SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ROK SZKOLNY 2014/2015
PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W RĘCZNIE

W roku szkolnym 2014/2015 przedmiotem ewaluacji wewnętrznej były następujące zagadnienia:
1. Działania wychowawcze
Cel: Ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
Cel: Ocena działań szkoły w zakresie organizacji wspomagania rozwoju uczniów.
3. Prawidłowość przeprowadzanych analiz oraz diagnoza skuteczności wdrażanych wniosków z analizy egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianu po klasie VI.
Cel: Poprawa jakości pracy szkoły oraz zwiększenie efektywności kształcenia.
Badanie losów absolwentów szkoły.

1. DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE
Cel: zapewnienie bezpieczeństwa uczniom rozpoczynającym naukę na drugim i trzecim etapie edukacji;
Metody: ankieta wśród uczniów kl. I gimnazjum, kl. IV szkoły podstawowej;
analiza programów wychowawczych i profilaktycznych;
obserwacja przerw śródlekcyjnych;

Wyniki ewaluacji:

Uczniowie rozpoczynający naukę na drugim i trzecim etapie edukacji w zdecydowanej większości czują się bezpiecznie. Jednak na terenie szkoły dochodzi do niewłaściwych zachowań, dlatego podjęto szereg działań w celu likwidacji nagannych relacji między uczniami.
W ramach działań wychowawczych wychowawcy zbierali informacje dostarczające dodatkową wiedzę z zakresu przyczyn i skutków stosowania przemocy. Tematem wiodącym programów wychowawczych stała się integracja klasowa i metody pracy z uczniem, które mogą się przyczynić do budowania dobrego klimatu w szkole i klasie. Przeprowadzono wiele pogadanek na temat sposobów rozwiązywania wszelkich sporów i konfliktów, tolerancji i akceptacji, przeciwdziałania agresji słownej i fizycznej, dbałości o kulturę słowa w wyrażaniu emocji. Zajęcia na temat integracji oraz asertywnych i pozytywnych zachowań przeprowadzili również pedagog szkolny i psycholog.
Pedagog szkolny prowadził rozmowy z uczniami mającymi problemy wychowawcze, współpracował z instytucjami wspierającymi działania na rzecz bezpieczeństwa i zapobieganiu agresji np. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, organizował spotkania z przedstawicielami Policji.
Program profilaktyki obejmował rozpoznawanie przyczyn problemowych zachowań uczniów, jak również stosowanie skutecznych form oddziaływań wychowawczych, z poszanowaniem praw dziecka. Podsumowaniem działań i zadań Programu Profilaktycznego był Szkolny Dzień Profilaktyki, którego tematyka nawiązywała do działań profilaktycznych zaplanowanych w poprzednim roku szkolnym. W roku szkolnym 2015/16 w działaniach profilaktycznych zostaną uwzględnione zagadnienia dotyczące akceptacji „inności" w zespole klasowym, propagowanie słów przepraszam, proszę, dziękuję oraz sztuki zawierania kompromisu i ugody.
W szkole podejmuje się wiele innych działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie zachowań negatywnych np. monitoring korytarzy szkolnych, zakaz opuszczania budynku szkolnego w trakcie trwania zajęć oraz przerw, dyżury nauczycielskie na przerwach, organizacja próbnej ewakuacji, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, organizowanie imprez kulturalnych.
Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, a wychowawcy odpowiednio reagują na sytuacje trudne, wszelkie przejawy łamania norm społecznych. Uczniowie przestrzegają regulaminów, wiedzą jakich zachowań się od nich respektuje.

WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/16

W dalszym ciągu należy w szkole podejmować działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom, należy prowadzić rozmowy indywidualne z uczniami, którzy stosują przemoc słowną i fizyczną. W dalszym ciągu planować i organizować spotkania z pedagogiem szkolnym i psychologiem.

2. SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI.
Cel: ocena działań szkoły w zakresie organizacji wspomagania rozwoju uczniów;
Metody: rozmowy z nauczycielami; analiza dokumentów; rozmowa z uczniami;

WYNIKI EWALUACJI:
Pracując w zespołach nauczycielskich, podejmowaliśmy dyskusję na temat sposobu organizacji wspomagania rozwoju uczniów w zależności od ich indywidualnej sytuacji. Nauczyciele znają umiejętności uczniów, gdyż systematycznie diagnozują ich możliwości edukacyjne. Sposobami diagnozowania uczniów najczęściej jest obserwacja uczniów, rozmowa z pedagogiem, opinie PPP, rozmowa indywidualna z uczniem, bieżące ocenianie, wyniki sprawdzianu/egzaminów, testy. Najbardziej wszechstronną techniką gromadzenia materiałów jest obserwacja. Właśnie ten sposób diagnozowania możliwości uczniów, jest najbardziej popularny wśród nauczycieli naszej szkoły. Ważne jest bieżące ocenianie oraz analizowanie opinii z PPP, a także rozmowy indywidualne z uczniem, z rodzicami, konsultacje z pedagogiem oraz stosowanie różnego rodzaju testów.
Nauczyciele podejmują szereg działań, aby móc skutecznie wyrównywać szanse edukacyjne swoich wychowanków. Prowadzą zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia przygotowujące do konkursów, zajęcia indywidualne z uczniem, udział w przedstawieniach, imprezach i akcjach charytatywnych. Stosują zróżnicowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów metody pracy. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze mają na celu wyrównywanie poziomu wiedzy a tym samym zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych. Ponadto nauczyciele starają się angażować wychowanków do udziału w przedstawieniach, imprezach okolicznościowych oraz akcjach charytatywnych. Uczniowie chętnie korzystają z proponowanych przez nauczycieli zajęć dodatkowych.
W przypadku uczniów z orzeczeniami prowadzi się terapię pedagogiczną – uczniowie uczęszczają na zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach z PPP. Szkoła podejmuje ścisłą współpracę na linii rodzic – wychowawca.

Wnioski:
Nauczyciele podejmują wiele działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Systematycznie przeprowadzają diagnozę możliwości swoich uczniów. W sposób wszechstronny diagnozują możliwości swoich uczniów. Oferta zajęć dodatkowych organizowanych przez nauczycieli spełnia oczekiwania uczniów.
WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/16
Należy wzmocnić motywację uczniów, do pełnego wykorzystania swoich możliwości; włączyć rodziców do planowania rozwoju ucznia; w celu większego uatrakcyjnienia i podnoszenia jakości pracy szkoły urozmaicić i indywidualizować pracę z uczniem poprzez stosowanie większej ilości metod aktywizujących, dostosowanych do potrzeb każdego ucznia.

3. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEPROWADZANYCH ANALIZ ORAZ DIAGNOZA SKUTECZNOŚCI WDRAŻANYCH WNIOSKÓW Z ANALIZY EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH I SPRAWDZIANU PO KLASIE VI.
Cel: poprawa jakości pracy szkoły oraz zwiększenie efektywności kształcenia;
badanie losów absolwentów;
Metody: analiza dokumentów; wywiady.

WYNIKI EWALUACJI:
Zespoły samokształceniowe dokonują wnikliwej analizy wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w celu podniesienia efektów kształcenia. W każdym zespole samokształceniowym porównywane są wyniki egzaminów ze średnimi wynikami kraju, województwa, powiatu oraz zdobywanymi przez ucznia ocenami. Każdy z zespołów w formie protokołów dokumentuje podjęte działania mające na celu dopracowanie słabych stron, a później następuje wymiana opinii na temat
poziomu umiejętności danej klasy. Podejmowane są wnioski do dalszej pracy. Wszystkie zagadnienia są protokołowane i przedstawiane podczas zebrań Rady Pedagogicznej.
Tworzone raporty są podstawą dalszych działań w dziedzinach, które sprawiają uczniom najwięcej kłopotów.
Pełna i rzetelnie wykonywana dokumentacja analiz i raportów poegzaminacyjnych ułatwia pracę nauczycielom prowadzącym klasy egzaminacyjne. Niestety wdrażane wnioski niejednokrotnie nie wystarczają, by efekt kształcenia był zgodny z oczekiwaniami.
W szkole bada się losy absolwentów.
Wszelkie informacje o absolwentach służą nauczycielom do budowania oferty edukacyjnej szkoły (koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, realizowane projekty, organizacja pomocy psychologiczno –pedagogicznej). Są podpowiedzią tematyki realizowanej na godzinach wychowawczych.
Informacje o losach absolwentów najczęściej przekazywane są uczniom klas trzecich, co w znacznym stopniu poprawia ich motywację odnośnie wyboru odpowiednich szkół na kolejnym etapie edukacyjnym.
Głównie przy udziale pedagoga i wychowawców gromadzone są dane dotyczące dalszej drogi życiowej i kariery naszych uczniów.
Szkoła przygotowuje uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. Obejmuje ono działania pedagoga w zakresie planowania własnej drogi rozwoju i prowadzenie doradztwa zawodowego we współpracy ze specjalistami zewnętrznymi.
Gimnazjaliści są zapoznawani z ofertą szkół ponadgimnazjalnych. Biorą udział w targach edukacyjnych. Szkoła organizuje tzw. Dzień otwartych drzwi, zaprasza do gimnazjum uczniów szkół ponadgimnazjalnych,/ są to bardzo często nasi absolwenci / i nauczycieli z terenu powiatu piotrkowskiego, radomszczańskiego, którzy w sposób wyczerpujący i bardzo atrakcyjny przedstawiają ofertę swoich szkół. Są zatem cennym źródłem informacji o pracy szkół średnich, ich wymaganiach i okazują się niezwykle pomocni w wyborze szkoły średniej przez swoich kolegów trzecioklasistów.
W szkole prowadzone są również działania informacyjne dla rodziców.
Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki w dalszym etapie kształcenia, ponieważ dostają się do wymarzonych szkół.
W roku 2015 nasi absolwenci najczęściej wybierali:
technikum - 14 uczniów;
szkołę zawodową - 7 uczniów;
liceum – 15 uczniów.
Wybierając szkoły kierowali się zdobyciem wymarzonego zawodu, poziomem nauczania w danej szkole, opiniami kolegów i koleżanek, którzy już skończyli bądź uczęszczają do tych szkół.
Wszyscy uczniowie podjęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej.
Szkoła współpracuje z absolwentami podczas organizowania niektórych imprez lokalnych np. wieczoru kolędowego, absolwenci chętnie prezentują swoje umiejętności wokalne.
Wyrazem zaufania absolwentów do naszej szkoły jest również ich obecność w naszej szkole jako stażystów.

Wnioski:
Nauczyciele wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów.
Nauczyciele wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć uczniów w planowaniu swojej pracy na zajęciach.
Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów.
Szkoła bada losy absolwentów. Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia, dostają się do wybranych szkól.
Nauczyciele utrzymują kontakt z absolwentami.

WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/16:

W dalszym ciągu systematycznie analizować wyniki sprawdzianu i egzaminu, a opracowane wnioski wykorzystywać do dalszej pracy dydaktycznej.
Podnieść jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności, w których wyniki uzyskane na sprawdzianie i egzaminie okazały się niskie.
Corocznie przygotowywać zestawienia szkół, do jakich dostają się nasi absolwenci.
W miarę możliwości śledzić dalsze losy absolwentów naszej szkoły.
W dalszym ciągu promować różne kierunki kształcenia poprzez organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych.
Wykorzystywać umiejętności i zdolności absolwentów do współpracy przy organizowaniu i realizacji wydarzeń szkolnych: zawodów sportowych, konkursów, uroczystości szkolnych, festynów, działań na rzecz społeczności lokalnej, spotkań dotyczących doradztwa zawodowego
Odwoływać się do przykładów absolwentów, którzy odnoszą sukcesy, jako wzorów do naśladowania, motywujących obecnych uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i zdobywania wiedzy:

PODSUMOWANIE

Raport z ewaluacji wewnętrznej zostanie przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2015 roku. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej zostaną wykorzystane w pracy szkoły w roku szkolnym 2015/16.
Raport ewaluacji wewnętrznej zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.
Raport opracował zespół ds. ewaluacji wewnętrznej.
koordynator ds. ewaluacji wewnętrznej Jadwiga Korpas

BIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza

Podręczniki 2022/23

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Mistrzowie Kodowania

zaprogramuj przyszlosc

Rzecznik Praw Dziecka

logo telefon

Pogoda

Bezpieczny Internet

sieciaki

Pomoc w NET

helpline

Polska Akcja Humanitarna

pajacyk