SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ROK SZKOLNY 2017/2018
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIOTRA SZYMANKA W RĘCZNIE

Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół do spraw ewaluacji we współpracy z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem i nauczycielami.
Ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w Rozporządzeniu MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018 były następujące zagadnienia:
1. Aktywność uczniów - realizacja działań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły;
2. Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej;
3. Procesy edukacyjne organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się;
4. Ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz działań wychowawczych.
Przyjęto je do realizacji na podstawie wniosków przedstawionych w raporcie ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/17, wniosków Dyrektora wynikających z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szk. 2016/17, priorytetów MEN i prawa oświatowego.

I. Przedmiot ewaluacji: Aktywność uczniów.
Cel – ocena różnorodnych aktywności podejmowanych przez uczniów na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.
Metody – zajęcia w formie kierowanej dyskusji i rozmowy w kl.IV-VII oraz kl. II-IIIgimnazjum; spotkanie i dyskusja zespołu wychowawczego;

WYNIKI EWALUACJI:

W styczniu 2018r. wychowawcy klas IV-VII SP i II-III gimn. na godzinach wychowawczych przeprowadzili zajęcia w formie kierowanej rozmowy i dyskusji na temat aktywności uczniów.
Uczniowie klas IV-VI uważają, że szkoła zapewnia uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, których oferta jest zróżnicowana i wynika z ich potrzeb. 90% uczniów uczestniczy w takich zajęciach, a najchętniej korzystają z zajęć języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, zajęć wyrównawczych z matematyki, zajęć komputerowych, sportowych, tanecznych, przyrodniczych. Uczniowie biorą udział w tych zajęciach, bo nadrabiają zaległości, chcą podnieść swoją wiedzę i umiejętności, mają wady postawy lub wymowy, twierdzą, że zajęcia są ciekawe, panuje fajna atmosfera, nie ma ocen, często nauka odbywa się przez zabawę, można grać w gry planszowe.
Niewielka część uczniów nie uczestniczy w zajęciach uważając, że ich nie potrzebują, 2 osoby stwierdziły, że mają problem z dowozem. Większość uczniów uważa, że ilość zajęć jest wystarczająca.
Uczniowie klasy VII i klas IIAB, IIIAB gimnazjum twierdzą, że szkoła zapewnia im uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, oferta tych zajęć jest zróżnicowana i wynika z ich potrzeb. 90% uczniów aktywnie bierze udział w tych zajęciach, a najchętniej SKS-u, chóru szkolnego, języka niemieckiego, angielskiego, fizyki, matematyki, informatyki, w zajęciach techniki szybkiego uczenia się, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wokalnych. Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie przygotowują się do konkursów, poszerzają swoją wiedzę, zainteresowania, również wyrównują braki w nauce.

W marcu 2018r. odbyło się spotkanie zespołu wychowawczego na temat metod i sposobów stosowanych przez nauczycieli w celu motywowania uczniów do podejmowania aktywności na rzecz własnego rozwoju. Nauczyciele podnoszą atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych poprzez stosowanie różnorodnych metod aktywizujących. W klasach IV-VI są to gry i zabawy edukacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, a w klasach VII SP i klasach II i III gimnazjalnych praca metodą projektów, wycieczki edukacyjne, doświadczenia oraz korzystanie z tablic interaktywnych, komputerów, multibooków i innych narzędzi TIK.
Dyskutowano również na temat uczestnictwa uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. W klasach IV-VI SP uczniowie najchętniej biorą udział w konkursach artystycznych /plastycznych/ organizowanych na terenie szkoły, chętnie wyjeżdżają na zawody sportowe i osiągają sukcesy. W klasie VII SP i klasach II i III gimnazjum uczniowie najchętniej uczestniczą w zawodach sportowych, w konkursach artystycznych /wokalne i recytatorskie/ organizowane poza szkołą, coraz więcej uczniów bierze udział w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych i odnoszą sukcesy na szczeblach rejonowych i wojewódzkich.
Również działalność Samorządu Uczniowskiego rozwija i wspiera aktywność uczniów oraz ich świadomość dotyczącą współdecydowania i wdrażania w życie szkoły własnych pomysłów. Samorząd Szkolny rozwija samorządną, kreatywną i aktywną działalność uczniów w różnych obszarach funkcjonowania szkoły: organizacja pracy samorządu – wybory przedstawicieli klas i szkoły, propozycje do planu pracy samorządu, opiniowanie na wniosek dyrektora szkoły; aktywne uczestnictwo w pracy szkoły – tworzenie ceremoniału /poczet sztandarowy/, reprezentowanie szkoły w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, organizowanie uroczystości wynikających z kalendarza pracy szkoły /proponowanie scenariuszy, dekoracji, aktywny udział w danej uroczystości/; działalność informacyjna – redagowanie gazetki ściennej, prowadzenie kroniki samorządu, protokoły ze spotkań, sprawozdania z działalności; kultywowanie tradycji – aktywność związana z obchodami świąt, kiermasze świąteczne, dekoracje, konkursy promujące tradycje; aktywny udział w akcjach charytatywnych ogólnopolskich oraz o mniejszym zasięgu np. wspieranie Domu Małego Dziecka; rozwijanie i wspieranie zainteresowań, zdolności artystycznych uczniów poprzez organizowanie konkursów tematycznych; integrowanie i rozwijanie aktywnej współpracy poprzez organizowanie konkursów klasowych; aktywne promowanie szkoły i wzbogacanie jej atrakcyjności poprzez niekonwencjonalną działalność np. warsztaty kulinarne z gwiazdą telewizyjną.

WNIOSKI:
1. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich uczestniczą.
2. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności.
3. Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły.
4. Uczniowie współpracują podczas realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego.
5. Nauczyciele podejmują różne działania, aby uczniowie byli aktywni na zajęciach pozalekcyjnych.
6. Szkoła zapewnia warunki do pełnej aktywności uczniów.

WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/19

1. W dalszym ciągu dbać o atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych;
2. Zachęcać i motywować uczniów do aktywnego działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły;

II. Przedmiot ewaluacji: Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej.

Cel – pozyskanie informacji na temat wykorzystywania zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej;
Metody – analiza dokumentów; rozmowy z nauczycielami i uczniami;

WYNIKI EWALUACJI:

Monitorowanie podstawy programowej w szkole odbywa się poprzez kontrole planów dydaktycznych i wychowawczych pod kątem realizacji podstawy programowej dokonywane przez dyrektora szkoły. Przeprowadzane są hospitacje zajęć ze szczególnym uwzględnieniem nabywania przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej dla danego przedmiotu. Sprawdza się czy treści realizowane na lekcji są zgodne z podstawą programową oraz z możliwościami uczniów. Również dyrekcja szkoły przeprowadza kontrole zgodności planów dydaktycznych i zapisów w dziennikach lekcyjnych z treściami podstawy programowej.
Nauczyciele układają plany nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wszystkie treści realizują zgodnie z ich zapisem. Uczniowie są motywowani do nauki poprzez osiąganie wyników na miarę swoich możliwości. Nauczyciele systematycznie sprawdzają wiedzę i umiejętności uczniów, a w przeprowadzanych sprawdzianach, testach uwzględniają wymagania określone w podstawie programowej.
Każdy nauczyciel ma obowiązek monitorowania i zapisu ilości godzin zrealizowanych z zakresu danego przedmiotu w zestawieniu miesięcznym, półrocznym i rocznym.

WNIOSKI:

1. Nauczyciele systematycznie monitorują realizację podstawy programowej z każdego przedmiotu.
2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej na miarę swoich możliwości.
3. Nauczyciele systematycznie diagnozują i analizują osiągnięcia uczniów.
4. Na posiedzeniach rady pedagogicznej dokonuje się ewaluacji skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.
5. Nauczyciele analizują efekty swojej pracy, porównują wyniki z wynikami zewnętrznymi.

WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/19

1. W dalszym ciągu dokonywać systematycznej diagnozy i analizy osiągnięć uczniów z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej z każdego przedmiotu;
2. Współpracować z rodzicami, systematycznie informować rodziców o osiągnięciach ich dzieci.

III. Przedmiot ewaluacji: Procesy edukacyjne organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Cel: ocena skuteczności współpracy nauczycieli w zakresie planowania, organizowania, realizowania i modyfikowania procesów edukacyjnych.
Metody: ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli; spotkanie – wywiad z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych; debata opiekunów z członkami samorządu uczniowskiego ;

WYNIKI EWALUACJI:

W marcu 2018r. przeprowadzono ankietę wśród nauczycieli na temat współpracy dotyczącej planowania, organizowania, realizowania i modyfikowania procesów edukacyjnych. W badaniu ankietowym wzięło udział 27 nauczycieli.
Z analizy ankiety wynika, że nauczyciele biorą udział w pracach różnych zespołów i komisji, wszyscy uczestniczą w pracach zespołów przedmiotowych /humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym, językowym, edukacji wczesnoszkolnej, artystycznym/; większość pracuje w komisjach nadzorujących egzaminy gimnazjalne, konkursy przedmiotowe, w zespołach do spraw analizy wyników egzaminów gimnazjalnych. Nauczyciele- wychowawcy pracują w zespole wychowawczym, w zespole do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele zaangażowani są w prace zespołów do spraw projektów edukacyjnych oraz do spraw ewaluacji wewnętrznej, część nauczycieli pracuje w zespołach do spraw rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, układania planu zajęć i w zespole „Aktywna tablica”.
Nauczyciele biorą udział w opracowywaniu dokumentów organizujących pracę szkoły, najliczniej uczestniczyli w tworzeniu WSO z aneksami, programu wychowawczego, Statutu Szkoły z aneksami, programu profilaktyki, część nauczycieli tworzy raporty dotyczące analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej.
Nauczyciele podejmują się różnych form współpracy, preferują najchętniej współpracę w zespołach, wymieniają się doświadczeniami, wspólnie organizują wycieczki szkolne, uroczystości, konkursy wewnątrzszkolne również dyskutują, rozmawiają, szukają wspólnych rozwiązań problemów.
Z ankiety wynika, że nauczyciele dokonują analizy wyników kształcenia poprzez obserwacje uczniów, sprawdziany, testy, kartkówki, prace plastyczne, artystyczne, konkursy, analizę wyników egzaminów, wypowiedzi ustne, prace domowe. Wszyscy nauczyciele wykorzystują w swojej dalszej pracy wnioski analizy wyników kształcenia. Według nich analiza wyników daje wskazówki do dalszej pracy z uczniem, pokazuje słabe strony, które wymagają dodatkowych ćwiczeń i powtórzeń, wnioski uwzględniane są również przy planowaniu pracy dydaktycznej na następny rok szkolny, służą do dostosowania metod i technik pracy, do uzupełniania braków w wiadomościach i umiejętnościach, modyfikowania planu zajęć wyrównawczych.
Nauczyciele uważają, że współpraca wpływa na lepsze wyniki nauczania i kształcenia.

W kwietniu 2018r. członkowie do spraw ewaluacji wewnętrznej przeprowadzili spotkanie – wywiad z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych. Celem wywiadu było zebranie informacji na temat zaangażowania nauczycieli w planowanie i doskonalenie zachodzących procesów edukacyjnych. Uzyskano odpowiedź na następujące pytania: w jakim zakresie wykorzystywane są efekty pracy zespołów?; w jaki sposób zespoły informują o efektach swojej pracy?; w jaki sposób współpraca nauczycieli wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły?
Wyniki:
Efekty pracy zespołów wykorzystywane są do podnoszenia jakości kształcenia, promocji szkoły, organizacji konkursów, zawodów sportowych, przygotowania do egzaminu gimnazjalnego, indywidualizacji pracy z uczniami oraz do współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Na spotkaniach nauczyciele wymieniają się doświadczeniami i przekazują informacje ze szkoleń, w których brali udział. Wspólnie planują działania i rozwiązują problemy.
Zespoły informują o efektach swojej pracy na bieżąco podczas posiedzeń rady pedagogicznej poprzez opracowanie sprawozdania z działalności zespołu, w trakcie zebrań z rodzicami oraz godzin wychowawczych. Ponadto na posiedzeniach podsumowujących rok szkolny odczytywane są sprawozdania z pracy zespołów.
Współpraca nauczycieli pozwala na korelację treści nauczania przedmiotów pokrewnych i pozwala nauczycielom szybko rozpoznawać i rozwiązywać problemy z jakimi spotykają się uczniowie. Współdziałanie usprawnia organizację imprez i uroczystości szkolnych. Szkoła jest promowana w środowisku lokalnym, uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach oraz odnoszą sukcesy w zawodach i na konkursach. Współpraca wpływa również pozytywnie na podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz na jakość działań dotyczących edukacji i wychowania. Bardzo ważna i istotna jest wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, dzielenie się materiałami dydaktycznymi.
W kwietniu 2018r. odbyła się debata opiekunów z członkami samorządu uczniowskiego na temat współpracy uczniów podczas realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd uczniowski. Samorząd szkolny to wszyscy uczniowie reprezentowani przez wybranych przez siebie przedstawicieli. W działania samorządu może zaangażować się każdy uczeń. Zdecydowana większość uczniów podczas realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd bierze w nich aktywny udział. Chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, wymieniają się pomysłami dotyczącymi np. organizacji uroczystości i apeli szkolnych.
Uczniowie ściśle współpracują kształtując życie kulturalne w szkole, aktywizują życie społeczne w szkole, ucząc się efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie. Uczniowie liczą się z potrzebami innych, są gotowi do wzajemnej pomocy, ale też podporządkowują się interesom zbiorowym. Wspierają się w działalności charytatywnej / w tym roku szkolnym w akcji WOŚP wzięło udział 26 wolontariuszy/.
Działalność samorządu uczniowskiego w naszej szkole to praca zespołowa uczniów i nauczycieli – opiekunów samorządu uczniowskiego.

WNIOSKI:
1. Nauczyciele wspierają się i współdziałają w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych, co korzystnie wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły oraz na rozwój i osiągnięcia uczniów.

2. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania.
3. Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.
4. Informowanie ucznia i rodziców o jego postępach w nauce odbywa się w sposób zaplanowany i systematyczny , a ocenianie pomaga uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.
5. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się.
6. Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego.
7. Uczniowie biorąc udział w życiu publicznym szkoły, przygotowują się do aktywnego życia w społeczeństwie.

WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/19

1. Należy zwiększyć zaangażowanie niektórych nauczycieli w pracę zespołów, gdyż nie wszyscy w równym stopniu angażują się w realizację planów pracy szkoły.
2. Kontynuować współpracę wśród nauczycieli celem ciągłego doskonalenia efektywności pracy szkoły.
3. Stwarzać uczniom możliwość aktywnego udziału w życiu szkoły – kontynuować , wspierać i poszerzać działalność samorządu uczniowskiego.
4. Motywować uczniów do osiągania coraz lepszych wyników w nauce, wspierać i pomagać w planowaniu indywidualnego rozwoju.

IV. Przedmiot ewaluacji: Przestrzeganie norm i zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.
Cel - ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz działań wychowawczych.
Metody – ankieta przeprowadzona wśród uczniów; analiza planów wychowawczych klas; pogadanki;

WYNIKI EWALUACJI:
W grudniu 2017r. w klasach V,VI,VII przeprowadzono ankietę, w której pytano uczniów czy w szkole czują się bezpiecznie, czy wiedzą do kogo należy zwrócić się o pomoc, gdy dzieje im się krzywda, które miejsca w szkole są najbardziej niebezpieczne, zapytano uczniów czy zdarzyło mu się wyrządzić przykrość innym; postawiono tez pytania otwarte: szkoła jest dla mnie miejsce, w którym…, aby w mojej szkole było lepiej proponuję…
Ankietę wypełniło 59 uczniów, w szkole czuje się bezpiecznie 91, 5% uczniów; 100% wie do kogo ma się zwrócić o pomoc, swój przeciętny nastrój w szkole uczniowie określali jako bardzo dobry 44%, dobry 24%; szkoła dla ucznia jest miejscem, w którym uczą się 65%, spotykają z kolegami, rozmawiają 30%; 65% uczniów przyznaje, że zdarzyło mu się zrobić przykrość innym, najczęściej to wyzwiska, kłamstwo; najbardziej niebezpieczne miejsce w szkole to schody.
Dokonano analizy klasowych planów wychowawczych i stwierdzono, że w klasach I-III SP zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa są ujęte w planach nauczania i planach wychowawczych klas. Realizowane są one w formie pogadanek, rozmów w ramach realizacji zajęć edukacyjnych oraz spotkań. W grudniu 2017r. oraz w czerwcu 2018r. wychowawcy klas przedstawili szczegółowy wykaz zagadnień, tematów, działań realizowanych w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa:
-wspólne opracowanie regulaminu klasowego (kl. I- II), stosowanie się do ustalonych zasad;
- pogadanki na temat: bezpiecznie i miło spędzamy czas wolny na przerwach; bezpieczne zabawy na zajęciach wychowania fizycznego; bezpieczeństwo w czasie różnych zajęć domowych, podczas pomocy rodzicom w gospodarstwie rolnym; „Czerwony kolor ostrzega” -owoce i kwiaty, których nie należy spożywać;
- rozmowy - rozmowa kierowana na podst. opowiadania „ To jest moja szkoła” (Jak rozwiązujemy konflikty? Co można zmienić w naszej klasie, szkole? Jak dbamy o bezpieczeństwo?); konflikt i kompromis – rozmowa tematyczna; rozmowa kierowana na podst. opowiadania „Bo to było tak...” dotycząca wzajemnego szacunku, tolerancji, zrozumienia; rozmowa o zasadach korzystania z toalety szkolnej na podstawie opowiadania „Uwaga! Szelki!”; rozmowa o sposobach spędzania przerw oraz o bezpieczeństwie podczas gier i zabaw; podanie przykładów prawidłowych zachowań na przerwach międzylekcyjnych; rozmowa na temat bezpiecznej jazdy rowerem na podstawie tekstu „Tygrysek musi mieć rower” oraz doświadczeń dzieci; ćwiczenia w powiadamianiu o zagrożeniach - uczeń formułuje komunikat, podaje swoje dane osobowe w kontakcie ze służbami w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia; spotkanie z Komisarzem „BŁYSK”- cykl zajęć poświęconych bezpieczeństwu w różnych miejscach i sytuacjach w życiu; spotkanie z przedstawicielem WORD dotyczące bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Odczytywanie wakacyjnych wskazówek w wierszu „Wakacyjne rady” i opowiadaniu „Żmije i kagańce”. Omówienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wakacji i rozmowa na temat niebezpiecznych sytuacji.
Systematycznie na zebraniach z rodzicami odbywały się pogadanki dotyczące bezpieczeństwa na przerwach, w drodze do szkoły i do domu, w czasie zabaw, bezpiecznego korzystania z telefonu i internetu.
W klasach IVAB zrealizowano program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”, opracowano następującą tematykę: palenie jest niezdrowe; jak nie dać się złowić nałogowi; dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów; palenie szkodzi; jak to zrobić, żeby nie palić; jak to zrobić, żeby inni nie palili;
Na zebraniach z rodzicami we wrześniu i listopadzie 2017r. rodzice zostali zapoznani z programem, oraz obejrzeli filmy pt. „Dobry kontakt z dzieckiem to podstawa”, „Palenie a potrzeby”, „Palenie a wartości”. Odbyła się pogadanka na temat zagrożeń spowodowanych paleniem papierosów.
W klasie IVA z rodzicami na zebraniu w listopadzie 2017r. przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa dzieci podczas korzystania z technologii informacyjnej: zagrożenia Internetu, nadużywanie telefonów komórkowych, niebezpieczne gry komputerowe. Polecono rodzicom stronę internetową dla rodziców „Uważni Rodzice”.
W klasach V, VI, VII SP na godzinach wychowawczych realizowano szereg zagadnień dotyczących norm i zasad bezpieczeństwa:
Co to jest odpowiedzialność; bezpieczeństwo w domu i przy pracach polowych; ja sieci; jak spędzać wolny czas; bezpieczeństwo w czasie ferii; wpływ reklamy na używanie szkodliwych substancji; sposoby walki z agresją;
W klasach gimnazjalnych na godzinach wychowawczych również poruszano problem bezpieczeństwa uczniów, zrealizowana zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w szkole i poza nią, pozytywy i negatywy korzystania z mass i multimediów; asertywność, uległość, agresja; zasady obowiązujące na wycieczkach szkolnych; nałogi, złe nawyki – nie, zdrowy styl życia – tak; bezpieczeństwo w czasie zabaw na świeżym powietrzu oraz na drogach; przyczyny i skutki złości oraz konfliktów.
Na zebraniach klasowych rodzice zostali zapoznani ze statutem szkoły, obowiązującymi regulaminami oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania, a także prowadzono rozmowy na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią.
Z inicjatywy i z udziałem rodziców w czerwcu 2018r. odbył się zorganizowany dla uczniów piknik pod hasłem „Zdrowo i sportowo”.

WNIOSKI:

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo.
2. W szkole uczniowie czują się dobrze.
3. Uczniowie wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje.
4. Uczniowie wiedzą gdzie szukać pomocy.
5. Nauczyciele dokonują analizy programów wychowawczych i profilaktycznych.
6. W szkole wspólnie z uczniami i rodzicami analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz w razie potrzeb, modyfikuje.
7. Współpraca z rodzicami w ramach realizacji zadań sprzyjających bezpieczeństwu odbywa się w sposób systematyczny, zaplanowany.

WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/19

1. Należy zadbać, aby uczniowie czuli się bezpiecznie w każdym miejscu w szkole, nauczyciele dyżurujący w czasie przerw międzylekcyjnych muszą zwracać większą uwagę na sposób poruszania się uczniów po schodach; wychowawcy muszą przypominać na godzinach wychowawczych o zasadach właściwego i bezpiecznego poruszania się po schodach.
2. W dalszym ciągu należy współpracować z rodzicami w ramach realizacji zadań sprzyjających bezpieczeństwu uczniów w szkole i poza nią.

PODSUMOWANIE

Raport z ewaluacji wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 22 sierpnia 2018 roku. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej zostaną wykorzystane w pracy szkoły w roku szkolnym 2018/19.
Raport ewaluacji wewnętrznej zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.
Raport opracował zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: Renata Bukacka, Renata Purgał, Justyna Pakosz Kowalska, Małgorzata Olszta, Barbara Mrozińska, Lidia Krasoń, Iwona Tkaczyk oraz koordynator ds. ewaluacji wewnętrznej Jadwiga Korpas

BIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza

Podręczniki 2022/23

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Bezpieczny Internet

sieciaki