SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ROK SZKOLNY 2016/2017
PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W RĘCZNIE

Ręczno, czerwiec 2017 r.

W roku szkolnym 2016/2017 przedmiotem ewaluacji wewnętrznej były następujące zagadnienia:

1. Realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum;

2. Wzmocnienie bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem wychowania komunikacyjnego;

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci młodzieży szkoły podstawowej
i gimnazjum;

4. Przestrzeganie obowiązków ucznia ze szczególnym zwróceniem uwagi na ubiór ucznia.

1.
Realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum;
Cele: przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej; przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych;
Metody: działania doradcze realizowane w ramach lekcji wychowawczych, zastępstw na lekcjach przedmiotowych, zajęć warsztatowych; organizacja targów edukacyjnych;

WYNIKI EWALUACJI:

W roku szkolnym 2016/2017 realizowano w gimnazjum zajęcia nt. planowania swojej przyszłości w aspekcie wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu.
W oparciu o testy predyspozycji zawodowych i kwestionariusze ankiet osobowościowych uczniowie rozpoznawali swoje preferencje zawodowe, poznali swoje słabe i mocne strony, swoje zainteresowania.
17.10.2016r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy III gimnazjum w Sulejowie. Była to III edycja szkolnej konferencji pt. „Nauka – edukacja – rynek pracy w perspektywie zmian we współczesnym świecie”.
29.03. 2017r. pod hasłem "Gimnazjum... i co dalej?", odbył się w naszej szkole Dzień Otwartych Drzwi. Celem spotkania było przedstawienie uczniom klasy III gimnazjum oraz ich rodzicom oferty edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018. W przedsięwzięciu wzięło udział czternaście szkół ponadgimnazjalnych z powiatu piotrkowskiego i radomszczańskiego. Przedstawiciele wszystkich szkół w sposób profesjonalny i bardzo ciekawy przedstawili swoje oferty, a następnie uczniowie klasy trzeciej wraz z rodzicami mieli możliwość podejścia do stanowisk i otrzymania szczegółowych informacji.
Spotkanie przyniosło spodziewany oczekiwany efekt i przybliżyło uczniom szkoły, w których będą uczyć się w przyszłym roku szkolnym.
Na godzinach wychowawczych w klasie III gimnazjum zrealizowano zagadnienia na temat: „Pomoc w wytyczeniu drogi dalszego kształcenia i wyboru zawodu”. Przeprowadzono szereg zajęć, m.in. Poznaj siebie – zaplanuj karierę; Praca jako jedna z głównych znaczących więzi społeczno- organizacyjnych i międzyludzkich; Co mnie czeka po trzeciej klasie?; I co dalej? – szkoły ponadgimnazjalne.


WNIOSKI:

Młodzież gimnazjalna dobrze została przygotowana do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach aktywizujących, w których zdiagnozowano zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, udostępniano informacje edukacyjne i zawodowe, udzielano indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych zarówno uczniom, jak i ich rodzicom.
Uczniowie poznali siebie, swoje mocne strony, potrafią rozpoznać swoje predyspozycje niezbędne do wykonywania określonych czynności, wiedzą, gdzie i jak szukać informacji
o różnych zawodach, są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy, potrafią efektywnie komunikować się ze sobą.
Uczniowie łatwiej podejmują decyzje o dalszym kształceniu; mają wiedzę o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego – typach i rodzajach szkół; posiadają informacje o zasadach rekrutacji do poszczególnych typów szkół.
Działania wychowawców, nauczycieli, doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego, dyrekcji są zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów. Szkoła współpracuje
i przygotowuje rodziców do efektywnego wspierania swoich dzieci w planowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Szkoła wspiera uczniów w świadomym planowaniu kariery.

WNIOSKI do realizacji w następnych latach:
Rozwijać i promować działania związane z pomocą młodzieży w wyborze właściwego kierunku kształcenia i zawodu;
Ukazywać potrzebę samodoskonalenia w planowaniu kariery zawodowej.


2. Wzmocnienie bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem wychowania komunikacyjnego.

Cele: przygotowanie uczniów do uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszego, rowerzysty; wpojenie zdyscyplinowania, utrwalenia prawidłowych nawyków, zachowań takich jak: życzliwość, postawa partnerstwa i zrozumienie dla innych uczestników na drodze
i jej pobliżu, a także podczas korzystania z różnych środków transportu; kształtowanie
u uczniów odpowiedzialności za własne życie i zdrowie; zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.

Metody: działania prowadzone były w ramach lekcji wychowawczych; lekcji techniki, lekcji wychowania fizycznego /szkoła podstawowa/, lekcji EDB; konkursy.


WYNIKI EWALUACJI:

W klasach I-III szkoły podstawowej przeprowadzono różnorodne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów, były to pogadanki, wycieczki, warsztaty, filmy edukacyjne. Zakres treści dotyczył bezpieczeństwa na drodze w różnych porach roku
i warunkach pogodowych; bezpieczeństwa w szkole: w salach lekcyjnych, na korytarzu, na placu szkolnym, na placu zabaw; bezpieczeństwa podczas jazdy autobusem szkolnym, odpowiednie zachowanie się podczas wycieczek szkolnych w środkach lokomocji i miejscach publicznych; właściwego korzystania z Internetu; bezpiecznego i właściwego zachowania w lesie, rezerwacie, parku narodowym; zasad postępowania z urządzeniami w domu, gospodarstwie; bezpieczeństwa podczas odpoczynku. Zagadnienia te realizowano m.in. na zajęciach edukacyjnych i podczas wycieczek zgodnie z przyjętym planem pracy wychowawczej.
W klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz kl. I-III gimnazjum wychowawcy podejmowali działania integrujące zespoły klasowe w celu eliminacji zjawisk odrzucania ucznia z grupy rówieśniczej. Organizowano wiele wspólnych wyjazdów do kina, wycieczki po najbliższej okolicy, spotkania przy ognisku:
15 września 2016 r. klasa IV uczestniczyła w ognisku zorganizowanym na terenie Ośrodka Sportowego w Ręcznie. Taka nietypowa forma zajęć miała na celu integrację uczniów z nowym wychowawcą oraz spotkanie z koleżankami i kolegami po wakacyjnej przerwie.
Dnia 29.09.2016 r. uczniowie klas pierwszych gimnazjum wyjechali na wycieczkę do Piotrkowa Trybunalskiego. Wspólnie spędzony czas przyczynił się do integracji klas.
W czerwcu odbyło się spotkanie uczniów z funkcjonariuszami Policji z komisariatu w Gorzkowicach. W Punkcie Przedszkolnym, Oddziale Przedszkolnym oraz w klasach I – IV pogadanki dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa na drodze w czasie jazdy na rowerze, wycieczek do lasu, ale również w czasie pobytów nad wodą i zabaw z piłką w pobliżu dróg
i ulic oraz spędzania czasu przed komputerem i rozsądnego korzystania z Internetu. Ważnym tematem było też bezpieczeństwo w czasie prac polowych i korzystania z urządzeń i maszyn rolniczych, uczono jak należy się zachować w przypadku, kiedy spotkamy groźne, błąkające się zwierzę. Oprócz tych ważnych tematów, w klasach V, VI i gimnazjum poruszona została również kwestia groźnych skutków zażywania środków psychoaktywnych, picia alkoholu, poruszania się po drogach publicznych pojazdami mechanicznymi bez koniecznych do tego uprawnień oraz konsekwencji prawnych jakie z tego wynikają.
Na zajęciach z EDB w klasach I gimnazjum uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy.

Na lekcjach techniki w klasie IV szkoły podstawowej realizowano treści wychowania komunikacyjnego przygotowujące do zdobycia karty rowerowej. Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia /tematy lekcji/;
- Bezpieczeństwo na drodze;
- Pieszy na drogach;
- Rower mój pierwszy pojazd;
- Znaki i sygnały drogowe;
- Manewry na drodze;
- Skrzyżowania i zasady pierwszeństwa;
- Pierwsza pomoc przedmedyczna.
W szkole zorganizowano konkurs plastyczny nt. bezpieczeństwa:
- Bądź bezpieczny, bądź widoczny.
Przygotowano gazetki ścienne:
- Znaki i sygnały drogowe;
- Budowa roweru;
- Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Przeprowadzono test sprawdzający wiedzę uczniów z zakresu przepisów i zasad dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad poruszania się po drodze. Wszyscy uczniowie klasy IV zaliczyli część teoretyczną.
W Piotrkowie Trybunalskim w miasteczku rowerowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową, uczestniczyło w nim 20 uczniów, 8 zdobyło kartę rowerową.
Uwagi koordynatora ds. wychowania komunikacyjnego:
Uczniowie klasy IV są mało odporni na stres, z dużym przejęciem podeszli do stawianych im zadań, brakuje im wprawy w umiejętności jazdy rowerem. Koordynator ds. wychowania komunikacyjnego uważa, że przygotowanie do egzaminu na pierwsze prawo jazdy powinno odbywać się w klasie V szkoły podstawowej.
Uczniowie, którzy nie zaliczyli praktycznej części egzaminu, będą mogli podejść do niego w późniejszym terminie wyznaczonym przez egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

WNIOSKI:
Uczniowie znają podstawowe wiadomości w zakresie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Potrafią wymienić obowiązkowe wyposażenie roweru, przeprowadzić obsługę i konserwację roweru.

Wezwać pomoc w razie wypadku i udzielić niezbędnych informacji.

Nauczyciele w należyty sposób informują uczniów o zasadach bezpieczeństwa
w szkole.

Wychowawcy podejmują działania integrujące zespoły klasowe w celu eliminowania zjawisk odrzucania ucznia z grupy rówieśniczej.WNIOSKI do realizacji w następnych latach:

Skuteczniejsze przygotowywanie uczniów do zdania egzaminu praktycznego i zdobycia przez nich karty rowerowej, uczniowie muszą prawidłowo poruszać się rowerem po torze przeszkód, muszą mieć opanowaną technikę jazdy rowerem, muszą stosować w praktyce zasady ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów.

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum;

Cele: upowszechnienie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych; wyrabianie nawyku czynnego uczestnictwa uczniów w przedsięwzięciach biblioteki;

Metody: działania mające na celu rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży prowadzone będą w ramach: lekcji wychowawczych; zastępstw na lekcjach przedmiotowych; zajęć bibliotecznych; konkursy i akcje prowadzone przez bibliotekę szkolną;

WYNIKI EWALUACJI:

Działania biblioteki: przez cały rok szkolny biblioteka prowadziła działania promujące książkę i czytelnictwo.
Zorganizowano kąciki czytelnicze na korytarzach szkolnych. Przeprowadzono akcje czytelnicze np. Akcja „Biblioteka z zagadkami”; Książkowa Lista Przebojów; Akcja „podaruj książkę bibliotece”; Dzień Pluszowego Misia dla przedszkola; Dzień Kubusia Puchatka; czytanie uczniom szkoły podstawowej „Mitów greckich” przez ucz. kl. II gimnazjum
w ramach realizacji projektu edukacyjnego.
Uczniowie mogli również uczestniczyć w konkursach m.in. konkursie czytelniczo-plastycznym dla klas I-III szkoły podstawowej „Ilustrujemy wiersze Ewy Szelburg-Zarembiny /XI-XII 2016r./; konkursie ortograficznym „O pióro Dyrektora” /21.02.2017r./; konkursie „Wiem wszystko” dla uczniów kl. I-VI szkoły podstawowej / IV-V 2017r./; konkursie dla ucz. gimnazjum „Życie i twórczość J. I. Kraszewskiego” /IV-V 2017r./. Przygotowano też gazetki ścienne reklamujące książkę i czytelnictwo.
16.05.2017r. zorganizowano w szkole kiermasz książek.
16.11.2016r. uczniowie klas IIAB gimnazjum wzięli udział w wycieczce do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Działania nauczycieli:
Godziny głośnego czytania – na lekcjach języka polskiego oraz na doraźnych zastępstwach raz w tygodniu nauczyciele języka polskiego głośno czytali uczniom gimnazjum „Krzyżaków”, a uczniom kl. IV-VI szkoły podstawowej „W pustyni i w puszczy” w związku z rokiem Sienkiewiczowskim.
W klasopracowniach języka polskiego organizowano wystawki książek, promowano nowości wydawnicze, uczniowie mogli je wypożyczać do domu.
Omawianie lektur odbywało się metodą projektów, w ten sposób angażowano do współpracy wszystkich uczniów;
Nauczyciele języka polskiego kontrolowali na bieżąco stan czytelnictwa wśród uczniów, zachęcali do pisania recenzji wybranych książek lub ustnych wypowiedzi na temat ulubionych książek. Najlepszych czytelników nagrodzono;
W listopadzie 2016r. w klasie V szkoły podstawowej i w klasach IIAB gimnazjum przeprowadzono ankiety. Po wnikliwej analizie zredagowano następujące wnioski:
Klasa V- uczniowie przejawiają zamiłowanie do książek, chętnie gromadzą książki we własnej biblioteczce; blisko połowa uczniów czyta książki codziennie, 40% uczniów sięga po książkę co najmniej raz w tygodniu, najczęściej są to lektury; dużą poczytnością cieszy się literatura fantastyczna oraz komiksy, najrzadziej uczniowie sięgają po literaturę popularnonaukową i po prasę. Na kształtowanie nawyków czytelniczych uczniów największy wpływ maja rodzice, nauczyciele, rodzeństwo, dziadkowie, rówieśnicy. Prawie wszyscy ankietowani twierdzą, że godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają łatwy dostęp do niej. Blisko połowa uważa, że liczba książek w bibliotece szkolnej jest wystarczająca.
Według ankietowanych nauczyciele wykorzystują różnorodne metody rozwijania zamiłowania do książek, jest to praca z książką na lekcji, organizowanie zajęć w bibliotece, organizowanie konkursów czytelniczych, przygotowywanie wystawy książek. Dla większości uczniów książka byłaby dobrym prezentem.
Klasy IIAB gimnazjum – 34% uczniów przejawia zamiłowanie do czytelnictwa, 14% badanych czyta książki codziennie, najchętniej czytają fantastykę i lektury. Na kształtowanie nawyków czytelniczych ankietowanych oddziałują nauczyciele i rodzice, a w dalszej kolejności rówieśnicy, a także dziadkowie. Większość ankietowanych twierdzi, że godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają łatwy dostęp do niej, 66% uważa, że liczba książek w bibliotece szkolnej jest wystarczająca, nikt jednak nie wskazał, że jest ona bardzo wysoka, a 31% uczniów zaznaczyła, że jest niewystarczająca.
Nauczyciele wykorzystują różnorodne metody rozwijania zamiłowania do książki, do najczęściej wskazywanych należy organizowanie konkursów czytelniczych, ważne są też praca z książką na lekcji, przygotowywanie wystawy książek, organizowanie zajęć w bibliotece. Niestety, książka byłaby dobrym prezentem tylko dla niewiele ponad połowy ankietowanych.

WNIOSKI:

Zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum nastąpił wzrost czytelnictwa w stosunku do roku ubiegłego o 8%.

Wzrosło zainteresowanie uczniów zbiorami biblioteki szkolnej.

Nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie czytelnictwa; stosują różnorodne metody upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów; promują głośne czytanie.

Działalność biblioteki wpływa na rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy czytelnicze, wycieczki do MBP , spotkania z autorami książek, zajęcia w bibliotece.WNIOSKI do realizacji w następnych latach:

Ciągle motywować i zachęcać uczniów do czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach biblioteki.

Poszerzać współpracę nauczycieli z bibliotekarzem.


4.
Przestrzeganie obowiązków ucznia ze szczególnym zwróceniem uwagi na ubiór ucznia.
Cele: przestrzeganie przez uczniów obowiązków dotyczących porządku i ładu organizacyjnego w szkole, a w szczególności wyglądu estetycznego (włosy niefarbowane, bez makijażu, bez biżuterii) oraz jednolitego stroju.
Metody: analiza dokumentacji szkolnej w celu poznania sposobów w jakich nauczyciele zaznajamiają uczniów z ich prawami i obowiązkami

WYNIKI EWALUACJI:

Na godzinach wychowawczych we wrześniu 2016r. zapoznano uczniów klas IAB gimnazjum i uczniów klasy IV szkoły podstawowej ze statutem szkoły oraz regulaminami obowiązującymi w szkole.
15.09.2016r. odbyły się zajęcia w klasie IA gimnazjum, a 28.09.2016r. zajęcia w klasie IB gimnazjum „Ubiór ucznia w szkole według statutu szkoły”;
30.05.2017r. w kl. IA oraz 31.05.2017r. w kl. IB gimnazjum odbyły się zajęcia „Przypomnienie regulaminu dotyczącego ubioru szkolnego”;
Uczniom klas IIAB kl. III gimnazjum oraz uczniom klas V-VI szkoły podstawowej wychowawcy przypomnieli treść statutu szkoły i treści obowiązujących regulaminów ze szczególnym zwróceniem uwagi na ubiór ucznia.
17.10.2016r. odbyły się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas IAB gimnazjum, na tych spotkaniach zapoznano rodziców z treścią statutu szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem stroju galowego ucznia.


WNIOSKI:

Zasady postępowania uczniów, ich prawa i obowiązki są czytelnie określone
w dokumentach szkolnych.
Uczniowie znają i rozumieją normy zachowań obowiązujące w szkole.
Rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania praw i obowiązków ucznia.
W czasie ważnych uroczystości szkolnych uczniowie stosują się do obowiązku noszenia stroju galowego.
Wychowawcy zwracają uczniom uwagę na odpowiedni strój obowiązujący w szkole. Zdarzają się jednak pojedyncze przypadki, kiedy dziewczęta przychodzą do szkoły umalowane lub w nieodpowiednich strojach.

WNIOSKI do realizacji w następnych latach:

Na bieżąco podejmować działania eliminujące łamanie obowiązków przez uczniów.
Przypominać o obowiązujących regulaminach ze szczególnym uwzględnieniem stroju ucznia.
PODSUMOWANIE

Raport z ewaluacji wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2017 roku. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej zostaną wykorzystane
w pracy szkoły w roku szkolnym 2017/18.
Raport ewaluacji wewnętrznej zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.
Raport z ewaluacji wewnętrznej, której celem jest doskonalenie jakości pracy szkoły opracował zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie:

Koordynator ds. ewaluacji wewnętrznej: Jadwiga Korpas

Członkowie: Anna Więcławska
Monika Przewoźnik
Mariola Chojnacka
Justyna Pakosz Kowalska
Aurelia Kusa
Beata WidulińskaBIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza

Podręczniki 2022/23

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Mistrzowie Kodowania

zaprogramuj przyszlosc

Bezpieczny Internet

sieciaki