SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ROK SZKOLNY 2015/2016
PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W RĘCZNIE

W roku szkolnym 2015/2016 przedmiotem ewaluacji wewnętrznej były następujące zagadnienia:

1. Wykorzystywanie zasobów szkoły i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
Rozpoznawanie potrzeb i zasobów szkoły oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmowanie inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju.

2. Działania wychowawcze
Ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz ocena działań wychowawczych.

3. Prawidłowość przeprowadzanych analiz oraz diagnoza skuteczności wdrażanych wniosków z analizy egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianu po klasie VI.
Poprawa jakości pracy szkoły oraz zwiększenie efektywności kształcenia.

4. Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji.
Systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej.

1. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym i jej wpływ na rozwój uczniów.

Cel: podejmowanie inicjatyw na rzecz wzajemnego rozwoju.

Metody: organizacja i udział uczniów w uroczystościach lokalnych;
analiza dokumentacji oświaty zdrowotnej; opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej; współpraca i rozmowy z pracownikami GOPSu, gminnej biblioteki, z pielęgniarką szkolną, z Radą Rodziców, z leśniczym, z pracownikami Straży Pożarnej, Policji, Banku Spółdzielczego, Parków krajobrazowo-Przyrodniczych;

WYNIKI EWALUACJI:

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła współpracowała z wieloma instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

Klasy I-III szkoły podstawowej - współpraca z Biblioteką Gminną- działania edukacyjne; uczniowie biorąc udział w licznych konkursach i zajęciach przygotowują się do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów w dostępnych źródłach, wdrażają się do korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki, poszerzają swoje zainteresowania;

Klasy I-III gimnazjum – wolontariat, udział w WOŚP; akcje charytatywne „Góra grosza”, współpraca z Domem Dziecka w Piotrkowie Tryb. – działania skierowane na potrzeby środowiska lokalnego; dzięki uczestnictwu w takich akcjach uczniowie uwrażliwiają się na potrzeby drugiego człowieka, uczą się dzielić z innymi;

Klasa II gimnazjum – współpraca z MBP w Piotrkowie Tryb. – działania edukacyjne – uczniowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, zapoznali się z historią biblioteki i księgozbiorem, dokumentami np. ulotkami, starymi kalendarzami, plakatami; poznali zasady wypożyczania książek; korzystanie z zasobów biblioteki; klasy I-III gim. biorą udział w konkursach literackich i recytatorskich organizowanych przez MBP, rozwijają zainteresowania – III miejsce ucz. kl. II gimnazjum Pauliny Krasoń w powiatowym konkursie literackim;

Współpraca z Muzeum Regionalnym w Przedborzu- kultywowanie tradycji, zwyczajów świątecznych; uczniowie wzięli udział w konkursach na szopkę bożonarodzeniową;

Współpraca z Radą Rodziców – organizacja dnia dziecka, zabawy choinkowej dla uczniów Szkoły Podstawowej, współpraca w organizacji wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina, spotkań, ognisk klasowych, udział we wszystkich uroczystościach szkolnych.

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną - umożliwienie konsultacji ze specjalistami, pomoc w rozwiązywaniu problemów, wsparcie psychologiczne; pomoc uczniom z dysfunkcjami, trudnościami w nauce. Współpraca prowadzona jest systematycznie, dzięki niej nauczyciele i rodzice uzyskują informacje o przyczynach trudności szkolnych uczniów, możliwościach intelektualnych, uzyskują wskazówki do dalszej pracy.

Współpraca z GOPS-em, Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wsparcie materialne dla rodzin potrzebujących pomocy. Współpraca dotyczy przede wszystkim udzielania pomocy materialnej dzieciom z rodzin ubogich i zagrożonych patologią / dożywianie dzieci, pomoc finansowa na zakup podręczników i przyborów szkolnych, wypoczynek/.
Dzięki współpracy z instytucjami działającymi na rzecz rodziny i pomocy społecznej udaje się z powodzeniem rozwiązać wiele problemów, z którymi boryka się rodzina, współpraca przyczynia się do tego, że w szkole nie ma problemów związanych z przestępczością uczniów, pijaństwem, nikotynizmem oraz przemocą.

Współpraca ze Strażą Pożarną, Policją – udział w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” – uczniowie poznali pracę straży pożarnej, wiedza jak się zachować w czasie pożaru, znają zasady ewakuacji w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Uczniowie uczestniczyli w akcji „Bezpieczne wakacje”, jej celem było zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa i dbałość i ich zdrowie, uczniowie zostali wyposażeni w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich i zdolności radzenia sobie w trudnej sytuacji.

Współpraca z pielęgniarką – odbywa się w zakresie postaw prozdrowotnych uczniów, wpływu dbałości i higieny ciała i odzieży na zdrowie uczniów, higieny pracy uczniów, realizacji kalendarza szczepień ochronnych, poszukiwania materiałów do gazetek. Ciągły kontakt ze szkolna pielęgniarką sprzyja dobrej atmosferze podejmowania zadań wynikających ze wspólnej troski o zdrowie uczniów.

Współpraca z SANEP-idem – realizacja programów profilaktycznych- promocja zdrowego życia.
W szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez pedagoga resocjalizacji, trenera z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania motywacji, przeciwdziałania agresji i przemocy oraz profilaktyki uzależnień p. Annę Łukasik na temat agresji, przemocy, cyberprzemocy oraz uzależnień od substancji psychoaktywnych i Internetu. Ucz. kl. I-VI uczestniczyli w warsztatach „Magicznie o emocjach”, „W magicznej sieci”; ucz. gimnazjum w warsztatach „Nie dopalaj”, „Wirtualny świat”. Tematyka profilaktyczna została poruszona w czasie zebrania z rodzicami „Zagrożenia XXI wieku wśród dzieci i młodzieży, symptomy, sposoby rozpoznawania”

Współpraca z kinem „Helios” w Piotrkowie Tryb. – edukacja filmowa; sposoby spędzania wolnego czasu; z teatrem –edukacja teatralna, udział w przedstawieniach teatralnych;

Opieka nad pomnikami , miejscami pamięci narodowej- poznawanie historii, przeszłości najbliższej okolicy;

Współpraca z Zespołem Nadpilicznych Parków Krajobrazowych – liczne spotkania w terenie, celem których była chęć poznania świata, umiejętność komunikowania się z innymi, szacunek do przyrody, poznawanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych najbliższej okolicy.

Współpraca z Urzędem Gminy – spotkania z pracownikiem do spraw ekologii p. D. Chablewskim, dzięki tym spotkaniom i prelekcjom uczniowie wzbogacają swoją wiedzę o informacje o gminie oraz sposobach ochrony środowiska, dbałości o czystość gminy /Dzień Profilaktyki, Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, realizacja projektów edukacyjnych przez ucz. kl. II Gim.

Współpraca z Parafią – do wspólnych działań szkoły i parafii należy: udział uczniów we mszach świętych na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, z okazji świąt państwowych: Dnia Niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznica śmierci generała „Burzy” Karlińskiego – współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim; udział ks. Proboszcza w wydarzeniach szkolnych /ślubowanie klas I, wieczór kolędowy, zakończenie roku szkolnego/ ; współpraca w organizowaniu Parafiady, udział uczniów w konkursie Biblijnym – ucz. kl. I Gim. Urszula Margas została laureatką takiego konkursu, udział w akcjach charytatywnych np. Caritas. Dzięki tej współpracy uczniowie pogłębiają swoją wiarę, uczą się współpracy, rozwijają wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, poznają miejsca kultu religijnego, poznają ciekawych ludzi pełniących ważne funkcje społeczne i kościelne, potrafią bezpiecznie zachować się w różnych miejscach, podnoszą samoocenę poprzez zdobywanie nowych umiejętności, rozwijają zainteresowania historyczne i postawy patriotyczne.

Wnioski:

Nauczyciele i wychowawcy, pedagog szkolny współpracują z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy Ręczno i powiatu piotrkowskiego;

Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów. Uczniowie poszerzają swoje zainteresowania, uwrażliwiają się na potrzeby drugiego człowieka, uczą się dzielić z innymi; kultywują tradycję, zwyczaje świąteczne, uczą się szacunku do ludzi starszych, zostali wyposażeni w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich i zdolności radzenia sobie w trudnej sytuacji, poznają historię, przeszłość, rozwijają postawy patriotyczne, poznają walory przyrodnicze i krajobrazowe najbliższej okolicy, wzbogacają swoją wiedzę o informacje o gminie oraz sposobach ochrony środowiska, poznają ciekawych ludzi, podnoszą samoocenę poprzez zdobywanie nowych umiejętności.
- w dalszym ciągu rozpoznawać potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmować inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju;
- systematycznie współpracować z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym.

2. Działania wychowawcze

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

Metody: ankieta wśród uczniów kl. III i IV szkoły podstawowej; analiza tematyki godzin wychowawczych dotyczących bezpieczeństwa, analiza programów wychowawczych i profilaktycznych; obserwacja przerw śródlekcyjnych;

WYNIKI EWALUACJI:

Ankietę przeprowadzono w październiku 2015r. wśród ucz. kl. III szkoły podstawowej, ankietę wypełniło 19 uczniów. Z analizy ankiety wynika, że:
1. 11 ucz. czuje się w szkole bezpiecznie, 9 ucz. nie czuje się bezpiecznie;
2. Przejawy agresji w szkole widzi 19 ucz;
3. 7 ucz. stwierdziło, że doświadczyło przemocy fizycznej; 11 ucz. przemocy słownej /przezywanie/;
4. 16 ucz. lubi chodzić do szkoły, 2 – nie, 1 ucz. – trochę;

Wychowawca klasy po analizie wyników ankiety podjął szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów w szkole, głownie agresji słowem i czynem. Odbyły się:
- pogadanki i rozmowy dot. stosunków koleżeńskich w klasie, wzajemnych relacji między przyjaciółmi,
- wspólne działania integrujące grupę np. zajęcia w Bibliotece Gminnej, zabawy na śniegu,
- promowanie zasad fair play podczas gier zespołowych i zabaw ze współzawodnictwem na lekcjach wychowania fizycznego,

W maju 2016r. podczas rozmów w wychowawcą kl. III uczniowie stwierdzili, że w szkole czują się bezpiecznie, a agresja słowna i fizyczna, zdarza się sporadycznie, z uczniami, którzy się jej dopuszczają zostają przeprowadzone indywidualne rozmowy.

Ankietę przeprowadzono w lutym 2016roku wśród uczniów klasy IV szkoły podstawowej, ankietę wypełniło 23 ucz. Z analizy ankiety wynika, że:
1. wszyscy ucz. chętnie chodzą do szkoły;
2. czują się zawsze lub prawie zawsze bezpiecznie na terenie szkoły;
3. większość uczniów twierdzi, że nikt im nie dokucza lub zdarza się to tylko czasami;
4. na terenie szkoły w zasadzie nie ma problemu kradzieży /2 ucz. wskazało, że czasami ten problem się pojawia, 1 ucz. że często/;
5. podczas przerw ucz. w większości nie czują się zagrożeni, 7 ucz. odpowiedziało, że czasami takie zagrożenie czuje;
6. 5 ucz. doświadczyło agresji słownej, 7 ucz. agresji fizycznej;
7. W szkole nie istnieje problem wyłudzania pieniędzy;
8. Według ankietowanych czasami zagrożenie bezpieczeństwa uczniów powoduja osoby z tej samej klasy, częściej uczniowie klas młodszych;
9. Relacje między nauczycielami, pracownikami szkoły a uczniami jako życzliwe wskazało 11 ucz. , trudno powiedzieć - 12ucz. nikt nie określił tych relacji jako nieżyczliwe;

W klasach V, VI szkoły podstawowej i klasach I,II,III gimnazjum przeprowadzono wiele zajęć i pogadanek na temat bezpieczeństwa, z zapisów w dziennikach lekcyjnych wynika, że poruszano m. in. zagadnienia: zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zasady bezpiecznego przyjazdu do szkoły i powrotu do domu, zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu, jak należy walczyć z agresją, jak zapobiegać nieporozumieniom, zagrożenia typu narkomania, alkoholizm, nikotynizm, AIDS, anoreksja, bezkonfliktowe rozwiązywanie problemów, co to znaczy być człowiekiem tolerancyjnym, wpływ mediów na postawy i zachowania człowieka...

Wnioski:

Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia.

Uczniowie w zdecydowanej większości czują się bezpiecznie. Jednak na terenie szkoły dochodzi do niewłaściwych zachowań:
- uczniowie najmłodszych klas nie zawsze wiedzą jak należy zachować się podczas przerw na korytarzach i schodach oraz na placu szkolnym /stwarzają zagrożenie dla siebie i innych/;
- z obserwacji wychowawców i nauczycieli wynika, że zdarzają się pojedyncze przypadki dokuczania lub odrzucania uczniów przez grupę klasową;
- nie wszyscy uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa po zajęciach szkolnych – np. o zmroku i wieczorem jeżdżą rowerami bez oświetlenia, dlatego należy podjąć szereg działań w celu likwidacji wymienionych zachowań:
- motywować uczniów do kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią ze szczególnym naciskiem na kulturę wypowiadanych słów;
- wpajać zasadę tolerancji, rozmawiać o zasadach współżycia w grupie rówieśniczej;
- cały czas przypominać o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
- w programach profilaktycznych i planach wychowawczych uwzględnić w dalszym ciągy problem przemocy internetowej, słownej;
- rozmawiać i współpracować z rodzicami, wspólnie szukać rozwiązań trudnych spraw.

W szkole podejmuje się wiele innych działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie zachowań negatywnych np. monitoring korytarzy szkolnych, zakaz opuszczania budynku szkolnego w trakcie trwania zajęć oraz przerw, dyżury nauczycielskie na przerwach, organizacja próbnej ewakuacji, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, organizowanie imprez kulturalnych.

Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, a wychowawcy odpowiednio reagują na sytuacje trudne, wszelkie przejawy łamania norm społecznych. Uczniowie przestrzegają regulaminów, wiedzą jakich zachowań się od nich respektuje.

3. Prawidłowość przeprowadzanych analiz oraz diagnoza skuteczności wdrażanych wniosków z analizy egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po klasie VI.

Cel: poprawa jakości pracy szkoły oraz zwiększenie efektywności kształcenia;

Metody: analiza dokumentów;

WYNIKI EWALUACJI:

Zespoły samokształceniowe dokonują wnikliwej analizy wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w celu podniesienia efektów kształcenia. W każdym zespole samokształceniowym porównywane są wyniki egzaminów ze średnimi wynikami kraju, województwa, powiatu oraz zdobywanymi przez ucznia ocenami. Każdy z zespołów w formie protokołów dokumentuje podjęte działania mające na celu dopracowanie słabych stron, a później następuje wymiana opinii na temat
poziomu umiejętności danej klasy. Podejmowane są wnioski do dalszej pracy. Wszystkie zagadnienia są protokołowane i przedstawiane podczas zebrań Rady Pedagogicznej.
Tworzone raporty są podstawą dalszych działań w dziedzinach, które sprawiają uczniom najwięcej kłopotów.

Wnioski:

Nauczyciele wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Nauczyciele wykorzystują te wnioski w planowaniu swojej pracy na zajęciach. Prowadzą dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów. Efekty ich pracy są widoczne w wynikach zewnętrznych sprawdzianu po VI klasie i egzaminu gimnazjalnego w kl. III.

- należy kontynuować i wzmacniać współpracę w zespołach przedmiotowych.

4. Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji.

Cel: systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej.

Metody: analiza programów nauczania, analiza osiągnięć uczniów, kontrole zapisów w dziennikach lekcyjnych, hospitacje.

WYNIKI EWALUACJI:

Realizacja podstawy programowej jest systematycznie monitorowana.
Nauczyciele w przeprowadzanych sprawdzianach , pracach kontrolnych uwzględniają wymagania określone w podstawie programowej.
Treści realizowane na lekcjach poszczególnych przedmiotów są zgodne z podstawą programową oraz z możliwościami uczniów.
Nauczyciele podejmują działania wspomagające realizację podstawy programowej formie zajęć wyrównawczych.
Nauczyciele wdrażają wielopoziomowość nauczania. Uczniowie są motywowani przez osiąganie wyników na miarę swoich możliwości.
Przy podziale na grupy językowe uwzględnia się osiągnięcia z poprzednich etapów edukacyjnych.
Programy nauczania zapewniają uczniom ciągły rozwój i dostęp do wiedzy.

Wnioski:

W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów uwzględniające umiejętności zgodnie z podstawą programową.
- w dalszym ciągu monitorować zgodność programów nauczania z podstawą programową;
- monitorować ilość godzin wyznaczonych na realizację podstawy programowej ;
- udoskonalać plan pomocy uczniom słabym, pracować z nimi systematycznie, dostosowując podstawę programową do potrzeb i możliwości ucznia.

PODSUMOWANIE

Raport z ewaluacji wewnętrznej zostanie przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2016 roku. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej zostaną wykorzystane w pracy szkoły w roku szkolnym 2016/17.
Raport ewaluacji wewnętrznej zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.
Raport opracował zespół ds. ewaluacji wewnętrznej.
koordynator ds. ewaluacji wewnętrznej Jadwiga Korpas

BIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza

Podręczniki 2022/23

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Mistrzowie Kodowania

zaprogramuj przyszlosc

Rzecznik Praw Dziecka

logo telefon

Pogoda

Bezpieczny Internet

sieciaki

Pomoc w NET

helpline

Polska Akcja Humanitarna

pajacyk