SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

REGULAMIN BIBLIOTEKI

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do połowy czerwca każdego roku szkolnego.
3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
4. W bibliotece należy zachowywać się cicho.
5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych książek.
6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki ( lub innych materiałów) czytelnik odkupuje taką samą pozycję lub inną uzgodnioną z bibliotekarzem.
7. Wszystkie wypożyczone materiały (książki, czasopisma i inne) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego w terminie wyznaczonym przez bibliotekę.
8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobligowani są do rozliczenia się z biblioteką.
9. W bibliotece obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
10. Każdy czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki.

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia na kolejny taki sam okres.
4. Uczeń przygotowujący się do konkursów i olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej książki. Prośby o zarezerwowanie realizowane są w kolejności zgłoszeń.
6. O ile czytelnik nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej
dnia 29 stycznia 2013 r.

REGULAMIN CZYTELNI

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Do czytelni nie wnosimy tornistrów ani toreb.
3. W czytelni zachowujemy się spokojnie i cicho.
4. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin czytelni.
5. Czytelnia kończy pracę na pół godziny przed zamknięciem biblioteki.

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni, wypożyczalni oraz magazynu książek.
2. Z księgozbioru i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
3. Książek z księgozbioru podręcznego, zbiorów specjalnych oraz czasopism znajdujących się w czytelni biblioteka nie wypożycza do domu.
4. Książki i czasopisma odnosi się na ustalone miejsca.
5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wszystkie czytane książki bibliotekarzowi.
6. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma oraz inne zbiory, z których korzysta.
7. Wszystkie zbiory czytelni należy szanować.

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej  dnia 29 stycznia 2013 r.

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy administracji i obsługi.
2. Opiekunem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej jest nauczyciel bibliotekarz.
3. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
4. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
5. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM (data, godzina, nazwisko, imię, klasa, numer stanowiska).
6. Jednorazowo z komputera można korzystać do 45 minut.
7. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
8. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
9. Przed przystąpieniem do pracy na stanowisku komputerowym należy otrzymać zgodę bibliotekarza.
10. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
11. Z encyklopedii, słowników, innych programów i baz danych zakupionych przez bibliotekę uczniowie korzystają wyłącznie na miejscu.
12. Używanie urządzenia wielofunkcyjnego i nagrywarki musi być każdorazowo uzgodnione z nauczycielem bibliotekarzem.
13. W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się we własny papier.
14. Zabrania się:
- dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,
- instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Skype itp.),
- kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,
- korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,
- wykorzystywania komputera do gier i zabaw, czatowania, korzystania z komunikatorów, stron do logowania, stron zawierających treści niezgodne z prawem.
15. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik
. 16. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
17. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
18. Po zakończeniu pracy użytkownik pozostawia komputer z widokiem pulpitu, dosuwa krzesło do biurka i powiadamia bibliotekarza o zakończeniu pracy z komputerem.
19. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2005 r.

BIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza

Podręczniki 2022/23

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Mistrzowie Kodowania

zaprogramuj przyszlosc

Rzecznik Praw Dziecka

logo telefon

Pogoda

Bezpieczny Internet

sieciaki

Bezpieczny Internet

sieciaki a

Pomoc w NET

helpline

Polska Akcja Humanitarna

pajacyk