SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ROK SZKOLNY 2017/2018
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIOTRA SZYMANKA W RĘCZNIE

Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół do spraw ewaluacji we współpracy z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem i nauczycielami.
Ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w Rozporządzeniu MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018 były następujące zagadnienia:
1. Aktywność uczniów - realizacja działań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły;
2. Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej;
3. Procesy edukacyjne organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się;
4. Ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz działań wychowawczych.
Przyjęto je do realizacji na podstawie wniosków przedstawionych w raporcie ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/17, wniosków Dyrektora wynikających z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szk. 2016/17, priorytetów MEN i prawa oświatowego.

I. Przedmiot ewaluacji: Aktywność uczniów.
Cel – ocena różnorodnych aktywności podejmowanych przez uczniów na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.
Metody – zajęcia w formie kierowanej dyskusji i rozmowy w kl.IV-VII oraz kl. II-IIIgimnazjum; spotkanie i dyskusja zespołu wychowawczego;

WYNIKI EWALUACJI:

W styczniu 2018r. wychowawcy klas IV-VII SP i II-III gimn. na godzinach wychowawczych przeprowadzili zajęcia w formie kierowanej rozmowy i dyskusji na temat aktywności uczniów.
Uczniowie klas IV-VI uważają, że szkoła zapewnia uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, których oferta jest zróżnicowana i wynika z ich potrzeb. 90% uczniów uczestniczy w takich zajęciach, a najchętniej korzystają z zajęć języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, zajęć wyrównawczych z matematyki, zajęć komputerowych, sportowych, tanecznych, przyrodniczych. Uczniowie biorą udział w tych zajęciach, bo nadrabiają zaległości, chcą podnieść swoją wiedzę i umiejętności, mają wady postawy lub wymowy, twierdzą, że zajęcia są ciekawe, panuje fajna atmosfera, nie ma ocen, często nauka odbywa się przez zabawę, można grać w gry planszowe.
Niewielka część uczniów nie uczestniczy w zajęciach uważając, że ich nie potrzebują, 2 osoby stwierdziły, że mają problem z dowozem. Większość uczniów uważa, że ilość zajęć jest wystarczająca.
Uczniowie klasy VII i klas IIAB, IIIAB gimnazjum twierdzą, że szkoła zapewnia im uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, oferta tych zajęć jest zróżnicowana i wynika z ich potrzeb. 90% uczniów aktywnie bierze udział w tych zajęciach, a najchętniej SKS-u, chóru szkolnego, języka niemieckiego, angielskiego, fizyki, matematyki, informatyki, w zajęciach techniki szybkiego uczenia się, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wokalnych. Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie przygotowują się do konkursów, poszerzają swoją wiedzę, zainteresowania, również wyrównują braki w nauce.

W marcu 2018r. odbyło się spotkanie zespołu wychowawczego na temat metod i sposobów stosowanych przez nauczycieli w celu motywowania uczniów do podejmowania aktywności na rzecz własnego rozwoju. Nauczyciele podnoszą atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych poprzez stosowanie różnorodnych metod aktywizujących. W klasach IV-VI są to gry i zabawy edukacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, a w klasach VII SP i klasach II i III gimnazjalnych praca metodą projektów, wycieczki edukacyjne, doświadczenia oraz korzystanie z tablic interaktywnych, komputerów, multibooków i innych narzędzi TIK.
Dyskutowano również na temat uczestnictwa uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. W klasach IV-VI SP uczniowie najchętniej biorą udział w konkursach artystycznych /plastycznych/ organizowanych na terenie szkoły, chętnie wyjeżdżają na zawody sportowe i osiągają sukcesy. W klasie VII SP i klasach II i III gimnazjum uczniowie najchętniej uczestniczą w zawodach sportowych, w konkursach artystycznych /wokalne i recytatorskie/ organizowane poza szkołą, coraz więcej uczniów bierze udział w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych i odnoszą sukcesy na szczeblach rejonowych i wojewódzkich.
Również działalność Samorządu Uczniowskiego rozwija i wspiera aktywność uczniów oraz ich świadomość dotyczącą współdecydowania i wdrażania w życie szkoły własnych pomysłów. Samorząd Szkolny rozwija samorządną, kreatywną i aktywną działalność uczniów w różnych obszarach funkcjonowania szkoły: organizacja pracy samorządu – wybory przedstawicieli klas i szkoły, propozycje do planu pracy samorządu, opiniowanie na wniosek dyrektora szkoły; aktywne uczestnictwo w pracy szkoły – tworzenie ceremoniału /poczet sztandarowy/, reprezentowanie szkoły w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, organizowanie uroczystości wynikających z kalendarza pracy szkoły /proponowanie scenariuszy, dekoracji, aktywny udział w danej uroczystości/; działalność informacyjna – redagowanie gazetki ściennej, prowadzenie kroniki samorządu, protokoły ze spotkań, sprawozdania z działalności; kultywowanie tradycji – aktywność związana z obchodami świąt, kiermasze świąteczne, dekoracje, konkursy promujące tradycje; aktywny udział w akcjach charytatywnych ogólnopolskich oraz o mniejszym zasięgu np. wspieranie Domu Małego Dziecka; rozwijanie i wspieranie zainteresowań, zdolności artystycznych uczniów poprzez organizowanie konkursów tematycznych; integrowanie i rozwijanie aktywnej współpracy poprzez organizowanie konkursów klasowych; aktywne promowanie szkoły i wzbogacanie jej atrakcyjności poprzez niekonwencjonalną działalność np. warsztaty kulinarne z gwiazdą telewizyjną.

WNIOSKI:
1. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich uczestniczą.
2. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności.
3. Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły.
4. Uczniowie współpracują podczas realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego.
5. Nauczyciele podejmują różne działania, aby uczniowie byli aktywni na zajęciach pozalekcyjnych.
6. Szkoła zapewnia warunki do pełnej aktywności uczniów.

WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/19

1. W dalszym ciągu dbać o atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych;
2. Zachęcać i motywować uczniów do aktywnego działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły;

II. Przedmiot ewaluacji: Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej.

Cel – pozyskanie informacji na temat wykorzystywania zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej;
Metody – analiza dokumentów; rozmowy z nauczycielami i uczniami;

WYNIKI EWALUACJI:

Monitorowanie podstawy programowej w szkole odbywa się poprzez kontrole planów dydaktycznych i wychowawczych pod kątem realizacji podstawy programowej dokonywane przez dyrektora szkoły. Przeprowadzane są hospitacje zajęć ze szczególnym uwzględnieniem nabywania przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej dla danego przedmiotu. Sprawdza się czy treści realizowane na lekcji są zgodne z podstawą programową oraz z możliwościami uczniów. Również dyrekcja szkoły przeprowadza kontrole zgodności planów dydaktycznych i zapisów w dziennikach lekcyjnych z treściami podstawy programowej.
Nauczyciele układają plany nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wszystkie treści realizują zgodnie z ich zapisem. Uczniowie są motywowani do nauki poprzez osiąganie wyników na miarę swoich możliwości. Nauczyciele systematycznie sprawdzają wiedzę i umiejętności uczniów, a w przeprowadzanych sprawdzianach, testach uwzględniają wymagania określone w podstawie programowej.
Każdy nauczyciel ma obowiązek monitorowania i zapisu ilości godzin zrealizowanych z zakresu danego przedmiotu w zestawieniu miesięcznym, półrocznym i rocznym.

WNIOSKI:

1. Nauczyciele systematycznie monitorują realizację podstawy programowej z każdego przedmiotu.
2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej na miarę swoich możliwości.
3. Nauczyciele systematycznie diagnozują i analizują osiągnięcia uczniów.
4. Na posiedzeniach rady pedagogicznej dokonuje się ewaluacji skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.
5. Nauczyciele analizują efekty swojej pracy, porównują wyniki z wynikami zewnętrznymi.

WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/19

1. W dalszym ciągu dokonywać systematycznej diagnozy i analizy osiągnięć uczniów z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej z każdego przedmiotu;
2. Współpracować z rodzicami, systematycznie informować rodziców o osiągnięciach ich dzieci.

III. Przedmiot ewaluacji: Procesy edukacyjne organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Cel: ocena skuteczności współpracy nauczycieli w zakresie planowania, organizowania, realizowania i modyfikowania procesów edukacyjnych.
Metody: ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli; spotkanie – wywiad z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych; debata opiekunów z członkami samorządu uczniowskiego ;

WYNIKI EWALUACJI:

W marcu 2018r. przeprowadzono ankietę wśród nauczycieli na temat współpracy dotyczącej planowania, organizowania, realizowania i modyfikowania procesów edukacyjnych. W badaniu ankietowym wzięło udział 27 nauczycieli.
Z analizy ankiety wynika, że nauczyciele biorą udział w pracach różnych zespołów i komisji, wszyscy uczestniczą w pracach zespołów przedmiotowych /humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym, językowym, edukacji wczesnoszkolnej, artystycznym/; większość pracuje w komisjach nadzorujących egzaminy gimnazjalne, konkursy przedmiotowe, w zespołach do spraw analizy wyników egzaminów gimnazjalnych. Nauczyciele- wychowawcy pracują w zespole wychowawczym, w zespole do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele zaangażowani są w prace zespołów do spraw projektów edukacyjnych oraz do spraw ewaluacji wewnętrznej, część nauczycieli pracuje w zespołach do spraw rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, układania planu zajęć i w zespole „Aktywna tablica”.
Nauczyciele biorą udział w opracowywaniu dokumentów organizujących pracę szkoły, najliczniej uczestniczyli w tworzeniu WSO z aneksami, programu wychowawczego, Statutu Szkoły z aneksami, programu profilaktyki, część nauczycieli tworzy raporty dotyczące analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej.
Nauczyciele podejmują się różnych form współpracy, preferują najchętniej współpracę w zespołach, wymieniają się doświadczeniami, wspólnie organizują wycieczki szkolne, uroczystości, konkursy wewnątrzszkolne również dyskutują, rozmawiają, szukają wspólnych rozwiązań problemów.
Z ankiety wynika, że nauczyciele dokonują analizy wyników kształcenia poprzez obserwacje uczniów, sprawdziany, testy, kartkówki, prace plastyczne, artystyczne, konkursy, analizę wyników egzaminów, wypowiedzi ustne, prace domowe. Wszyscy nauczyciele wykorzystują w swojej dalszej pracy wnioski analizy wyników kształcenia. Według nich analiza wyników daje wskazówki do dalszej pracy z uczniem, pokazuje słabe strony, które wymagają dodatkowych ćwiczeń i powtórzeń, wnioski uwzględniane są również przy planowaniu pracy dydaktycznej na następny rok szkolny, służą do dostosowania metod i technik pracy, do uzupełniania braków w wiadomościach i umiejętnościach, modyfikowania planu zajęć wyrównawczych.
Nauczyciele uważają, że współpraca wpływa na lepsze wyniki nauczania i kształcenia.

W kwietniu 2018r. członkowie do spraw ewaluacji wewnętrznej przeprowadzili spotkanie – wywiad z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych. Celem wywiadu było zebranie informacji na temat zaangażowania nauczycieli w planowanie i doskonalenie zachodzących procesów edukacyjnych. Uzyskano odpowiedź na następujące pytania: w jakim zakresie wykorzystywane są efekty pracy zespołów?; w jaki sposób zespoły informują o efektach swojej pracy?; w jaki sposób współpraca nauczycieli wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły?
Wyniki:
Efekty pracy zespołów wykorzystywane są do podnoszenia jakości kształcenia, promocji szkoły, organizacji konkursów, zawodów sportowych, przygotowania do egzaminu gimnazjalnego, indywidualizacji pracy z uczniami oraz do współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Na spotkaniach nauczyciele wymieniają się doświadczeniami i przekazują informacje ze szkoleń, w których brali udział. Wspólnie planują działania i rozwiązują problemy.
Zespoły informują o efektach swojej pracy na bieżąco podczas posiedzeń rady pedagogicznej poprzez opracowanie sprawozdania z działalności zespołu, w trakcie zebrań z rodzicami oraz godzin wychowawczych. Ponadto na posiedzeniach podsumowujących rok szkolny odczytywane są sprawozdania z pracy zespołów.
Współpraca nauczycieli pozwala na korelację treści nauczania przedmiotów pokrewnych i pozwala nauczycielom szybko rozpoznawać i rozwiązywać problemy z jakimi spotykają się uczniowie. Współdziałanie usprawnia organizację imprez i uroczystości szkolnych. Szkoła jest promowana w środowisku lokalnym, uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach oraz odnoszą sukcesy w zawodach i na konkursach. Współpraca wpływa również pozytywnie na podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz na jakość działań dotyczących edukacji i wychowania. Bardzo ważna i istotna jest wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, dzielenie się materiałami dydaktycznymi.
W kwietniu 2018r. odbyła się debata opiekunów z członkami samorządu uczniowskiego na temat współpracy uczniów podczas realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd uczniowski. Samorząd szkolny to wszyscy uczniowie reprezentowani przez wybranych przez siebie przedstawicieli. W działania samorządu może zaangażować się każdy uczeń. Zdecydowana większość uczniów podczas realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd bierze w nich aktywny udział. Chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, wymieniają się pomysłami dotyczącymi np. organizacji uroczystości i apeli szkolnych.
Uczniowie ściśle współpracują kształtując życie kulturalne w szkole, aktywizują życie społeczne w szkole, ucząc się efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie. Uczniowie liczą się z potrzebami innych, są gotowi do wzajemnej pomocy, ale też podporządkowują się interesom zbiorowym. Wspierają się w działalności charytatywnej / w tym roku szkolnym w akcji WOŚP wzięło udział 26 wolontariuszy/.
Działalność samorządu uczniowskiego w naszej szkole to praca zespołowa uczniów i nauczycieli – opiekunów samorządu uczniowskiego.

WNIOSKI:
1. Nauczyciele wspierają się i współdziałają w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych, co korzystnie wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły oraz na rozwój i osiągnięcia uczniów.

2. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania.
3. Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.
4. Informowanie ucznia i rodziców o jego postępach w nauce odbywa się w sposób zaplanowany i systematyczny , a ocenianie pomaga uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.
5. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się.
6. Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego.
7. Uczniowie biorąc udział w życiu publicznym szkoły, przygotowują się do aktywnego życia w społeczeństwie.

WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/19

1. Należy zwiększyć zaangażowanie niektórych nauczycieli w pracę zespołów, gdyż nie wszyscy w równym stopniu angażują się w realizację planów pracy szkoły.
2. Kontynuować współpracę wśród nauczycieli celem ciągłego doskonalenia efektywności pracy szkoły.
3. Stwarzać uczniom możliwość aktywnego udziału w życiu szkoły – kontynuować , wspierać i poszerzać działalność samorządu uczniowskiego.
4. Motywować uczniów do osiągania coraz lepszych wyników w nauce, wspierać i pomagać w planowaniu indywidualnego rozwoju.

IV. Przedmiot ewaluacji: Przestrzeganie norm i zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.
Cel - ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz działań wychowawczych.
Metody – ankieta przeprowadzona wśród uczniów; analiza planów wychowawczych klas; pogadanki;

WYNIKI EWALUACJI:
W grudniu 2017r. w klasach V,VI,VII przeprowadzono ankietę, w której pytano uczniów czy w szkole czują się bezpiecznie, czy wiedzą do kogo należy zwrócić się o pomoc, gdy dzieje im się krzywda, które miejsca w szkole są najbardziej niebezpieczne, zapytano uczniów czy zdarzyło mu się wyrządzić przykrość innym; postawiono tez pytania otwarte: szkoła jest dla mnie miejsce, w którym…, aby w mojej szkole było lepiej proponuję…
Ankietę wypełniło 59 uczniów, w szkole czuje się bezpiecznie 91, 5% uczniów; 100% wie do kogo ma się zwrócić o pomoc, swój przeciętny nastrój w szkole uczniowie określali jako bardzo dobry 44%, dobry 24%; szkoła dla ucznia jest miejscem, w którym uczą się 65%, spotykają z kolegami, rozmawiają 30%; 65% uczniów przyznaje, że zdarzyło mu się zrobić przykrość innym, najczęściej to wyzwiska, kłamstwo; najbardziej niebezpieczne miejsce w szkole to schody.
Dokonano analizy klasowych planów wychowawczych i stwierdzono, że w klasach I-III SP zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa są ujęte w planach nauczania i planach wychowawczych klas. Realizowane są one w formie pogadanek, rozmów w ramach realizacji zajęć edukacyjnych oraz spotkań. W grudniu 2017r. oraz w czerwcu 2018r. wychowawcy klas przedstawili szczegółowy wykaz zagadnień, tematów, działań realizowanych w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa:
-wspólne opracowanie regulaminu klasowego (kl. I- II), stosowanie się do ustalonych zasad;
- pogadanki na temat: bezpiecznie i miło spędzamy czas wolny na przerwach; bezpieczne zabawy na zajęciach wychowania fizycznego; bezpieczeństwo w czasie różnych zajęć domowych, podczas pomocy rodzicom w gospodarstwie rolnym; „Czerwony kolor ostrzega” -owoce i kwiaty, których nie należy spożywać;
- rozmowy - rozmowa kierowana na podst. opowiadania „ To jest moja szkoła” (Jak rozwiązujemy konflikty? Co można zmienić w naszej klasie, szkole? Jak dbamy o bezpieczeństwo?); konflikt i kompromis – rozmowa tematyczna; rozmowa kierowana na podst. opowiadania „Bo to było tak...” dotycząca wzajemnego szacunku, tolerancji, zrozumienia; rozmowa o zasadach korzystania z toalety szkolnej na podstawie opowiadania „Uwaga! Szelki!”; rozmowa o sposobach spędzania przerw oraz o bezpieczeństwie podczas gier i zabaw; podanie przykładów prawidłowych zachowań na przerwach międzylekcyjnych; rozmowa na temat bezpiecznej jazdy rowerem na podstawie tekstu „Tygrysek musi mieć rower” oraz doświadczeń dzieci; ćwiczenia w powiadamianiu o zagrożeniach - uczeń formułuje komunikat, podaje swoje dane osobowe w kontakcie ze służbami w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia; spotkanie z Komisarzem „BŁYSK”- cykl zajęć poświęconych bezpieczeństwu w różnych miejscach i sytuacjach w życiu; spotkanie z przedstawicielem WORD dotyczące bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Odczytywanie wakacyjnych wskazówek w wierszu „Wakacyjne rady” i opowiadaniu „Żmije i kagańce”. Omówienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wakacji i rozmowa na temat niebezpiecznych sytuacji.
Systematycznie na zebraniach z rodzicami odbywały się pogadanki dotyczące bezpieczeństwa na przerwach, w drodze do szkoły i do domu, w czasie zabaw, bezpiecznego korzystania z telefonu i internetu.
W klasach IVAB zrealizowano program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”, opracowano następującą tematykę: palenie jest niezdrowe; jak nie dać się złowić nałogowi; dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów; palenie szkodzi; jak to zrobić, żeby nie palić; jak to zrobić, żeby inni nie palili;
Na zebraniach z rodzicami we wrześniu i listopadzie 2017r. rodzice zostali zapoznani z programem, oraz obejrzeli filmy pt. „Dobry kontakt z dzieckiem to podstawa”, „Palenie a potrzeby”, „Palenie a wartości”. Odbyła się pogadanka na temat zagrożeń spowodowanych paleniem papierosów.
W klasie IVA z rodzicami na zebraniu w listopadzie 2017r. przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa dzieci podczas korzystania z technologii informacyjnej: zagrożenia Internetu, nadużywanie telefonów komórkowych, niebezpieczne gry komputerowe. Polecono rodzicom stronę internetową dla rodziców „Uważni Rodzice”.
W klasach V, VI, VII SP na godzinach wychowawczych realizowano szereg zagadnień dotyczących norm i zasad bezpieczeństwa:
Co to jest odpowiedzialność; bezpieczeństwo w domu i przy pracach polowych; ja sieci; jak spędzać wolny czas; bezpieczeństwo w czasie ferii; wpływ reklamy na używanie szkodliwych substancji; sposoby walki z agresją;
W klasach gimnazjalnych na godzinach wychowawczych również poruszano problem bezpieczeństwa uczniów, zrealizowana zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w szkole i poza nią, pozytywy i negatywy korzystania z mass i multimediów; asertywność, uległość, agresja; zasady obowiązujące na wycieczkach szkolnych; nałogi, złe nawyki – nie, zdrowy styl życia – tak; bezpieczeństwo w czasie zabaw na świeżym powietrzu oraz na drogach; przyczyny i skutki złości oraz konfliktów.
Na zebraniach klasowych rodzice zostali zapoznani ze statutem szkoły, obowiązującymi regulaminami oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania, a także prowadzono rozmowy na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią.
Z inicjatywy i z udziałem rodziców w czerwcu 2018r. odbył się zorganizowany dla uczniów piknik pod hasłem „Zdrowo i sportowo”.

WNIOSKI:

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo.
2. W szkole uczniowie czują się dobrze.
3. Uczniowie wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje.
4. Uczniowie wiedzą gdzie szukać pomocy.
5. Nauczyciele dokonują analizy programów wychowawczych i profilaktycznych.
6. W szkole wspólnie z uczniami i rodzicami analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz w razie potrzeb, modyfikuje.
7. Współpraca z rodzicami w ramach realizacji zadań sprzyjających bezpieczeństwu odbywa się w sposób systematyczny, zaplanowany.

WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/19

1. Należy zadbać, aby uczniowie czuli się bezpiecznie w każdym miejscu w szkole, nauczyciele dyżurujący w czasie przerw międzylekcyjnych muszą zwracać większą uwagę na sposób poruszania się uczniów po schodach; wychowawcy muszą przypominać na godzinach wychowawczych o zasadach właściwego i bezpiecznego poruszania się po schodach.
2. W dalszym ciągu należy współpracować z rodzicami w ramach realizacji zadań sprzyjających bezpieczeństwu uczniów w szkole i poza nią.

PODSUMOWANIE

Raport z ewaluacji wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 22 sierpnia 2018 roku. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej zostaną wykorzystane w pracy szkoły w roku szkolnym 2018/19.
Raport ewaluacji wewnętrznej zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.
Raport opracował zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: Renata Bukacka, Renata Purgał, Justyna Pakosz Kowalska, Małgorzata Olszta, Barbara Mrozińska, Lidia Krasoń, Iwona Tkaczyk oraz koordynator ds. ewaluacji wewnętrznej Jadwiga Korpas
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ROK SZKOLNY 2015/2016
PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W RĘCZNIE

W roku szkolnym 2015/2016 przedmiotem ewaluacji wewnętrznej były następujące zagadnienia:

1. Wykorzystywanie zasobów szkoły i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
Rozpoznawanie potrzeb i zasobów szkoły oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmowanie inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju.

2. Działania wychowawcze
Ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz ocena działań wychowawczych.

3. Prawidłowość przeprowadzanych analiz oraz diagnoza skuteczności wdrażanych wniosków z analizy egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianu po klasie VI.
Poprawa jakości pracy szkoły oraz zwiększenie efektywności kształcenia.

4. Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji.
Systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej.

1. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym i jej wpływ na rozwój uczniów.

Cel: podejmowanie inicjatyw na rzecz wzajemnego rozwoju.

Metody: organizacja i udział uczniów w uroczystościach lokalnych;
analiza dokumentacji oświaty zdrowotnej; opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej; współpraca i rozmowy z pracownikami GOPSu, gminnej biblioteki, z pielęgniarką szkolną, z Radą Rodziców, z leśniczym, z pracownikami Straży Pożarnej, Policji, Banku Spółdzielczego, Parków krajobrazowo-Przyrodniczych;

WYNIKI EWALUACJI:

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła współpracowała z wieloma instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

Klasy I-III szkoły podstawowej - współpraca z Biblioteką Gminną- działania edukacyjne; uczniowie biorąc udział w licznych konkursach i zajęciach przygotowują się do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów w dostępnych źródłach, wdrażają się do korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki, poszerzają swoje zainteresowania;

Klasy I-III gimnazjum – wolontariat, udział w WOŚP; akcje charytatywne „Góra grosza”, współpraca z Domem Dziecka w Piotrkowie Tryb. – działania skierowane na potrzeby środowiska lokalnego; dzięki uczestnictwu w takich akcjach uczniowie uwrażliwiają się na potrzeby drugiego człowieka, uczą się dzielić z innymi;

Klasa II gimnazjum – współpraca z MBP w Piotrkowie Tryb. – działania edukacyjne – uczniowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, zapoznali się z historią biblioteki i księgozbiorem, dokumentami np. ulotkami, starymi kalendarzami, plakatami; poznali zasady wypożyczania książek; korzystanie z zasobów biblioteki; klasy I-III gim. biorą udział w konkursach literackich i recytatorskich organizowanych przez MBP, rozwijają zainteresowania – III miejsce ucz. kl. II gimnazjum Pauliny Krasoń w powiatowym konkursie literackim;

Współpraca z Muzeum Regionalnym w Przedborzu- kultywowanie tradycji, zwyczajów świątecznych; uczniowie wzięli udział w konkursach na szopkę bożonarodzeniową;

Współpraca z Radą Rodziców – organizacja dnia dziecka, zabawy choinkowej dla uczniów Szkoły Podstawowej, współpraca w organizacji wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina, spotkań, ognisk klasowych, udział we wszystkich uroczystościach szkolnych.

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną - umożliwienie konsultacji ze specjalistami, pomoc w rozwiązywaniu problemów, wsparcie psychologiczne; pomoc uczniom z dysfunkcjami, trudnościami w nauce. Współpraca prowadzona jest systematycznie, dzięki niej nauczyciele i rodzice uzyskują informacje o przyczynach trudności szkolnych uczniów, możliwościach intelektualnych, uzyskują wskazówki do dalszej pracy.

Współpraca z GOPS-em, Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wsparcie materialne dla rodzin potrzebujących pomocy. Współpraca dotyczy przede wszystkim udzielania pomocy materialnej dzieciom z rodzin ubogich i zagrożonych patologią / dożywianie dzieci, pomoc finansowa na zakup podręczników i przyborów szkolnych, wypoczynek/.
Dzięki współpracy z instytucjami działającymi na rzecz rodziny i pomocy społecznej udaje się z powodzeniem rozwiązać wiele problemów, z którymi boryka się rodzina, współpraca przyczynia się do tego, że w szkole nie ma problemów związanych z przestępczością uczniów, pijaństwem, nikotynizmem oraz przemocą.

Współpraca ze Strażą Pożarną, Policją – udział w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” – uczniowie poznali pracę straży pożarnej, wiedza jak się zachować w czasie pożaru, znają zasady ewakuacji w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Uczniowie uczestniczyli w akcji „Bezpieczne wakacje”, jej celem było zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa i dbałość i ich zdrowie, uczniowie zostali wyposażeni w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich i zdolności radzenia sobie w trudnej sytuacji.

Współpraca z pielęgniarką – odbywa się w zakresie postaw prozdrowotnych uczniów, wpływu dbałości i higieny ciała i odzieży na zdrowie uczniów, higieny pracy uczniów, realizacji kalendarza szczepień ochronnych, poszukiwania materiałów do gazetek. Ciągły kontakt ze szkolna pielęgniarką sprzyja dobrej atmosferze podejmowania zadań wynikających ze wspólnej troski o zdrowie uczniów.

Współpraca z SANEP-idem – realizacja programów profilaktycznych- promocja zdrowego życia.
W szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez pedagoga resocjalizacji, trenera z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania motywacji, przeciwdziałania agresji i przemocy oraz profilaktyki uzależnień p. Annę Łukasik na temat agresji, przemocy, cyberprzemocy oraz uzależnień od substancji psychoaktywnych i Internetu. Ucz. kl. I-VI uczestniczyli w warsztatach „Magicznie o emocjach”, „W magicznej sieci”; ucz. gimnazjum w warsztatach „Nie dopalaj”, „Wirtualny świat”. Tematyka profilaktyczna została poruszona w czasie zebrania z rodzicami „Zagrożenia XXI wieku wśród dzieci i młodzieży, symptomy, sposoby rozpoznawania”

Współpraca z kinem „Helios” w Piotrkowie Tryb. – edukacja filmowa; sposoby spędzania wolnego czasu; z teatrem –edukacja teatralna, udział w przedstawieniach teatralnych;

Opieka nad pomnikami , miejscami pamięci narodowej- poznawanie historii, przeszłości najbliższej okolicy;

Współpraca z Zespołem Nadpilicznych Parków Krajobrazowych – liczne spotkania w terenie, celem których była chęć poznania świata, umiejętność komunikowania się z innymi, szacunek do przyrody, poznawanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych najbliższej okolicy.

Współpraca z Urzędem Gminy – spotkania z pracownikiem do spraw ekologii p. D. Chablewskim, dzięki tym spotkaniom i prelekcjom uczniowie wzbogacają swoją wiedzę o informacje o gminie oraz sposobach ochrony środowiska, dbałości o czystość gminy /Dzień Profilaktyki, Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, realizacja projektów edukacyjnych przez ucz. kl. II Gim.

Współpraca z Parafią – do wspólnych działań szkoły i parafii należy: udział uczniów we mszach świętych na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, z okazji świąt państwowych: Dnia Niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznica śmierci generała „Burzy” Karlińskiego – współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim; udział ks. Proboszcza w wydarzeniach szkolnych /ślubowanie klas I, wieczór kolędowy, zakończenie roku szkolnego/ ; współpraca w organizowaniu Parafiady, udział uczniów w konkursie Biblijnym – ucz. kl. I Gim. Urszula Margas została laureatką takiego konkursu, udział w akcjach charytatywnych np. Caritas. Dzięki tej współpracy uczniowie pogłębiają swoją wiarę, uczą się współpracy, rozwijają wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, poznają miejsca kultu religijnego, poznają ciekawych ludzi pełniących ważne funkcje społeczne i kościelne, potrafią bezpiecznie zachować się w różnych miejscach, podnoszą samoocenę poprzez zdobywanie nowych umiejętności, rozwijają zainteresowania historyczne i postawy patriotyczne.

Wnioski:

Nauczyciele i wychowawcy, pedagog szkolny współpracują z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy Ręczno i powiatu piotrkowskiego;

Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów. Uczniowie poszerzają swoje zainteresowania, uwrażliwiają się na potrzeby drugiego człowieka, uczą się dzielić z innymi; kultywują tradycję, zwyczaje świąteczne, uczą się szacunku do ludzi starszych, zostali wyposażeni w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich i zdolności radzenia sobie w trudnej sytuacji, poznają historię, przeszłość, rozwijają postawy patriotyczne, poznają walory przyrodnicze i krajobrazowe najbliższej okolicy, wzbogacają swoją wiedzę o informacje o gminie oraz sposobach ochrony środowiska, poznają ciekawych ludzi, podnoszą samoocenę poprzez zdobywanie nowych umiejętności.
- w dalszym ciągu rozpoznawać potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmować inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju;
- systematycznie współpracować z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym.

2. Działania wychowawcze

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

Metody: ankieta wśród uczniów kl. III i IV szkoły podstawowej; analiza tematyki godzin wychowawczych dotyczących bezpieczeństwa, analiza programów wychowawczych i profilaktycznych; obserwacja przerw śródlekcyjnych;

WYNIKI EWALUACJI:

Ankietę przeprowadzono w październiku 2015r. wśród ucz. kl. III szkoły podstawowej, ankietę wypełniło 19 uczniów. Z analizy ankiety wynika, że:
1. 11 ucz. czuje się w szkole bezpiecznie, 9 ucz. nie czuje się bezpiecznie;
2. Przejawy agresji w szkole widzi 19 ucz;
3. 7 ucz. stwierdziło, że doświadczyło przemocy fizycznej; 11 ucz. przemocy słownej /przezywanie/;
4. 16 ucz. lubi chodzić do szkoły, 2 – nie, 1 ucz. – trochę;

Wychowawca klasy po analizie wyników ankiety podjął szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów w szkole, głownie agresji słowem i czynem. Odbyły się:
- pogadanki i rozmowy dot. stosunków koleżeńskich w klasie, wzajemnych relacji między przyjaciółmi,
- wspólne działania integrujące grupę np. zajęcia w Bibliotece Gminnej, zabawy na śniegu,
- promowanie zasad fair play podczas gier zespołowych i zabaw ze współzawodnictwem na lekcjach wychowania fizycznego,

W maju 2016r. podczas rozmów w wychowawcą kl. III uczniowie stwierdzili, że w szkole czują się bezpiecznie, a agresja słowna i fizyczna, zdarza się sporadycznie, z uczniami, którzy się jej dopuszczają zostają przeprowadzone indywidualne rozmowy.

Ankietę przeprowadzono w lutym 2016roku wśród uczniów klasy IV szkoły podstawowej, ankietę wypełniło 23 ucz. Z analizy ankiety wynika, że:
1. wszyscy ucz. chętnie chodzą do szkoły;
2. czują się zawsze lub prawie zawsze bezpiecznie na terenie szkoły;
3. większość uczniów twierdzi, że nikt im nie dokucza lub zdarza się to tylko czasami;
4. na terenie szkoły w zasadzie nie ma problemu kradzieży /2 ucz. wskazało, że czasami ten problem się pojawia, 1 ucz. że często/;
5. podczas przerw ucz. w większości nie czują się zagrożeni, 7 ucz. odpowiedziało, że czasami takie zagrożenie czuje;
6. 5 ucz. doświadczyło agresji słownej, 7 ucz. agresji fizycznej;
7. W szkole nie istnieje problem wyłudzania pieniędzy;
8. Według ankietowanych czasami zagrożenie bezpieczeństwa uczniów powoduja osoby z tej samej klasy, częściej uczniowie klas młodszych;
9. Relacje między nauczycielami, pracownikami szkoły a uczniami jako życzliwe wskazało 11 ucz. , trudno powiedzieć - 12ucz. nikt nie określił tych relacji jako nieżyczliwe;

W klasach V, VI szkoły podstawowej i klasach I,II,III gimnazjum przeprowadzono wiele zajęć i pogadanek na temat bezpieczeństwa, z zapisów w dziennikach lekcyjnych wynika, że poruszano m. in. zagadnienia: zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zasady bezpiecznego przyjazdu do szkoły i powrotu do domu, zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu, jak należy walczyć z agresją, jak zapobiegać nieporozumieniom, zagrożenia typu narkomania, alkoholizm, nikotynizm, AIDS, anoreksja, bezkonfliktowe rozwiązywanie problemów, co to znaczy być człowiekiem tolerancyjnym, wpływ mediów na postawy i zachowania człowieka...

Wnioski:

Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia.

Uczniowie w zdecydowanej większości czują się bezpiecznie. Jednak na terenie szkoły dochodzi do niewłaściwych zachowań:
- uczniowie najmłodszych klas nie zawsze wiedzą jak należy zachować się podczas przerw na korytarzach i schodach oraz na placu szkolnym /stwarzają zagrożenie dla siebie i innych/;
- z obserwacji wychowawców i nauczycieli wynika, że zdarzają się pojedyncze przypadki dokuczania lub odrzucania uczniów przez grupę klasową;
- nie wszyscy uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa po zajęciach szkolnych – np. o zmroku i wieczorem jeżdżą rowerami bez oświetlenia, dlatego należy podjąć szereg działań w celu likwidacji wymienionych zachowań:
- motywować uczniów do kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią ze szczególnym naciskiem na kulturę wypowiadanych słów;
- wpajać zasadę tolerancji, rozmawiać o zasadach współżycia w grupie rówieśniczej;
- cały czas przypominać o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
- w programach profilaktycznych i planach wychowawczych uwzględnić w dalszym ciągy problem przemocy internetowej, słownej;
- rozmawiać i współpracować z rodzicami, wspólnie szukać rozwiązań trudnych spraw.

W szkole podejmuje się wiele innych działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie zachowań negatywnych np. monitoring korytarzy szkolnych, zakaz opuszczania budynku szkolnego w trakcie trwania zajęć oraz przerw, dyżury nauczycielskie na przerwach, organizacja próbnej ewakuacji, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, organizowanie imprez kulturalnych.

Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, a wychowawcy odpowiednio reagują na sytuacje trudne, wszelkie przejawy łamania norm społecznych. Uczniowie przestrzegają regulaminów, wiedzą jakich zachowań się od nich respektuje.

3. Prawidłowość przeprowadzanych analiz oraz diagnoza skuteczności wdrażanych wniosków z analizy egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po klasie VI.

Cel: poprawa jakości pracy szkoły oraz zwiększenie efektywności kształcenia;

Metody: analiza dokumentów;

WYNIKI EWALUACJI:

Zespoły samokształceniowe dokonują wnikliwej analizy wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w celu podniesienia efektów kształcenia. W każdym zespole samokształceniowym porównywane są wyniki egzaminów ze średnimi wynikami kraju, województwa, powiatu oraz zdobywanymi przez ucznia ocenami. Każdy z zespołów w formie protokołów dokumentuje podjęte działania mające na celu dopracowanie słabych stron, a później następuje wymiana opinii na temat
poziomu umiejętności danej klasy. Podejmowane są wnioski do dalszej pracy. Wszystkie zagadnienia są protokołowane i przedstawiane podczas zebrań Rady Pedagogicznej.
Tworzone raporty są podstawą dalszych działań w dziedzinach, które sprawiają uczniom najwięcej kłopotów.

Wnioski:

Nauczyciele wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Nauczyciele wykorzystują te wnioski w planowaniu swojej pracy na zajęciach. Prowadzą dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów. Efekty ich pracy są widoczne w wynikach zewnętrznych sprawdzianu po VI klasie i egzaminu gimnazjalnego w kl. III.

- należy kontynuować i wzmacniać współpracę w zespołach przedmiotowych.

4. Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji.

Cel: systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej.

Metody: analiza programów nauczania, analiza osiągnięć uczniów, kontrole zapisów w dziennikach lekcyjnych, hospitacje.

WYNIKI EWALUACJI:

Realizacja podstawy programowej jest systematycznie monitorowana.
Nauczyciele w przeprowadzanych sprawdzianach , pracach kontrolnych uwzględniają wymagania określone w podstawie programowej.
Treści realizowane na lekcjach poszczególnych przedmiotów są zgodne z podstawą programową oraz z możliwościami uczniów.
Nauczyciele podejmują działania wspomagające realizację podstawy programowej formie zajęć wyrównawczych.
Nauczyciele wdrażają wielopoziomowość nauczania. Uczniowie są motywowani przez osiąganie wyników na miarę swoich możliwości.
Przy podziale na grupy językowe uwzględnia się osiągnięcia z poprzednich etapów edukacyjnych.
Programy nauczania zapewniają uczniom ciągły rozwój i dostęp do wiedzy.

Wnioski:

W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów uwzględniające umiejętności zgodnie z podstawą programową.
- w dalszym ciągu monitorować zgodność programów nauczania z podstawą programową;
- monitorować ilość godzin wyznaczonych na realizację podstawy programowej ;
- udoskonalać plan pomocy uczniom słabym, pracować z nimi systematycznie, dostosowując podstawę programową do potrzeb i możliwości ucznia.

PODSUMOWANIE

Raport z ewaluacji wewnętrznej zostanie przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2016 roku. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej zostaną wykorzystane w pracy szkoły w roku szkolnym 2016/17.
Raport ewaluacji wewnętrznej zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.
Raport opracował zespół ds. ewaluacji wewnętrznej.
koordynator ds. ewaluacji wewnętrznej Jadwiga Korpas
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ROK SZKOLNY 2014/2015
PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W RĘCZNIE

W roku szkolnym 2014/2015 przedmiotem ewaluacji wewnętrznej były następujące zagadnienia:
1. Działania wychowawcze
Cel: Ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
Cel: Ocena działań szkoły w zakresie organizacji wspomagania rozwoju uczniów.
3. Prawidłowość przeprowadzanych analiz oraz diagnoza skuteczności wdrażanych wniosków z analizy egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianu po klasie VI.
Cel: Poprawa jakości pracy szkoły oraz zwiększenie efektywności kształcenia.
Badanie losów absolwentów szkoły.

1. DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE
Cel: zapewnienie bezpieczeństwa uczniom rozpoczynającym naukę na drugim i trzecim etapie edukacji;
Metody: ankieta wśród uczniów kl. I gimnazjum, kl. IV szkoły podstawowej;
analiza programów wychowawczych i profilaktycznych;
obserwacja przerw śródlekcyjnych;

Wyniki ewaluacji:

Uczniowie rozpoczynający naukę na drugim i trzecim etapie edukacji w zdecydowanej większości czują się bezpiecznie. Jednak na terenie szkoły dochodzi do niewłaściwych zachowań, dlatego podjęto szereg działań w celu likwidacji nagannych relacji między uczniami.
W ramach działań wychowawczych wychowawcy zbierali informacje dostarczające dodatkową wiedzę z zakresu przyczyn i skutków stosowania przemocy. Tematem wiodącym programów wychowawczych stała się integracja klasowa i metody pracy z uczniem, które mogą się przyczynić do budowania dobrego klimatu w szkole i klasie. Przeprowadzono wiele pogadanek na temat sposobów rozwiązywania wszelkich sporów i konfliktów, tolerancji i akceptacji, przeciwdziałania agresji słownej i fizycznej, dbałości o kulturę słowa w wyrażaniu emocji. Zajęcia na temat integracji oraz asertywnych i pozytywnych zachowań przeprowadzili również pedagog szkolny i psycholog.
Pedagog szkolny prowadził rozmowy z uczniami mającymi problemy wychowawcze, współpracował z instytucjami wspierającymi działania na rzecz bezpieczeństwa i zapobieganiu agresji np. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, organizował spotkania z przedstawicielami Policji.
Program profilaktyki obejmował rozpoznawanie przyczyn problemowych zachowań uczniów, jak również stosowanie skutecznych form oddziaływań wychowawczych, z poszanowaniem praw dziecka. Podsumowaniem działań i zadań Programu Profilaktycznego był Szkolny Dzień Profilaktyki, którego tematyka nawiązywała do działań profilaktycznych zaplanowanych w poprzednim roku szkolnym. W roku szkolnym 2015/16 w działaniach profilaktycznych zostaną uwzględnione zagadnienia dotyczące akceptacji „inności" w zespole klasowym, propagowanie słów przepraszam, proszę, dziękuję oraz sztuki zawierania kompromisu i ugody.
W szkole podejmuje się wiele innych działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie zachowań negatywnych np. monitoring korytarzy szkolnych, zakaz opuszczania budynku szkolnego w trakcie trwania zajęć oraz przerw, dyżury nauczycielskie na przerwach, organizacja próbnej ewakuacji, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, organizowanie imprez kulturalnych.
Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, a wychowawcy odpowiednio reagują na sytuacje trudne, wszelkie przejawy łamania norm społecznych. Uczniowie przestrzegają regulaminów, wiedzą jakich zachowań się od nich respektuje.

WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/16

W dalszym ciągu należy w szkole podejmować działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom, należy prowadzić rozmowy indywidualne z uczniami, którzy stosują przemoc słowną i fizyczną. W dalszym ciągu planować i organizować spotkania z pedagogiem szkolnym i psychologiem.

2. SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI.
Cel: ocena działań szkoły w zakresie organizacji wspomagania rozwoju uczniów;
Metody: rozmowy z nauczycielami; analiza dokumentów; rozmowa z uczniami;

WYNIKI EWALUACJI:
Pracując w zespołach nauczycielskich, podejmowaliśmy dyskusję na temat sposobu organizacji wspomagania rozwoju uczniów w zależności od ich indywidualnej sytuacji. Nauczyciele znają umiejętności uczniów, gdyż systematycznie diagnozują ich możliwości edukacyjne. Sposobami diagnozowania uczniów najczęściej jest obserwacja uczniów, rozmowa z pedagogiem, opinie PPP, rozmowa indywidualna z uczniem, bieżące ocenianie, wyniki sprawdzianu/egzaminów, testy. Najbardziej wszechstronną techniką gromadzenia materiałów jest obserwacja. Właśnie ten sposób diagnozowania możliwości uczniów, jest najbardziej popularny wśród nauczycieli naszej szkoły. Ważne jest bieżące ocenianie oraz analizowanie opinii z PPP, a także rozmowy indywidualne z uczniem, z rodzicami, konsultacje z pedagogiem oraz stosowanie różnego rodzaju testów.
Nauczyciele podejmują szereg działań, aby móc skutecznie wyrównywać szanse edukacyjne swoich wychowanków. Prowadzą zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia przygotowujące do konkursów, zajęcia indywidualne z uczniem, udział w przedstawieniach, imprezach i akcjach charytatywnych. Stosują zróżnicowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów metody pracy. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze mają na celu wyrównywanie poziomu wiedzy a tym samym zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych. Ponadto nauczyciele starają się angażować wychowanków do udziału w przedstawieniach, imprezach okolicznościowych oraz akcjach charytatywnych. Uczniowie chętnie korzystają z proponowanych przez nauczycieli zajęć dodatkowych.
W przypadku uczniów z orzeczeniami prowadzi się terapię pedagogiczną – uczniowie uczęszczają na zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach z PPP. Szkoła podejmuje ścisłą współpracę na linii rodzic – wychowawca.

Wnioski:
Nauczyciele podejmują wiele działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Systematycznie przeprowadzają diagnozę możliwości swoich uczniów. W sposób wszechstronny diagnozują możliwości swoich uczniów. Oferta zajęć dodatkowych organizowanych przez nauczycieli spełnia oczekiwania uczniów.
WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/16
Należy wzmocnić motywację uczniów, do pełnego wykorzystania swoich możliwości; włączyć rodziców do planowania rozwoju ucznia; w celu większego uatrakcyjnienia i podnoszenia jakości pracy szkoły urozmaicić i indywidualizować pracę z uczniem poprzez stosowanie większej ilości metod aktywizujących, dostosowanych do potrzeb każdego ucznia.

3. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEPROWADZANYCH ANALIZ ORAZ DIAGNOZA SKUTECZNOŚCI WDRAŻANYCH WNIOSKÓW Z ANALIZY EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH I SPRAWDZIANU PO KLASIE VI.
Cel: poprawa jakości pracy szkoły oraz zwiększenie efektywności kształcenia;
badanie losów absolwentów;
Metody: analiza dokumentów; wywiady.

WYNIKI EWALUACJI:
Zespoły samokształceniowe dokonują wnikliwej analizy wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w celu podniesienia efektów kształcenia. W każdym zespole samokształceniowym porównywane są wyniki egzaminów ze średnimi wynikami kraju, województwa, powiatu oraz zdobywanymi przez ucznia ocenami. Każdy z zespołów w formie protokołów dokumentuje podjęte działania mające na celu dopracowanie słabych stron, a później następuje wymiana opinii na temat
poziomu umiejętności danej klasy. Podejmowane są wnioski do dalszej pracy. Wszystkie zagadnienia są protokołowane i przedstawiane podczas zebrań Rady Pedagogicznej.
Tworzone raporty są podstawą dalszych działań w dziedzinach, które sprawiają uczniom najwięcej kłopotów.
Pełna i rzetelnie wykonywana dokumentacja analiz i raportów poegzaminacyjnych ułatwia pracę nauczycielom prowadzącym klasy egzaminacyjne. Niestety wdrażane wnioski niejednokrotnie nie wystarczają, by efekt kształcenia był zgodny z oczekiwaniami.
W szkole bada się losy absolwentów.
Wszelkie informacje o absolwentach służą nauczycielom do budowania oferty edukacyjnej szkoły (koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, realizowane projekty, organizacja pomocy psychologiczno –pedagogicznej). Są podpowiedzią tematyki realizowanej na godzinach wychowawczych.
Informacje o losach absolwentów najczęściej przekazywane są uczniom klas trzecich, co w znacznym stopniu poprawia ich motywację odnośnie wyboru odpowiednich szkół na kolejnym etapie edukacyjnym.
Głównie przy udziale pedagoga i wychowawców gromadzone są dane dotyczące dalszej drogi życiowej i kariery naszych uczniów.
Szkoła przygotowuje uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. Obejmuje ono działania pedagoga w zakresie planowania własnej drogi rozwoju i prowadzenie doradztwa zawodowego we współpracy ze specjalistami zewnętrznymi.
Gimnazjaliści są zapoznawani z ofertą szkół ponadgimnazjalnych. Biorą udział w targach edukacyjnych. Szkoła organizuje tzw. Dzień otwartych drzwi, zaprasza do gimnazjum uczniów szkół ponadgimnazjalnych,/ są to bardzo często nasi absolwenci / i nauczycieli z terenu powiatu piotrkowskiego, radomszczańskiego, którzy w sposób wyczerpujący i bardzo atrakcyjny przedstawiają ofertę swoich szkół. Są zatem cennym źródłem informacji o pracy szkół średnich, ich wymaganiach i okazują się niezwykle pomocni w wyborze szkoły średniej przez swoich kolegów trzecioklasistów.
W szkole prowadzone są również działania informacyjne dla rodziców.
Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki w dalszym etapie kształcenia, ponieważ dostają się do wymarzonych szkół.
W roku 2015 nasi absolwenci najczęściej wybierali:
technikum - 14 uczniów;
szkołę zawodową - 7 uczniów;
liceum – 15 uczniów.
Wybierając szkoły kierowali się zdobyciem wymarzonego zawodu, poziomem nauczania w danej szkole, opiniami kolegów i koleżanek, którzy już skończyli bądź uczęszczają do tych szkół.
Wszyscy uczniowie podjęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej.
Szkoła współpracuje z absolwentami podczas organizowania niektórych imprez lokalnych np. wieczoru kolędowego, absolwenci chętnie prezentują swoje umiejętności wokalne.
Wyrazem zaufania absolwentów do naszej szkoły jest również ich obecność w naszej szkole jako stażystów.

Wnioski:
Nauczyciele wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów.
Nauczyciele wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć uczniów w planowaniu swojej pracy na zajęciach.
Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów.
Szkoła bada losy absolwentów. Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia, dostają się do wybranych szkól.
Nauczyciele utrzymują kontakt z absolwentami.

WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/16:

W dalszym ciągu systematycznie analizować wyniki sprawdzianu i egzaminu, a opracowane wnioski wykorzystywać do dalszej pracy dydaktycznej.
Podnieść jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności, w których wyniki uzyskane na sprawdzianie i egzaminie okazały się niskie.
Corocznie przygotowywać zestawienia szkół, do jakich dostają się nasi absolwenci.
W miarę możliwości śledzić dalsze losy absolwentów naszej szkoły.
W dalszym ciągu promować różne kierunki kształcenia poprzez organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych.
Wykorzystywać umiejętności i zdolności absolwentów do współpracy przy organizowaniu i realizacji wydarzeń szkolnych: zawodów sportowych, konkursów, uroczystości szkolnych, festynów, działań na rzecz społeczności lokalnej, spotkań dotyczących doradztwa zawodowego
Odwoływać się do przykładów absolwentów, którzy odnoszą sukcesy, jako wzorów do naśladowania, motywujących obecnych uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i zdobywania wiedzy:

PODSUMOWANIE

Raport z ewaluacji wewnętrznej zostanie przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2015 roku. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej zostaną wykorzystane w pracy szkoły w roku szkolnym 2015/16.
Raport ewaluacji wewnętrznej zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.
Raport opracował zespół ds. ewaluacji wewnętrznej.
koordynator ds. ewaluacji wewnętrznej Jadwiga Korpas


L.p.DokumentyPobierz

1

STATUT SZKOŁY
word 

2

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY  SZKOŁA PODSTAWOWA
word  

1

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA
word 

3

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTAUCJACH KRYZYSOWYCH I NADZWYCZAJNYCH

word  

4

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2019-2020
word

5

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2018-2019
word

6

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA KL. I, IV I VII, VIII 2018 - 2021
word  

7

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA -  GIMNAZJUM  2017- 2018
word

8

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA -  GIMNAZJUM  2016- 2019
word

9

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW - SZKOŁA PODSTAWOWA 2015 -2018
word

10

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW - SZKOŁA PODSTAWOWOWA 2016- 2019
word

11

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW - SZKOŁA PODSTAWOWA 2017 -2020
word

12

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW - KLASA "0" I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2017 - 2018
word

13

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA KL "0" I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  2018 -2019
word 
PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W RĘCZNIE
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  ROK SZKOLNY 2013/2014


Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół do spraw ewaluacji. Ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

W roku szkolnym 2013/2014 przedmiotem ewaluacji wewnętrznej były   następujące zagadnienia:
Działania wychowawcze
Cel: Ocena skuteczności działań wychowawczych w szkole.
Organizacja pracy zespołowej nauczycieli
Cele: Ocena skuteczności współpracy nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
Ocena stopnia spójności programów nauczania funkcjonujących w szkole.
Realizacja podstawy programowej
Cele: Zebranie informacji o wdrożeniu podstawy programowej;
Wspomaganie procesu wdrażania podstawy programowej;
Systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej;
Przedmiot ewaluacji :   Działania wychowawcze
Pytania kluczowe:
Czy uczniowie znają swoje prawa i obowiązki?
Jakie działania wychowawcze są podejmowane w szkole?
W jaki sposób analizuje się i ocenia podejmowane w szkole działania wychowawcze?
W jakim stopniu przestrzegane są przez pracowników, rodziców i uczniów zasady postępowania i współżycia w szkole?
W jakim stopniu uczniowie zaangażowani są w działania samorządu?

Narzędzie badawcze: ankieta, forum dyskusyjne,

Wymaganie:      

Przestrzeganie praw i obowiązków oraz zasad postępowania i współżycia w szkole.
Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki, zapoznali się z nimi na godzinach wychowawczych.
Najważniejsze prawa wg uczniów to poszanowanie godności, swoboda wyrażania swoich myśli, prawo do rozwijania swoich zainteresowań, do właściwego rozwoju fizycznego.

W szkole podstawowej prawa ucznia są przestrzegane, uczniowie wywiązują się ze swoich obowiązków. W gimnazjum generalnie prawa uczniów są respektowane. Zdarzają się jednak sytuacje, gdzie nie są przestrzegane prawa np.
W relacji uczeń – uczeń;
Zdarzają się bójki, wyzwiska, zaglądanie bez pozwolenia do plecaka kolegi;
W relacji uczeń – nauczyciel;

Zdarzają się nieobiektywne oceny zachowania uczniów /uwagi o nagannym zachowaniu otrzymują nie wszyscy uczniowie, którzy na to zasłużyli/;
W relacji uczeń – pracownik administracji i obsługi prawa ucznia są przestrzegane.
W przepadku naruszenia praw uczniowie zwracają się do wychowawców lub do rzecznika praw ucznia.

Wymaganie:     

Zaangażowanie w działania samorządu uczniowskiego.
Uczniowie są zaangażowani w działania samorządu uczniowskiego, czują się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej;   mają możliwość aktywnego udziału w życiu szkoły;
Samorząd Uczniowski wystarczająco angażuje się w sprawy uczniów; uczniowie oceniają bardzo dobrze i dobrze pomoc wychowawców i nauczycieli w realizacji zadań Samorządu Uczniowskiego;

Uczniom najbardziej spodobały się następujące pomysły SU; dyskoteki szkolne, szczęśliwy numerek i zwolnienie z pytania;

Uczniowie uważają, że działania Samorządu Uczniowskiego mają wpływ na życie szkoły; działania te dotyczą – rozrywek , form zajęć pozalekcyjnych, praw ucznia, ocen z zachowania.

W ciągu roku szkolnego 2013/2014 uczniowie klas I- III szkoły podstawowej uczestniczyli w programie „Owoce w szkole”.

Celem programu była trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkole.

Przedmiot ewaluacji:      

Organizacja współpracy zespołowej nauczycieli:
Pytania kluczowe: Czy nauczyciele pracujący w jednym oddziale współpracują w zakresie planowania, realizacji, analizy i doskonalenia procesów edukacyjnych?
Czy współpraca między nauczycielami sprzyja korelacji międzyprzedmiotowej?
Czy programy nauczania funkcjonujące w szkole są spójne?

Narzędzia badawcze: analiza dokumentów, wywiady, obserwacje.

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu oraz w analizie i doskonaleniu procesów edukacyjnych, współpraca ta odbywa się w sposób zaplanowany i systematyczny, sprzyja wymianie doświadczeń, wpływa na efektywność pracy szkoły oraz efekty kształcenia.

Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów.

Zespoły nauczycielskie analizują efekty swojej pracy, dokonując spontanicznej refleksji nad jej efektami po zakończeniu pracy lub jakiegoś jej etapu, prowadzą dokumentację pracy poszczególnych zespołów, wymieniają się doświadczeniami, planują wspólne działania oraz dzielą się wiedzą zdobytą na szkoleniach zewnętrznych , wspólnie wypracowują dokumenty, podsumowują swoje dokonania i przeprowadzają ewaluację pracy. 

Nauczyciele wspólnie planują działania opierając się na analizie efektów pracy zespołów.
Nauczyciele wspólnie rozwiązują pojawiające się problemy np. wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych, m.in. poprzez  wypracowanie metod  postępowania wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze ,  reagowanie na każdy przejaw łamania statutu szkoły. Nauczyciele współpracują też  w rozwiązywaniu  problemów wynikających z aktualnych potrzeb szkoły. Nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy. Każdy z nauczycieli uczestniczących w szkoleniu , dzieli się zdobytą wiedzą.

Przedmiot ewaluacji: Realizacja podstawy programowej.

Pytania kluczowe:
Czy programy nauczania są zgodne z podstawą programowa?
Czy nauczyciele rozpisali treści podstawy programowej na 3-letni cykl nauczania?
Czy nauczyciele realizują podstawę programową zgodnie z zalecanymi formami i warunkami realizacji?
Czy przydzielona liczba godzin wystarczy na realizację podstawy programowej?
Czy wyniki uczniów dowodzą zrealizowania podstawy programowej?

Narzędzia badawcze:   kontrola programów nauczania, obserwacja zajęć, analiza wyników nauczania, tabela z wykazem godzin zrealizowanych przez nauczyciela;

Monitorowanie podstawy programowej odbywa się poprzez:
- kontrole przez dyrektora planów dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli pod   kątem realizacji podstawy programowej,
- hospitacje zajęć ze szczególnym uwzględnieniem nabywania przez uczniów   umiejętności i wiedzy określonej w podstawie programowej dla danego przedmiotu,
- przeprowadzana jest także kontrola zgodności planów dydaktycznych i zapisów w dziennikach lekcyjnych z treściami podstawy programowej.

W przeprowadzanych sprawdzianach nauczyciele uwzględniają wymagania określone w podstawie programowej.
Treści realizowane na lekcji są zgodne z podstawą programową oraz z możliwościami uczniów.
Nauczyciele podejmują działania wspomagające realizację podstawy programowej w formie zajęć wyrównawczych.

Nauczyciele wdrażają wielopoziomowość nauczania. Uczniowie są motywowani przez osiąganie wyników na miarę możliwości.
Programy zapewniają uczniom ciągły rozwój i dostęp do wiedzy. Istnieją plany pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Nauczyciele systematycznie dokonują diagnozy i umiejętności uczniów; nabyte umiejętności i wiadomości swoich uczniów sprawdzają za pomocą odpowiedzi ustnych, sprawdzianów, testów, prac pisemnych, konkursów tematycznych;

Wnioski:

1.     W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów uwzględniające umiejętności zgodnie z podstawą programową.
2.     Nauczyciele zwiększają szanse edukacyjne uczniów poprzez indywidualizację procesu edukacji.
3.     Istnieje plan pomocy uczniom słabym, z którymi pracuje się systematycznie, dostosowując podstawę programową do potrzeb i możliwości ucznia.
4.     Istnieje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych realizowanych zgodnie z istniejącym planami.
5.     Uczniowie uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych i indywidualnych.
6.     Nauczyciele pracują zespołowo, analizują efekty swojej pracy i porównują wyniki z wynikami zewnętrznymi.


W szkole corocznie odbywa się wnikliwa analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w celu podniesienia efektów kształcenia. Analizy dokonują zespoły przedmiotowe, opracowują wyniki i wnioski, które przekazuje się wszystkim nauczycielom na posiedzeniu rady pedagogicznej, rodzicom na zebraniach. Opracowane wnioski realizowane są na zajęciach dydaktycznych i wyrównawczych. Na podstawie analizy wpisów do dzienników lekcyjnych i zajęć wyrównawczych oraz protokołów zespołów przedmiotowych stwierdzono, że nauczyciele wdrażają i dokumentują wnioski po sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym.

Wyniki klasyfikacji końcowo rocznej są zbieżne z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
Wyniki sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego naszej szkoły nie są w pełni zadawalające.

Wnioski:

1.     Urozmaicać metody pracy na lekcji;
2.     Motywować uczniów do systematycznego udziału w zajęciach wyrównawczych i zajęciach kół zainteresowań;
3.     Mobilizować uczniów do systematycznej pracy;
4.     Utrwalać materiał opracowany na lekcjach;
5.     Podnieść jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności, w których wyniki uzyskane na sprawdzianie i egzaminie okazały się niskie;
6.     Nadal systematycznie analizować wyniki sprawdzianu i egzaminu, a opracowane wnioski wykorzystywać do dalszej pracy dydaktycznej.


Wnioski do realizacji w roku szkolnym 2014/2015

1.     Nadal systematycznie analizować wyniki sprawdzianu po klasie VI i egzaminu gimnazjalnego, opracowane wnioski wykorzystywać do dalszej pracy dydaktycznej celu podnoszenia efektów kształcenia;
2.     Nadal należy pracować zespołowo, analizować efekty swojej pracy, porównywać uzyskiwane wyniki z wynikami zewnętrznymi;
3.     W dalszym ciągu motywować uczniów do systematycznej pracy, zachęcać do udziału w zajęciach wyrównawczych i pozalekcyjnych;
4.     Podnosić jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności, w których wyniki uzyskane na sprawdzianie i egzaminie okazały się niskie.
5.     Nadal utrwalać nawyki żywieniowe wśród uczniów.KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZK. 2019/2020

l.p                       Tematyka       Termin                      Odpowiedzialni
1. Apel z okazji Dnia Chłopaka 30.09.2019r. samorząd szkolny
2. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 1510.2019r samorząd szkolny
3. Akademia z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości 08.11.2019r. kl.VIII
p.R. Banaszczyk, p. B. Stojecka,
p. J. Korpas
4. Przyrzeczenie klas I SP  2510.2019r. 
wychowawca klasy I
5. Apel przedświąteczny
20.12.2019r. klasy: VI ab
p. J. Korpas, p. L. Krasoń,p. M. Olszta, p. I Łydźba-Ludwikowska
6. Wieczór kolędowy - uroczystość środowiskowa 12.01.2020r. klasy: VI ab
p. J. Korpas, p. L. Krasoń, p. M. Olszta, P. I. Łydźba- Ludwikowska
7. Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka 29-31.01.2020r.  wych. oddziałów przedszk. i naucz. wczesnoszkolnego
8. Dyskoteka Walentykowa dla uczniów klas IV-VIII 14.02.2020r. Rada Rodziców, wychowawcy
9. Dzień Kobiet - apel 6.03.2020r. samorząd szkolny
10. Szkolny Konkurs Historyczny klasy VI-VIII maj 2020r.. p. B. Stojecka
11. 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 30.04.2020r. klasy: Vab
p. M. Olszta, p. I. Łydźba-Ludwikowska
12. Dzień Języków Obcych 11.05.2020r. p. R. Bukacka, p. M. Łukasińska, p. A. Tręda

13. Dzień Ochrony Środowiska 17.04.2020r. p.B. Widulińska, p. A. Wojakowska-Wolska
14. Uroczystośc Zakończenia nauki przez kl. VIII 25.06.2020r.
wychowawca klasy
15. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 26.06.2020r. samorząd szkolny
16.   Koncerty muzyczne   wg harmonogramu  roku szkolnego n-le świetlicy, n- przedmiotów
Za oprawę artystyczną wszystkich imprez i uroczystości (chór, występy wokalne) odpowiada nauczyciel muzyki.

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

l.p                                        Zadania            Termin
                          Organizacja roku szkolnego  
1. rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 02.09.2019r.
2. próbny egzamin ósmokasisty XII  2019r. 
3. zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2019r.
4. poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach śródrocznych
5. klasyfikacja śródroczna do 08.01.2020r.
6. zakończenie zajęć w I półroczu 10.01.2020r.
7. ferie zimowe 13-26.01.2020r.
8. rekolekcje wielkopostne według ustaleń władz kościoła
9. test kompetencji kl.III SP IV 2020.
10. egzamin ósmoklasisty
- j. polski
- matematyka
- język angielski
 
21.04.2020r.
22.04.2020r.
23.04.2020r.
11. wiosenna przerwa świąteczna 09-14.04.2020r.
12.  dodatkowy termin sprawdzianu ósmoklasisty
- j. polski
- matematyka
- j. angielski

1.06.2020r.
2.06.2020r.
3.06.2020r.
13.  poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach rocznych do 29.05.2020 r. 
14. klasyfikacja końcoworoczna
do 19.06.2020r.
15. zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 26.06.2020r.
16. ferie letnie 27.06 - 31.08.2020r.
     
                                    spotkania z rodzicami  
1. wywiadówka ogólnoszkolna (śródroczna) 14.11. 2019 r., 16..04.2020r.
2. wywiadówka ogólnoszkolna (półroczna) 10.01.2020 r.
3. wywiadówki klasowe w zależności od bieżących potrzeb wychowawców
4. zebrania Rad Rodziców
X /2019 r., I, IV 2020r.
                                posiedzenia Rady Pedagogicznej  
1. rozpoczynająca rok szkolny 28..08.2019 r.
2. klasyfikacyjne śródroczna
09.01.2020r.
3. klasyfikacyjne końcoworoczna 22.06.2020r.
4. podsumowująca pracę szkoły
3.07.2020 r.
5. bieżące według potrzeby
7. szkoleniowe XII 2019 r, V2020 r.
                                   uroczystości i imprezy szkolne  
1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 02.09.2019r.
2. Dzień Chłopaka 30.09.2019r.
7. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 15.10.2019r.
3. Akademia z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości 08.11.2019r.
7. Przyrzeczenie klas I SP  25.10.2019 r.
4. Pasowanie na przedszkolaka 08.11.2019r.
5. Apel przedświateczny 20.12.2019 r.
6. Wieczór Kolędowy 12.01.2020r.
7. Dyskoteka Walentynkowa 14.02.2020r.
8. Dzień Babci i Dziadka 18.01 - przedszkole
22.01 - odział przedszkolny
29.01 - kl. I,II,III
9.  Dzień Kobiet -apel 08.03.2020r. 
 10.  Szkolny Dzień Wiosny  21.03.2020 r.
11 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja- apel 30.04.2020r.
12 Dzień Języków Obcych 11.05.2020r.
13 Dzień Rodzica - spotkania klasowe przedszkole, kl. I-III
14. Dzień Dziecka oraz imprezy towarzyszące 01.06.2020 r.
15 Uroczystość zakonczenia nauki przez kl. VIII  25.06.2020 r. 
16. Uroczystość zakonczenia roku szkolnego przez pozostałe klasy 26.06.2020 r. 
17. Apele ogólnoszkolne
- podsumowujące I półrocze
- bieżące
10.01.2020 r.
wg potrzeb
  kiermasz podręczników szkolnych  

BIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

Podręczniki 2019/20

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Bezpieczny Internet

sieciaki