SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ROK SZKOLNY 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIOTRA SZYMANKA W RĘCZNIE

Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół do spraw ewaluacji we współpracy z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem i nauczycielami.
Ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w Rozporządzeniu MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2018/2019 były następujące zagadnienia:
1. Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie pożądanych zachowań.

2. W szkole wykorzystuje się wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych oraz pomoce dydaktyczne uzyskane w ramach realizacji projektów i programów do podniesienia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej, językowej i informatycznej.

3. Organizacja i realizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom i rodzicom.

Przyjęto je do realizacji na podstawie wniosków przedstawionych w raporcie ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/18, wniosków Dyrektora wynikających z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szk. 2017/18, priorytetów MEN i prawa oświatowego.

I. Przedmiot ewaluacji: Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie pożądanych zachowań.

Cel – zebranie informacji, czy w szkole podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne w celu eliminowania zagrożeń oraz wzmacniania właściwych zachowań.
Metody – ankiety / uczniowie, rodzice, wychowawcy/; analiza dokumentacji szkolnej /plany wychowawcze/; analiza dokumentacji pedagoga; wywiad z członkami zespołu wychowawczego;

WYNIKI EWALUACJI:

5 grudnia 2018r. przeprowadzono wywiad z członkami zespołu wychowawczego.
Wychowawcom postawiono 8 pytań:

1. Czy w szkole diagnozuje się zachowania uczniów?
2. Jeżeli w szkole przeprowadza się diagnozę zachowania uczniów, to w jaki sposób wykorzystuje Pan\Pani wyniki diagnozy?
3. Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmuje Pan\Pani w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów?
4. Jakie efekty przynoszą podjęte działania?
5. Czy komunikuje Pan\Pani uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje?
6. Jak reaguje Pan\Pani na nie respektowanie norm społecznych, łamanie zasad przez uczniów?
7. W jaki sposób wzmacnia Pan\Pani właściwe zachowania uczniów?
8. Co zdaniem Pana\Pani może zrobić szkoła, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa uczniów?
Wszyscy wychowawcy diagnozują zachowania uczniów, ale czynią to również inni nauczyciele. Wyniki diagnozy zachowań są wskazówką do pracy z uczniem, do okazywania uwagi i wsparcia, do oceny sytuacji w grupie, do wzmożonej obserwacji zachowań uczniów, ale również do podjęcia działań , aby zachowanie uczniów uległo poprawie, do przygotowania i przeprowadzenia zajęć na temat zaistniałych problemów.
Wychowawcy podejmują różnorodne działania wychowawcze i profilaktyczne m.in. pogadanki, spotkania ze specjalistami /psycholog, pedagog, policja/, debaty w klasach starszych, scenki dramowe i sytuacyjne /klasy młodsze/, czytanie opowiadań, filmy edukacyjne, zapoznanie z regulaminami, z zasadami ewakuacji, udział uczniów w programach profilaktycznych, stosowanie nagród i kar, realizacja programu wychowawczego, stworzenie kontraktu klasy, integracja zespołu klasowego poprzez wycieczki, wyjazdy do kina, kręgle.
Podjęte działania przynoszą określone efekty: ograniczenie i eliminowanie bieżących problemów, motywacja uczniów do naśladowania pozytywnych wzorców, lepsze zrozumienie potrzeby właściwych zachowań, poprawa i zmiana zachowań na lepsze /uczniowie nie biegają po schodach, unikają sytuacji niebezpiecznych/.
Każdy wychowawca komunikuje uczniom jakich zachowań się od nich oczekuje: ustala zasady współżycia w zespole klasowym /kontrakt/, rozmawia o normach zachowań, przypomina obowiązujące regulaminy.
Wychowawcy reagują na nierespektowanie norm społecznych, łamanie zasad przez uczniów poprzez upomnienia ustne, rozmowy dyscyplinujące, rozmowy z rodzicami, czasami w obecności pedagoga i dyrekcji, dyskusje na forum klasy, obniżanie ocen z zachowania, gdy nie ma poprawy po wyczerpaniu środków zaradczych.
Wychowawcy wzmacniają właściwe zachowania uczniów poprzez: chwalenie uczniów na forum klasy, stawianie uczniów za wzór, udzielanie pochwał również w obecności rodziców, nagradzanie najwyższą oceną z zachowania.
Wychowawcy dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa zaproponowali następujące działania: konsekwentnie przestrzegać ustalonych zasad i norm zachowania przez wszystkich pracowników szkoły, uczyć radzenia sobie z negatywnymi emocjami i uczuciami – potrzebne większe wsparcie psychologa.
Zdaniem wychowawców szkoła robi bardzo dużo, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa uczniów.

Ankietę wśród uczniów klas IVB, VAB, VI przeprowadzono 4 stycznia 2019r.
Uczniowie odpowiadali na następujące pytania:
1. Oceń swoje poczucie bezpieczeństwa.
2. Jeżeli nie czujesz się w szkole bezpiecznie, to zaznacz, jakie zachowania innych osób mają na to wpływ.
3. Czy znasz prawa i obowiązki ucznia swojej szkoły?
4. W jaki sposób poznałeś\poznałaś swoje prawa i obowiązki?
5. Jakich zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole? Wymień co najmniej 3.
6. Czy zdarzyło Ci się nie przestrzegać norm zachowania obowiązujących w szkole?
7. Które z podanych norm przestrzegasz w szkole?
8. W jaki sposób nauczyciele reagują na zagrożenia i niewłaściwe zachowania uczniów?
Ankietę wypełniło 92 uczniów. 87% uczniów stwierdziło, że czuje się w szkole bezpiecznie, 12 uczniów oceniło, że ma poczucie zagrożenia. Wynika ono z następujących zachowań innych osób: przezywanie, wyśmiewanie, popychanie, rozpowszechnianie plotek.
81 uczniów stwierdziło, że zna prawa i obowiązki. Najczęściej wymieniali: obowiązek uczenia się i odrabiania prac domowych, pomagania słabszym, dbania o mienie szkolne, przestrzegania regulaminu, szanowania innych, bycia grzecznym. Najczęściej wymieniane prawa to: prawo do poprawy ocen, do zdobywania wiedzy, do wyrażania swojego zdania.
72 uczniów o prawach i obowiązkach dowiedziało się od wychowawcy klasy, 6 uczniów - od innych nauczycieli, a 14 uczniów samodzielnie przeczytało Statut Szkoły.
Uczniowie wiedzą, jakich zachowań oczekuje się od nich, najczęściej wymieniali: szacunek dla innych, grzeczność, dbanie o bezpieczeństwo, bycie kulturalnym, informowanie o złych zachowaniach, sumiennego wypełniania obowiązków, dbałości o mienie szkoły.
34% uczniów stwierdziło, że zdarzyło mu się nie przestrzegać norm zachowania obowiązujących w szkole, ale wśród norm, które przestrzegają w szkole zaznaczyli: kulturę osobistą i higienę – 66 uczniów, szacunek dla innych – 64 uczniów, pomoc słabszym - 60, dbanie o wspólne dobro – 58, dbanie o bezpieczeństwo – 54, dążenie do zdobywania wiedzy – 52, wystrzeganie się agresywnych zachowań – 34 uczniów.
Na pytanie: w jaki sposób nauczyciele reagują na zagrożenia i niewłaściwe zachowania uczniów najczęściej padały takie odpowiedzi: dzwonią do rodziców, rozmawiają, wpisują uwagi, stosują kary, zwracają uwagę, tłumaczą, odsyłają do dyrektora, dają pouczenia, obniżają ocenę z zachowania, ale również martwią się, smucą, denerwują się – 2 uczniów, krzyczą – 8 uczniów.


Ankietę wśród rodziców przeprowadzono 8 stycznia 2019r.

Celem ankiety było poznanie opinii na temat respektowania norm społecznych w szkole, zebranie informacji, czy w szkole podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne w celu eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań uczniów.
Rodzicom postawiono następujące pytania:
1. Czy Pana\Pani dziecko czuje się bezpieczne w szkole?
2. Jakie zagrożenia wpływają na zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa Pana\Pani dziecka w szkole?
3. Czy zna Pan\Pani dokumenty szkoły, tj.: Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyczny Szkoły?
4. Jakie normy społeczne nie są, Pana\Pani zdaniem, respektowane w naszej szkole?
5. Czy w szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń?
6. W jaki sposób nauczyciele wzmacniają właściwe zachowania?
7. W jaki sposób nauczyciele reagują na zagrożenia i niewłaściwe zachowania uczniów?
8. Co zdaniem Pana\Pani powinna zrobić szkoła, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów?
Ankietę wypełniło 62 rodziców. 81% stwierdziło, że ich dziecko czuje się w szkole bezpiecznie, 19% rodziców wskazało, że na zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa ich dziecka w szkole wpływają następujące zagrożenia: przezywanie, obrażanie, popychanie, niszczenie własności dziecka.
84% rodziców zna dokumenty szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyczny Szkoły.
Rodzice zwrócili uwagę, że niektóre normy społeczne nie są respektowane w naszej szkole:
szacunek dla innych – 19 rodziców, dbanie o wspólne dobro – 12 rodziców, dbanie o bezpieczeństwo – 6 rodziców, wystrzeganie się agresywnych zachowań – 17 rodziców.
81% rodziców stwierdziło, że w szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń, zdaniem rodziców nauczyciele wzmacniają właściwe zachowania poprzez: dyżury na korytarzach, monitoring, rozmowy wychowawców z rodzicami, rozmowy uczniów z psychologiem, pedagogiem, policjantem, lekcje wychowawcze, pogadanki, warsztaty, programy profilaktyczne, wychowawcy ustalają zasady, których uczniowie powinni przestrzegać, mobilizują do współpracy, stosują pochwały, podnoszą oceny z zachowania, tłumaczą.
Według rodziców nauczyciele reagują na zagrożenia i niewłaściwe zachowania uczniów, a czynią to poprzez rozmowy indywidualne i z całym zespołem klasowym, przeprowadzają konsultacje i spotkania z rodzicami, kontaktują się telefonicznie w sprawach zachowań uczniów, stosują upomnienia, nagany i kary.
Rodzice uważają, że szkoła powinna podjąć następujące działania, które poprawią bezpieczeństwo uczniów: zwiększyć ilość kamer, zaostrzyć kary dla uczniów, rzetelnie przestrzegać statutu szkoły, wprowadzać więcej zajęć z pedagogiem, organizować spotkania z psychologiem, zwrócić uwagę na to co dzieje się przed bramą wjazdową na teren szkoły tuż przed zajęciami.
Zdaniem rodziców w szkole podejmuje się działania służące eliminowaniu zagrożeń i wzmocnieniu właściwych zachowań.
WNIOSKI:
Wszyscy nauczyciele diagnozują zachowania uczniów. Diagnoza odbywa się na godzinach wychowawczych, / w listopadzie 2018r. oraz w kwietniu 2019r. odbyła się analiza sytuacji wychowawczej w poszczególnych klasach, przedstawiono problemy wychowawcze, wspólnie szukano właściwych ich rozwiązań: odbywały się rozmowy z uczniami, z rodzicami tych uczniów na wywiadówkach i podczas rozmów indywidualnych/
W szkole realizowane są programy profilaktyczne.
Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje, znają obowiązujące w szkole regulaminy i statut szkoły.
Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie.
Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki.
Rodzice znają dokumenty szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyczny Szkoły.
Według rodziców nauczyciele reagują na zagrożenia i niewłaściwe zachowania uczniów, a czynią to poprzez rozmowy indywidualne i z całym zespołem klasowym, przeprowadzają konsultacje i spotkania z rodzicami, kontaktują się telefonicznie w sprawach zachowań uczniów, stosują upomnienia, nagany i kary.
Zdaniem rodziców w szkole podejmuje się działania służące eliminowaniu zagrożeń i wzmocnieniu właściwych zachowań.

WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


1. Cały czas wzmacniać właściwe zachowania uczniów w celu eliminowania zagrożeń.
2. W dalszym ciągu należy współpracować z rodzicami w ramach realizacji zadań sprzyjających bezpieczeństwu uczniów w szkole i poza nią.

II. W szkole wykorzystuje się wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych oraz pomoce dydaktyczne uzyskane w ramach realizacji projektów i programów do podniesienia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej, językowej i informatycznej.

Cel – podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez analizowanie wyników wewnętrznych i zewnętrznych oraz sprawdzenie jak wykorzystywane są pomoce dydaktyczne uzyskane w ramach realizacji projektów i programów do podniesienia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej, językowej i informatycznej.
Metody – wywiad z nauczycielami; analiza dokumentacji szkolnej, - raporty z egzaminów gimnazjalnych, sprawdzianów, analiza wyników nauczania.

WYNIKI EWALUACJI:
W szkole realizowano projekty i programy służące podniesieniu jakości edukacji m.in. matematycznej, informatycznej, językowej, przyrodniczej.
W ramach realizacji projektów szkoła pozyskała następujące pomoce dydaktyczne:
1. „Aktywna tablica” - program realizowany w roku 2017/2018
- 2 tablice interaktywne (nauczanie wczesnoszkolne, fizyka) + oprogramowanie
- W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK "Aktywna tablica" szkoła otrzymała 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

2. „Lepszy start w przyszłość uczniów gminie Ręczno”
– program realizowany od lutego 2017r. do 31 grudnia 2018r.
- 3 tablice interaktywne (s. komputerowa, matematyka, j. angielski)
- 3 projektory i ekrany naścienne (s. 30, s.31.s. 33)
- 25 laptopów Dell
3. „Zaprogramuj przyszłość”
- Roboty Dash i Dot
- 3 tablety
- mata edukacyjna do nauki programowania z kartami
- Makey Makey do interaktywnego projektowania
W ramach programów szkoła została wyposażona w tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne do nauki kodowania, przenośne komputery i inny sprzęt informacyjno-komunikacyjny. Uzyskane pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK wykorzystywane były w czasie realizacji projektów w klasach I-III oraz w klasach IV – VIII , obecnie innowacyjny sprzęt jest wykorzystywany podczas lekcji, gwarantuje ich atrakcyjność oraz daje mnóstwo możliwości urozmaicenia zajęć.
W Programie Lepszy start w przyszłość uczniów w gminie Ręczno 8 grup uczniów brało udział w zajęciach rozwijających kompetencje cyfrowe i informatyczne. Zajęcia odbywały się w szkolnej pracowni komputerowej przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach projektu. Realizacja zadań odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem modyfikowanym do potrzeb i zainteresowań dzieci, by rozwinąć umiejętności oraz uzupełnić braki i zaległości w samodzielnym i sprawnym posługiwaniu się środkami i narzędziami technologii informacyjnej. Praca z komputerem, a szczególnie z programowaniem, wdrożyła uczniów do samodzielnych poszukiwań, analizowania i rozwiązywania sytuacji problemowych.
Uczniowie poszerzali i pogłębiali sprawne posługiwanie się środkami i narzędziami technologii informacyjnej, ale również utrwalali nabyte wcześniej umiejętności informatyczne i uczyli się je wykorzystywać w życiu codziennym.
Aktywna tablica program pozwolił rozwinąć szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Tablice interaktywne wykorzystywane są podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, zadań projektowych. Nauczyciele korzystają z bezpłatnych platform edukacyjnych Moodle, LearningAps, E-Twinning. Kształcą się, współpracując w grupach i nabywają umiejętności pracy z uczniami w wirtualnej klasie. Uczą się sprawnego posługiwania się narzędziami oferowanymi przez platformę LearningApp, tworzą własne interaktywne aplikacje – ćwiczenia, wyszukują aplikacje, dodają je do własnych zbiorów, udostępniają i publikują wykonane własne gry i zadania dydaktyczne. Nauczyciele przygotowują własne materiały na lekcję z tablicą interaktywną oraz wykorzystują płyty dołączone do podręczników oraz e-podręczniki. Korzystają też z gotowych i bezpłatnych materiałów (lekcje, ćwiczenia interaktywne, strony, programy).
Zaprogramuj przyszłość to kompleksowy program edukacji cyfrowej, dzięki któremu dzieci z klas I – III poznały podstawy programowania i wykorzystania umiejętności cyfrowych w praktyce. Grupa 6 nauczycieli wzięła udział w programie szkoleniowym na temat edukacji cyfrowej w pracy z najmłodszymi uczniami. Były to kursy, warsztaty na żywo oraz webinaria. Ich celem było podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, a w szczególności wyposażenie ich w kompetencje programistyczne oraz wiedzę i umiejętności dotyczące metodyki nauczania programowania najmłodszych uczniów. Dzięki temu nauczyciele w nauczaniu wczesnoszkolnym obecnie prowadzą ciekawe zajęcia z programowania wykorzystując nowoczesne zestawy edukacyjne: roboty, zestawy mechatroniczne, tablety oraz maty do kodowania. Programowanie podnosi atrakcyjność zajęć, łączy przy tym dobrą zabawę z nauką, uczy logicznego myślenia, analizowania i wnioskowania. Daje również możliwość wizualizacji i praktycznego zastosowania opracowywanych zagadnień, dzięki temu ułatwia dzieciom przyswojenie wiedzy. Rozwija umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania oraz współpracy w grupie. Wzrosło zainteresowanie dzieci twórczym korzystaniem z urządzeń cyfrowych.
Uczniowie utrwalali podstawowe zasady posługiwania się komputerem, ćwiczyli umiejętność poprawnego zamykania i otwierania programów, przechowywania wyników pracy z komputerem i pobierania ich oraz sprawnego posługiwania się myszą komputerową. W praktyczny sposób doskonalili swoje umiejętności posługiwania się poznanymi narzędziami edytora grafiki.
Ćwiczyli umiejętność pisania na klawiaturze. Poznali sposoby otwierania dokumentów tekstowych i formatowali je według podanych poleceń.
Podczas zajęć uczniowie utrwalali umiejętność korzystania z Internetu, uczyli się również sprawnie korzystać z wyszukiwarki Google, gromadzili, selekcjonowali i zapisywali informacje w folderach.
Dzięki rozrywce połączonej z nauką dzieci mogły rozwijać wyobraźnię przestrzenną, myślenie logiczne oraz sprawność językową, ortograficzną i matematyczną.
Uczniowie bardzo chętnie i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, dzięki temu
w sposób świadomy i sprawny posługują się komputerem.
Bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Ucząc się prawidłowych zachować uczniowie zrealizowali wszystkie poziomy Misji „Bezpieczny Internet” na stronie WWW.sieciaki.pl.. Dzięki misji wiedzą jakie niebezpieczeństwa czyhają w sieci. Potrafią wskazać ofiarę, sprawcę i świadka cyberprzemocy. Wiedzą jak radzić sobie w sytuacji cyberprzemocy, jak zachować prywatność w sieci oraz w jaki sposób zabezpieczyć swoje urządzenie. Wiedzą również czym jest hejt i przede wszystkim jak unikać niebezpiecznych treści w Internecie.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie nabyli wiele praktycznych umiejętności  w sprawnym posługiwaniu się środkami i narzędziami technologii informacyjnej. Na zajęciach niektórzy uczniowie osiągali pierwsze sukcesy w pracy z komputerem, które motywowały ich do dalszego działania. Praca na zajęciach tych uczniów przełożyła się na lepsze wyniki z informatyki.

W szkole wykorzystuje się pomoce dydaktyczne uzyskane w ramach realizacji projektów i programów do podniesienia jakości edukacji językowej, a wśród nich:
• tablica interaktywna,
• zestawy multimedialne (laptop + rzutnik + ekran),
• gry edukacyjne.

1) Gry edukacyjne są wykorzystywane w procesie edukacyjnym głównie uczniów młodszych
• podnoszą one atrakcyjność zajęć językowych, gdyż urozmaicają proces uczenia się
• wprowadzają element zabawy niwelując bariery komunikacyjne, nieśmiałość uczniów, wycofywanie się
• sprzyjają budowaniu wiary we własne możliwości, gdyż proces edukacyjny odbywa się w atmosferze przyjemnej zabawy i pozbawiony jest cech typowo szkolnej nauki ukierunkowanej na egzekwowanie określonych umiejętności

2) Tablica interaktywna oraz zestawy multimedialne pozwalają na:
• dostęp do materiału ikonograficznego w internecie, co umożliwia zilustrowanie na bieżąco, podczas lekcji materiału podręcznikowego, a tym samym wpływa na wzrost zainteresowania uczniów oraz uatrakcyjnia proces edukacyjny
• dostęp do materiałów autentycznych (filmy, kreskówki, programy telewizyjne w oryginalnej wersji językowej), co wpływa na modelowanie poprawnej wymowy, jak najbardziej zbliżonej do rodzimych użytkowników języka
• liczne ćwiczenia, również w wersji on-line, pozwalające na intensywny, dynamiczny trening umiejętności gramatycznych i słownikowych, z możliwością uzyskania informacji zwrotnej natychmiast po wykonaniu ćwiczenia; trening taki jest doskonałym uzupełnieniem tradycyjnych, często mniej skutecznych form i metod
• dostęp do przykładowych arkuszy egzaminacyjnych, bez konieczności ich drukowania i kserowania dla uczniów – jest to ekonomiczne (nie marnujemy papieru ksero, dane ćwiczenie można powtarzać wielokrotnie aż do skutku); uczniowie przygotowywali się w ten sposób do egzaminów
• dostęp do stron edukacyjnych, gdzie można znaleźć materiały samokształceniowe – uczniowie nie tylko poznali te zasoby internetu i korzystali z nich na lekcjach, ale również zostali nauczeni jak z nich korzystać samodzielnie, podejmując prace samokształceniową w domu
• podniesienie atrakcyjności zajęć językowych, a tym samym zwiększenie motywacji wewnętrznej do uczenia się języków obcych.

W szkole również wykorzystuje się pomoce dydaktyczne uzyskane w ramach realizacji projektów i programów do podniesienia jakości edukacji przyrodniczej - projekt realizowany był w roku szkolnym 2016/17 „ Cudze chwalicie swego nie znacie - walory przyrodnicze województwa łódzkiego”. Projekt edukacji ekologicznej pozwolił na poznanie parków krajobrazowych łódzkiego , ich bioróżnorodności i zróżnicowanych ekosystemów. Projekt dofinansowywał:
-pomoce dydaktyczne
- wycieczki i warsztaty i zajęcia terenowe,
- warsztaty i zajęcia stacjonarne
- konkursy
- inne działania w ramach których były wykorzystywane zakupione pomoce dydaktyczne(zajęcia lekcyjne, koła przyrodniczo – ekologiczne, akcje, inne):

Dofinansowanie do wycieczek pozwoliło poznać wszystkim uczniom, bez względu na sytuację finansową, walory przyrodnicze regionu. Edukacja ekologiczna w terenie wywiera istotny wpływ na właściwą postawę ekologiczną. Uczniowie będą mieli możliwość aktywnego i bezpośredniego zdobywania wiedzy i doświadczenia poprzez uczestnictwo w warsztatach wycieczkach i zajęciach szkolnych. Dzięki pomocom dydaktycznym zajęcia były ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla uczniów. Projekt był promocją regionu łódzkiego – naszej małej Ojczyzny.

WNIOSKI:

Nauczyciele systematycznie diagnozują i analizują osiągnięcia uczniów.
Na posiedzeniach rady pedagogicznej dokonuje się ewaluacji skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.
Nauczyciele analizują efekty swojej pracy, porównują wyniki z wynikami zewnętrznymi.
W ramach programów szkoła została wyposażona w tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne do nauki kodowania, przenośne komputery i inny sprzęt informacyjno-komunikacyjny. Uzyskane pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK wykorzystywane były w czasie realizacji projektów w klasach I-III oraz w klasach IV – VIII , obecnie innowacyjny sprzęt jest wykorzystywany podczas lekcji, gwarantuje ich atrakcyjność oraz daje mnóstwo możliwości urozmaicenia zajęć.

WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/20

1. W dalszym ciągu dokonywać systematycznej diagnozy i analizy osiągnięć uczniów z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej z każdego przedmiotu;
2. Współpracować z rodzicami, systematycznie informować rodziców o osiągnięciach ich dzieci.
3. Korzystać na zajęciach z pomocy dydaktycznych pozyskanych w ramach realizacji projektów edukacyjnych, w celu podniesienia jakości pracy szkoły oraz indywidualnego rozwoju uczniów.

III. Organizacja i realizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom i rodzicom.

Cel: monitorowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
Metody: analiza dokumentacji, wywiad z pedagogiem szkolnym, ankiety

WYNIKI EWALUACJI:
Zespól do spraw ewaluacji zewnętrznej zebrał informacje na temat:
- rozpoznania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności,
- oferty zajęć mających na celu wyrównywaniu szans edukacyjnych,
- zbadanie skuteczności metod stosowanych przez nauczycieli,
-zbadanie w jaki sposób jest organizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
-zbadanie jaki jest udział rodziców w procesie wspierania dziecka z trudnościami edukacyjnymi, wychowawczymi i rozwojowymi.

Dokonano szczegółowej analizy planów pracy wychowawców, sprawozdania z zespołów do spraw IPET-ów.
Przeprowadzono ankiety skierowane do:
- uczniów klasy IV,V, VI, VII, VIII, IIIA IIIB,
- rodziców uczniów klas IV,V, VI, VII, VIII, IIIA IIIB
- nauczycieli oraz wywiad z Panią pedagog.
Analiza ankiety skierowanej do nauczycieli.
1.Czy nauczyciele znają zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
Nauczyciele zostali zapoznani z procedurami organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej podczas Rady Pedagogicznej w dniu 22 sierpnia 2018r.
2.W jaki sposób nauczyciele dokonują oceny rozpoznania możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów?
Analiza dokumentów szkoły, ankiet i przeprowadzonych wywiadów, wskazuje, że nauczyciele diagnozują swoich uczniów, a wyniki diagnozy stanowią podstawę do podejmowania działań w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych.
Trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności rozpoznają nauczyciele uczący danego przedmiotu. Rozpoznanie to polega na: analizie postępów w nauce, analizowaniu
w zespołach niepokojących zachowań np. oceny niedostateczne, niska frekwencja, dziwne zachowanie. Następnie informacja o trudnościach trafia do pedagoga. W czasie rozmowy
z rodzicami o problemach dziecka często szkoła dowiaduje się o problemach ucznia od rodzica. Następnie nauczyciel kieruje ucznia na badania na wniosek rodzica.
Dodatkowo w celu zdiagnozowania możliwości edukacyjnych uczniów przeprowadza się i analizuje testy diagnostyczne

3. W jakiej formie jest organizowana i realizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
Szkoła prowadzi różnorodne działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich potrzebujących uczniów: indywidualizuje proces nauczania, organizuje zajęcia dodatkowe, stosuje różnorodne formy motywacji do pracy, stara się by uczniowie mieli poczucie sukcesu. Wśród form pomocy wyrównywania szans edukacyjnych na które według rodziców i dzieci są najczęściej wybierane dominują pomoc nauczyciela na lekcji i zajęcia wyrównawcze. Szkoła oferuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, uczniowie wiedzą jakie zajęcia odbywają się w szkole. Zajęcia te odbywają się w różnych formach np. koła (biologiczne, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zajęcia sportowe, artystyczne, wyrównawcze Dla uczniów z orzeczeniami organizowane są zajęcia rewalidacyjne, Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych.
Na zajęciach wyrównawczych nauczyciele wiele wysiłku poświęcają na pracę
z uczniem słabym. Organizowane zajęcia są dostosowane do potrzeb uczniów. Uczniowie w takich zajęciach dostrzegają możliwość poprawy ocen, uzupełnienia braków w opanowaniu materiału, poszerzenia wiedzy i umiejętności zdobytych na lekcjach, osiągania sukcesów
w konkursach, projektach, podnoszą renomę gimnazjum,
Zdaniem pedagoga szkoła zapewnia różne formy wsparcia takie jak: rozmowy wychowawców, pedagoga, dyrektora z uczniami, ich rodzicami. Zajęcia integracyjne, spotkania rodziców z zaproszonymi gośćmi lub z pedagogiem szkolnym na tematy wychowawcze, udział uczniów w przedstawieniach profilaktycznych, kierowanie uczniów z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi, emocjonalnymi do PPP.
W szkole organizowane są wyjazdy do placówek kulturalnych (teatr, muzeum, kino), wycieczki edukacyjne. Działaniami, które wspomagają takie cele są organizowane konkursy szkolne i międzyszkolne. Osiągnięcia są prezentowanie na gazetce szkolnej czy stronie internetowej szkoły, w prasie lokalnej. Uczniowie biorą udział w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich
Na podstawie analizy dzienników organizacji pomocy pp oraz dokumentacji psychologa i pedagoga szkolnego stwierdzamy, że w szkole prowadzone są następujące zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: - zajęcia rewalidacyjne, - zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, - zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, - zajęcia specjalistyczne: * korekcyjno- kompensacyjne, * logopedyczne, * rozwijające kompetencje społeczne, - zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów.

4.W jaki sposób szkoła wzmacnia możliwości edukacyjne uczniów?
Szkoła wzmacnia możliwości edukacyjne uczniów, zapewniając profesjonalne wsparcie uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Dzięki przyjaznemu podejściu do każdego ucznia stara się, aby ta pomoc była bardziej dostępna, zindywidualizowana i przynosiła oczekiwane efekty. Znajduje to potwierdzenie w opiniach badanych grup: nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Na podstawie ankiet i rozmów z nauczycielami można stwierdzić, że proces edukacyjny jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, szczególnie tych ze specyficznymi problemami w nauce. Nauczyciele pracują indywidualnie z uczniami na lekcjach, przygotowując różnorodne zadania, różnicując testy, sprawdziany (różnicując poziom trudności). Zwracają uwagę na możliwość wydłużonego czasu pracy. Stosują różnorodne metody aktywizujące, pracę w zespołach. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest zgodna z potrzebami i możliwościami edukacyjnymi każdego ucznia. Na zajęciach wyrównawczych nauczyciele dużo wysiłku poświęcają na pracę z uczniem słabym, uczeń zdolny może pogłębić swoją wiedzę, przygotować się do konkursów.
Nauczyciele starają się podchodzić indywidualnie do każdego ucznia i po zaobserwowaniu problemów edukacyjnych prowadza rozmowy na temat pomocy, konsultacji z PPP.

5.Jaki jest udział rodziców w procesie wspierania dziecka w rozpoznawaniu trudności edukacyjnych, wychowawczych i rozwojowych?
Udział rodziców w procesie wspierania dziecka w rozpoznawaniu trudności edukacyjnych, wychowawczych jest bardzo duży. Rodzice mogą dostarczyć nauczycielowi informacji niedostępnych z innych źródeł ponieważ znają swoje dziecko i jego potrzeby. W naszej szkole odbywa się to przez analizę bieżących wyników i postępów w nauce, współpraca z wychowawcami i nauczycielami, pomoc w odrabianiu prac domowych, konsultacje z pedagogiem, konsultacje ze specjalistami w PPPP.

6.Jakie są formy współpracy pedagoga i psychologa?
Pedagog szkolny organizuje w naszej szkole pomoc psychologiczno -pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, poprzez udzielenie wsparcia wychowawcom klas i współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami zewnętrznymi.

Współpraca pedagoga z rodzicami polega na:
- prowadzeniu indywidualnych rozmów i udzielaniu porad,
- pomocy w rozwiązywaniu różnych trudności życiowych,
- rozpoznawaniu trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym czy rodzinnym,

Współpraca z uczniami dotyczy:
- pomocy w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami,
- pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- prowadzenie zajęć profilaktycznych , współpracy z organizacjami działającymi w mieście,
- wspierania emocjonalnego w trudnych sprawach

Współpraca z nauczycielami opiera się na:
- rozpoznaniu trudności uczniów
- poszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
- kierowaniu uczniów na badania i konsultacje do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- i inne

W kwietniu 2019r. przeprowadzono wywiad z panią pedagog, która odpowiedziała na następujące pytania:
1.Czy w szkole rozpoznawane są trudności ucznia w opanowaniu materiału i umiejętności?
Tak
2.W jaki sposób następuje rozpoznanie trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności?
-obserwacja bieżąca,
-analiza postępów i wyników w nauce,
-ścisła współpraca wychowawcy z nauczycielami, rodzicami, pedagogiem,
-kierowanie na badania do poradni
-rozpoznanie przyczyn trudności
3.Czy nauczyciele znają zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole?
Tak
4.Czy pani zdaniem oferta zajęć mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych jest w szkole wystarczająca?
Szkoła oferuje wiele zajęć o charakterze dydaktycznym. Zbyt mało jest zajęć typu psychologicznego: terapia, zajęcia socjoterapeutycznego, radzenia sobie ze stresem.
5.Jakie są formy współpracy pedagoga z uczniami?
-rozmowy indywidualne.
6.Z jaki instytucjami współpracuje pedagog w płaszczyźnie rozwiązywania problemów ucznia i rodzica?
-PPPP w Piotrkowie Tryb.-
-GOPS w Ręcznie,
-kurator,
-PCPR w Piotrkowie Tryb.

Analiza ankiety dla nauczycieli - w maju 2019r. przeprowadzono ankiete wśród nauczycieli, w której zapytano:
1. Czy Państwa szkoła podejmuje działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów?
a) TAK -16 (100%) b) NIE c) NIE WIEM
2. Jakie formy służące wyrównywaniu szans edukacyjnych i pełnemu wykorzystaniu potencjału
uczniów są realizowane w Państwa szkole?

a) zajęcia wyrównawcze,16 (100%)
b) koła zainteresowań,16 (100%)
c) wycieczki edukacyjne,16 (100%)
d)formy i metody pracy dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia, 16 (100%)
e)zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,14 (87.5%)
f) stypendia naukowe i sportowe,7 (43,75%)

3. Czy prowadzi Pan/Pani zajęcia pozalekcyjne, służące wyrównywaniu szans edukacyjnych? Jeśli tak,
to jakie? Koła zaint.-9 (56.3%), zaj.wyrównwcze-2 (12,5%), zaj.indywidualne -3(18.75%),nie prowadzę-4 (25%)
4. W jaki sposób Pan/Pani rozpoznaje specjalne potrzeby edukacyjne uczniów ?
Opinia i orzecznie PPPP-4 (25%),obserwacja-12 (75%),współpraca z wychowawcami-6(37,5%),rozmowa z rodzicami-4(25%),konsultacje z pedagod.-1(6,3%), analiza wyników-7 (43,8%)
5. Czy podejmowane przez Pana/Panią działania edukacyjne przyczyniają się do sukcesów ucznia?

a) TAK 16-(100%) b) NIE

6. Jeśli tak, to na czym polega ten sukces?

a) lepsza samoocena ucznia,15-(93,75%)
b) pokonanie trudności przez ucznia,16 (100%)
c) lepsze wyniki w nauce, 13 (81,25%)
d) sukcesy w konkursach,4 (25%)
e) dobry wynik egzaminów,4 (25%)
f) nadrabianie zaległości,15(93,75%)
g) większa aktywność ucznia,13 (81,25%)

7. Czy Państwa zdaniem Wasza szkoła dobrze realizuje zadania dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych i zalecenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej?

a) TAK 16-(100%) b) NIE

8. W jaki sposób analizuje się i ocenia organizowanie w szkole działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów?

-Zespół IPET-9 (56,3%), analiza bieżących wyników 13 (81,3%),współpraca z nauczycielami i wych.-5 (31,25%), zespoły przedmiotowe- 6(37,5%)

9. Jaki jest udział rodziców w procesie wspierania dziecka, rozpoznawania trudności edukacyjnych , wychowawczych i rozwojowych?
-bieżące wyniki i postępy w nauce-2 (12,5%),współpraca z wychowawcami i nauczycielami-10 (62,5%),pomoc w odrabianiu prac dom- 2 (12,5%),konsultacje z pedag.-6(37,5%),konsultacje ze specjalistami w PPPP-7 (43, 8%), bardzo niski -4 (25%), nie wiem-1 (6,3%), wcale-1 (6,3%)

Wnioski:
Nauczyciele w ankiecie spostrzegli, że szkoła wzorowo realizuje zadania służące wyrównaniu szans edukacyjnych (100% badanych odpowiedziało tak). Ponadto 100 % respondentów stwierdziło, że prowadzi różnorakie zajęcia wyrównujące te szanse (zaj. wyr. 100%, koła zaint.100%, formy i metody dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb 100%, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 87,5%). W związku z podejmowanymi działaniami uwzględniającymi zapisy PPPP ankietowani stwierdzili, że uczniowie osiągają sukcesy w postaci lepszej saooceny-93,75%, pokonują trudności-100%, osiągają lepsze wyniki w nauce-81,25%, osiągają sukcesy w konkursach-25%, mają dobry wynik na egzaminach-25%, nadrabiają zaległości-93,75%, oraz ich aktywność jest większa-81,25%. Ponadto nauczyciele wypowiedzieli się, że szkoła dobrze realizuje zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 100%. Ankietowani powiedzieli, że szkoła analizuje i ocenia działania służace wyrównaniu szans poprzez spotkania Zespołu IPET- (56,3%), analiza bieżących wyników (81,3%),współpraca z nauczycielami i wych.- (31,25%), zespoły przedmiotowe- (37,5%).
Udział rodziców w procesie wspierania dziecka w rozpoznawaniu trudności edukacyjnych i wychowawczych jest różna. Rodzice wspierają poprzez analizę bieżących wyników i postępów w nauce- (12,5%),współpracę z wychowawcami i nauczycielami-10 (62,5%),pomoc w odrabianiu prac dom- (12,5%),konsultacje z pedag.-(37,5%),konsultacje ze specjalistami w PPPP-7 (43, 8%). Ich udział często jest bardzo niski (25%), nie wiem jaki jest ich udział (6,3%), i wcale nie angażują się(6,3%).

Skierowano również ankietę do rodziców, w której to rodzice odpowiadali na następujące pytania:
Liczba ankietowanych – 37 osób
1.Czy zostaliście państwo zapoznani z zasadami i procedurami organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które obowiązują w naszej szkole?
TAK – 35 /94,4%/ NIE – 2 /5,6%/
2 . Jakimi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej objęte jest państwa dziecko?
Zajęcia wyrównawcze – 8 /21,6%/ jakie? - język polski, matematyka.
Koła zainteresowań - 33 /89,1%/ jakie? - język polski, język niemiecki, chór, SKS, matematyka, taneczne, język angielski.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 11 /29,7%/

3.Z jakiego powodu państwa dziecko uczestniczy w w/w zajęciach?
- poszerzanie wiedzy – 9 /24,3%/
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień – 19 /51,4%/ -
- opinia PP-P – 12 /32,45/

4. Z jakich metod pracy w czasie zajęć korzysta Państwa dziecko?
- wydłużenie czasu pracy - 12 /32,4%/
-dostosowanie wymagań – 8 /21,6%/
- indywidualna pomoc nauczyciela - 9 /24,3%/
- z żadnych – 7 /18,95/

5. Czy według Państwa szkoła wzmacnia możliwości edukacyjne Waszego dziecka?
Zdecydowanie TAK 12 /32,4%/
Raczej tak 23 /62,1%/
Raczej NIE – 1 /2,7%/
NIE – 0
Nie wiem - 1 /2,7%/

6. Czy pomoc psychologiczno- pedagogiczna jaką oferuje szkoła jest wystarczająca?
Zdecydowanie TAK 12 /32,4%/
Raczej tak 23 /62,1%/
Raczej NIE – 1 /2,7%/
NIE – 0
Nie wiem - 0

7. Czego według Państwa brakuje w tej ofercie?
- psychologa - 2 /5,4%/
- zajęć sportowych – 2 / 5,4%/
- zajęć wyrównawczych - 1 /2,7%/
- koła zainteresowań - 2 /5,4%/
- zajęcia pokrywają się - 1 /2,7%/
- nie ma zdania - 17 /45,9%/
- niczego - 12 /32,4%/

8. Czy Państwa dziecko uczestniczy w zajęciach organizowanych poza szkołą? Jeśli tak, to proszę podać w jakich/
Tak 9 /24,3%/ orkiestra dęta, aikido, szkółka piłkarska, warsztaty artystyczne, schola.
Nie - 28 /75,8%/

Wnioski:
Z ankiety wynika, że zdecydowana większość 94% rodziców została zapoznana z zasadami i procedurami organizacji w szkle pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Jako formę pomocy udzielanej uczniowi rodzice wskazywali koło zainteresowań 89,1%. Według rodziców głównym powodem dla którego ich dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych jest rozwijanie zainteresowań, zalecenia opinii PP-P, poszerzanie wiedzy. Najczęstsze metody wykorzystywane w pracy z uczniami to wydłużenie czasu pracy, indywidualna pomoc nauczyciela, dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, 62,1% rodziców uważa, że szkoła raczej wzmacnia możliwości edukacyjne uczniów, a 32,4% określiła, że zdecydowanie tak, taka sama liczba rodziców stwierdziła, że oferta szkoły dot. pomocy jest wystarczająca.
Analiza ankiety skierowanej do uczniów.
Liczba ankietowanych – 45 uczniów
1.Czy według ciebie potrzebne są w szkole zajęcia dodatkowe mające na celu pogłębianie wiedzy uczniów lub pomoc mającym trudności w nauce?
Tak – 44 /97.8%/ nie – 1 /2,2%/
2.Czy szkoła zapewnia ci pomoc, gdy jej potrzebujesz?
Tak – 34 /75,6%/ nie – 11 /24,4%/
3.W jakich formach zajęć pozalekcyjnych uczestniczysz?
a/ zajęcia wyrównawcze – 21 /46,7%/ matematyczne, polonistyczne, języka angielskiego
b/ koła zainteresowań – 44 /97,8%/ j. angielski, j. polski, j. niemiecki, matematyka, SKS, chór
c/ inne – 14 /31%/ korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna
4. Dlaczego uczestniczysz w w/w zajęciach?
Lepsze wyniki w nauce – 16 /35,5%/
Rozwijanie zainteresowań i umiejętności – 25 /55,5%/
Opinia PP-P – 11 /24,4%/
Inne – wady wymowy, postawy – 3 /6,6%/

5. Co według ciebie daje ci uczestnictwo w tych zajęciach?
Wyższą samoocenę – 16 /35,5%/
Pokonanie trudności i lepsze wyniki w nauce – 26 /57,8%/
Rozwijanie zainteresowań – 27 /60%/
Sukcesy w konkursach – 6 /13,3%/
Dobry wynik egzaminów – 10 /22,2%/
Nadrabianie zaległości – 15 /33,3%/
Rodzice chcą, żebym w nich uczestniczył – 3 /6,6%/

6. Czy chciałbyś uczestniczyć dodatkowo w innych zajęciach? Jeśli tak to w jakich i dlaczego?
Tak – 27 /60%/ nie – 18 /40%/
Rodzaje zajęć: koło taneczne, fotograficzne, muzyczne, teatralne, plastyczne,, harcerstwo, basen, kulinarne
Przyczyna: pogłębianie zainteresowań i umiejętności, ciekawe spędzanie czasu.
7. Czy uczestniczysz w zajęciach organizowanych poza szkolą?
Tak – 11 /24,45/ nie – 34 /75,6%/
W jakich? Piłka nożna, pływanie, aikido, schola

WNIOSKI:
Według uczniów zajęcia dodatkowe organizowane w szkole są potrzebne, szkoła zapewnia uczniom pomoc, kiedy jej potrzebują.
Najchętniej uczestniczą w zajęciach wyrównawczych i kołach zainteresowań, bo rozwijają swoje umiejętności i osiągają lepsze wyniki w nauce.

WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/20

1.Wzmacniać możliwości edukacyjne uczniów, zapewniając profesjonalne wsparcie uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
2.W dalszym ciągu prowadzić różnorodne działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich potrzebujących uczniów.
3. Współpracować z rodzicami w celu rozpoznawaniu trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym czy rodzinnym.
PODSUMOWANIE

Raport z ewaluacji wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2019 roku. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej zostaną wykorzystane w pracy szkoły w roku szkolnym 2019/20.
Raport ewaluacji wewnętrznej zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Raport opracował zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: Monika Przewoźnik, Małgorzata Łukasińska, Jadwiga Cygan, Beata Widulińska, Danuta Piątek, Elżbieta Stefańska, Sylwia Żak oraz koordynatorzy Renata Banaszczyk i Jadwiga Korpas.

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza