SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno


RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ROK SZKOLNY 2019/2020
SZKOŁA PODSTAWOWA W RĘCZNIE

Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół do spraw ewaluacji we współpracy z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem i nauczycielami.
Ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w Rozporządzeniu MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2019/2020 były następujące zagadnienia:
1. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się .
3. Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji.

Przyjęto je do realizacji na podstawie wniosków przedstawionych w raporcie ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2018/19, wniosków Dyrektora wynikających z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szk. 2018/19, priorytetów MEN i prawa oświatowego.

1. Przedmiot ewaluacji:
Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

Cel: Zebranie informacji na temat funkcjonowania szkoły w zakresie współpracy nauczycieli i rodziców w procesie edukacyjnym organizowanym przez szkołę oraz poznanie oczekiwań rodziców, sposobów i form współpracy ze szkołą.

Grupa badawcza:
Rodzice uczniów klasy III , VIab i VIII szkoły podstawowej;
Nauczyciele i wychowawcy.

Metody i narzędzia:
1. Badanie ankietowe – ankiety skierowane do rodziców;
2. Wywiad z nauczycielami i wychowawcami;
Badanie ankietowe przeprowadzono 14 listopada 2019 r. przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej. Badaniem objęto 78 rodziców uczniów klas III, VIAB, VIII szkoły podstawowej.
W dniach od 15 listopada do 13 grudnia 2019 r. na spotkaniach zespołów przedmiotowych oraz zespołu wychowawczego przeprowadzono wywiad z nauczycielami i wychowawcami dotyczący współpracy nauczycieli, wychowawców i rodziców w procesie edukacyjnym organizowanym przez szkołę.WYNIKI EWALUACJI:

Współpraca nauczycieli i wychowawców z rodzicami polega na:
rozmowach indywidualnych na temat wyników nauczania oraz zachowania uczniów;
spotkaniach podczas zebrań rodzicielskich;
organizowaniu imprez i uroczystości klasowych i szkolnych z udziałem lub pomocą rodziców;
zasięganiu opinii rodziców;
wyrażaniu opinii i sugestii dotyczących indywidualnych problemów i potrzeb dzieci;
kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
wspólnym rozwiązywaniu konfliktów między uczniami.
Nauczyciele i wychowawcy zachęcają rodziców do współpracy, doceniają ich zaangażowanie podczas zebrań rodzicielskich, wyrażają podziękowania, typują rodziców do tytułu „Przyjaciela Szkoły” . Tworzą również przyjazną atmosferę w relacji z rodzicami, ukazują wspólny cel, jakim jest dobro dziecka. Otrzymywane od rodziców opinie i sugestie na temat pracy szkoły mają wpływ na organizację procesu dydaktyczno -wychowawczego. Opinie rodziców są głównie brane pod uwagę w organizowaniu wydarzeń klasowych i szkolnych, jak również podczas analizy funkcjonowania uczniów w szkole. Uwagi i sugestie rodziców są wówczas bardzo cenne w planowaniu strategii postępowania wobec uczniów, szczególnie tych z zaburzeniami. Wnioski rodziców są brane pod uwagę również podczas tworzenia IPET-ów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Najchętniej praktykowane formy współpracy to rozmowy indywidualne, spotkania podczas uroczystości szkolnych oraz różnego rodzaju akcji przeprowadzanych w szkole, zebrania rodzicielskie i rozmowy telefoniczne.
Wszyscy nauczyciele i wychowawcy informują rodziców na bieżąco o sukcesach, postępach i problemach dzieci. Obszarem działań szkoły, na które mają wpływ rodzice jest działalność wychowawcza i opiekuńcza, w tym głównie organizacja imprez, uroczystości i wycieczek szkolnych.

Wnioski:
Rodzice współdecydują o sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach.
Szkoła pozyskuje rodziców do współpracy i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy, co wpływa na rozwój ucznia i rozwój szkoły.
Nauczyciele informują rodziców o działaniach szkoły i o rozwoju ich dzieci.
Rodzice są zadowoleni ze współpracy ze szkołą i czują się partnerami w szkole. Angażują się w organizację różnorodnych przedsięwzięć.
Rodzice dążą do większej integracji i oczekują, że w działania szkoły będą angażować się wszyscy rodzice.
Zadania dla szkoły do realizacji w roku szkolnym 2020/2021
1. Kontynuować działalność szkoły w zakresie motywowania i angażowania rodziców do współpracy ze szkołą;
2. Poszukiwać skutecznych sposobów większego zaangażowania rodziców w prace na rzecz szkoły.2. Przedmiot ewaluacji:
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się .

Cel: Zebranie informacji na temat jakości organizowania procesów edukacyjnych w szkole w sposób, który sprzyja uczeniu się.

Grupa badawcza:
Uczniowie klas IV, V, VII szkoły podstawowej;
Nauczyciele i wychowawcy;
Metody i narzędzia:
1. Wywiad z nauczycielami i wychowawcami w ramach współpracy zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawców;
2. Analiza dokumentów: osiągnięcia uczniów klas IV, Vab, VII;
3. Obserwacje;
Uwaga: Przeprowadzenie badań w harmonogramie ewaluacji wewnętrznej zaplanowano na kwiecień 2020r. W związku z nauczaniem zdalnym od marca 2020r. zespół do spraw ewaluacji nie wykorzystał wszystkich zaplanowanych narzędzi badawczych. Skupił się na wywiadzie z nauczycielami i wychowawcami w ramach współpracy zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawców oraz analizie dokumentów, a szczególnie na osiągnięciach uczniów klas IV, Vab, VII;
WYNIKI EWALUACJI:

Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że:
- każdy nauczyciel jasno formułuje cele lekcji;
- wykorzystuje na lekcjach aktywne metody pracy z uczniami, /w trakcie nauczania zdalnego przeważały metody podające i ćwiczeniowe/;
- planuje, modyfikuje i monitoruje procesy edukacyjne, pracuje zgodnie z planem wynikowym, systematycznie monitoruje stopień realizacji podstawy programowej;
- jasno precyzuje wymagania edukacyjne z danego przedmiotu, przygotowuje dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych i zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej;
Uczniowie są oceniani zgodnie z zapisami przedmiotowych systemów oceniania i zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
Na posiedzeniach rady pedagogicznej systematycznie analizowana jest sytuacja dydaktyczno-wychowawcza uczniów, podaje się przyczyny niepowodzeń szkolnych i nauczyciele różnych przedmiotów, wychowawca we współpracy z rodzicami szukają skutecznych sposobów na ich rozwiązania. Poddaje się również analizie frekwencję uczniów i związaną z nią absencją, która ma wpływ na wyniki i osiągnięcia uczniów. Analizuje się wyniki sprawdzianów dyrektorskich i zewnętrznych / w roku szkolnym 2019/2020 odbyły się tylko półroczne sprawdziany dyrektorskie/.
Uczniowie są informowani o postępach w nauce, a otrzymana w wyniku oceniania informacja zwrotna pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny rozwój. Informacje zwrotne wskazują na błędy popełniane przez uczniów, sposoby ich poprawy, kryteria oceniania, mocne i słabe strony, to pomaga uczyć się i motywować do dalszej pracy. Działania nauczycieli przyczyniają się do osiągania sukcesów przez uczniów.

Na podstawie dokumentów stwierdza się, że w każdej badanej klasie tj. IV, VAB, VII na koniec roku szkolnego 2019/2020 nastąpił wzrost ilości uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 4, 75 i więcej oraz każda badana klasa uzyskała wyższą średnią ocen w porównaniu do I półrocza.
W zespołach przedmiotowych omawiane są wyniki konkursów i zawodów sportowych. Nauczyciele omawiają również wspólne zagadnienia wynikające z podstawy programowej i wykorzystują je w korelacji między przedmiotami. Wspólnie dokonują wyboru programu nauczania, podręczników, sporządzają plany pracy. Działania te realizowane są w sprzyjających warunkach, w dobrze wyposażonej w pomoce i środki dydaktyczne szkole.
Obserwacje zająć potwierdzają, że nauczyciele różnicują zadania skierowane do uczniów, stosują różnego rodzaju środki dydaktyczne, tablice tematyczne, multimedialne, gry dydaktyczne, a w trakcie nauczania zdalnego korzystali z e-podręczników, programów edukacyjnych , filmów i prezentacji multimedialnych. Nauczyciele modyfikują ofertę zajęć w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów.
Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz w zajęciach wyrównawczych, otrzymują wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach.

Wnioski:
1. Planowane i organizowane przez nauczycieli procesy edukacyjne sprzyjają rozwojowi uczniów w szkole.
2. Uczniowie znają cele uczenia się.
3. Udzielana uczniom informacja zwrotna oraz ocenianie przyczyniają się do ich postępów w nauce.
4. Motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się i wspieranie ich w trudnych sytuacjach sprzyja uczeniu się.
5. Metody pracy stosowane przez nauczycieli dostosowane są do potrzeb ucznia.

Mocną stroną szkoły w procesie edukacyjnym jest to, że uczniowie mają szansę uzyskania sukcesów edukacyjnych na miarę swoich możliwości i aspiracji, ponieważ nauczyciele kładą nacisk na indywidualizację procesu nauczania w stosunku do uczniów zdolnych i słabych.
Zadania dla szkoły do realizacji w roku szkolnym 2020/2021

1. Należy kontynuować działania dotyczące planowania, monitorowania i doskonalenia procesów edukacyjnych;
2. Należy kontynuować i wzmacniać współpracę nauczycieli w zakresie planowania, organizowania, realizowania i modyfikowania procesów edukacyjnych.

3. Przedmiot ewaluacji:
Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji.

Cel: Pozyskanie informacji na temat wykorzystywania zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.

Grupa badawcza: nauczyciele
Metody i narzędzia:
Analiza programów nauczania, analiza osiągnięć uczniów, kontrole zapisów w dziennikach lekcyjnych, tabela z wykazem godzin zrealizowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, spostrzeżenia z obserwacji zajęć prowadzonych przez dyrekcję. Rozmowy, spostrzeżenia i wnioski ze spotkań nauczycieli w zespołach przedmiotowych i zespole wychowawczym.


WYNIKI EWALUACJI:

Realizacja podstawy programowej jest systematycznie monitorowana. Monitorowanie podstawy programowej w szkole odbywa się poprzez kontrole planów dydaktycznych i wychowawczych pod kątem realizacji podstawy programowej dokonywane przez dyrektora szkoły. Przeprowadzane są hospitacje zajęć ze szczególnym uwzględnieniem nabywania przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej dla danego przedmiotu. Sprawdza się poprzez hospitacje czy treści realizowane na lekcji są zgodne z podstawą programową oraz z możliwościami uczniów. Również dyrekcja szkoły przeprowadza kontrole zgodności planów dydaktycznych i zapisów w dziennikach lekcyjnych z treściami podstawy programowej.
Każdy nauczyciel ma obowiązek monitorowania i zapisu ilości godzin zrealizowanych z zakresu danego przedmiotu w zestawieniu miesięcznym, półrocznym i rocznym.
Z analizy dokumentów wynika, że w roku szkolnym 2019/2020 podstawa programowa z matematyki nie została w pełni zrealizowana w nauczaniu zindywidualizowanym, nauczyciel tego przedmiotu przedstawił przyczyny oraz we wnioskach do dalszej pracy w roku szkolnym 2020/2021 uwzględnił niezrealizowane treści podstawy programowej.
Wszyscy pozostali nauczyciele zrealizowali podstawę programową ze swojego przedmiotu.
Nauczyciele układają plany nauczania, w których uwzględnia się poziom osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, układają również plany nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych i z zastosowaniem zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej, wszystkie treści realizują zgodnie z ich zapisem. Uczniowie są motywowani do nauki poprzez osiąganie wyników na miarę swoich możliwości. Nauczyciele systematycznie sprawdzają wiedzę i umiejętności uczniów, a w przeprowadzanych sprawdzianach, testach uwzględniają wymagania określone w podstawie programowej /w roku szkolnym 2019/2020 odbyły się planowane sprawdziany dyrektorskie tylko półroczne, w związku z nauczaniem zdalnym od marca do czerwca odwołano przeprowadzenie sprawdzianów rocznych/. Nauczyciele współpracują i wdrażają zadania zespołów przedmiotowych, które sprzyjają realizacji podstawy programowej. W szkole odbywają się zajęcia kompensacyjno-korekcyjne oraz zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów oraz zajęcia zindywidualizowanych ścieżek edukacyjnych. Nauczyciele na spotkaniach zespołów przedmiotowych dokonują analizy i wyboru programów nauczania, które zapewniają uczniom ciągły rozwój i dostęp do wiedzy; przyjmują je do realizacji na posiedzeniach rady pedagogicznej.


Wnioski:

Nauczyciele odnoszą się w codziennej pracy z uczniami do elementów podstawy programowej.
Monitorowanie realizacji podstawy programowej przeprowadza się w sposób systematyczny.
Zespół nauczycieli uczących w szkole jest odpowiedzialny za realizację całości podstawy programowej.
W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające umiejętności i zdobywanie wiedzy zgodnie z podstawą programową.

Zadania dla szkoły do realizacji w roku szkolnym 2020/2021

1. W dalszym ciągu systematycznie monitorować realizację podstawy programowej ;
sprawdzać ilość godzin w odstępach miesięcznych, półrocznych i rocznych wyznaczonych na realizację podstawy programowej;
2. W dalszym ciągu podejmować zróżnicowane działania, aby uczniowie osiągali wyniki na miarę swoich możliwości.
PODSUMOWANIE

Raport z ewaluacji wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2020 roku. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej zostaną wykorzystane w pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21.
Raport opracował zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: Monika Przewoźnik, Iwona Tkaczyk, Irena Łydżba-Ludwikowska, Monika Szmalec, Renata Bukacka, Małgorzata Olszta, Bogumiła Stojecka, Renata Purgał oraz koordynatorzy Małgorzata Łukasińska i Jadwiga Korpas.


Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza