SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ROK SZKOLNY 2020/2021
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIOTRA SZYMANKA W RĘCZNIE

Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół do spraw ewaluacji we współpracy z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem i nauczycielami.

Ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych
w Rozporządzeniu MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2020/2021 były następujące zagadnienia:

 1. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Nauczyciele bezpiecznie i efektywnie korzystają
  z technologii cyfrowych.
 2. Szkoła zapewnia wysoką jakości kształcenia oraz wsparcie psychologiczno - pedagogiczne wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 3. Dieta i aktywność fizyczna uczniów.

Przyjęto je do realizacji na podstawie wniosków przedstawionych w raporcie ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2019/20, wniosków Dyrektora wynikających z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szk. 2019/20, priorytetów MEN i prawa oświatowego.

I Przedmiot ewaluacji:
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Nauczyciele bezpiecznie i efektywnie korzystają  z technologii cyfrowych

Cel:

Zebranie informacji o stosowanych narzędziach i zasobach cyfrowych w kształceniu  na odległość oraz identyfikacji barier w realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Analiza jakości nauczania zdalnego.

Metody i narzędzia:

 1. Badanie ankietowe – ankiety skierowane do nauczycieli.
  2. Wywiad z nauczycielami i wychowawcami.

WYNIKI EWALUACJI

W dniach 1- 10 grudnia 2020 r. przeprowadzono wywiad z 20 nauczycielami, którzy pracują  z uczniami w formie zdalnego nauczania. Postawiono wszystkim cztery pytania, których celem była analiza jakości nauczania zdalnego oraz wyzwań, którym trzeba sprostać podczas edukacji na odległość.

 1. Jakie bariery dostrzega Pani/Pan w stosowaniu technologii w szkole?
 2. Jakimi urządzeniami technologicznymi najczęściej Pani/Pan dysponuje?
 3. Co jest Pani/Pana największym problemem w prowadzeniu zajęć na platformie Teams?
 4. Jaka jest Pani/Pana zdaniem najdogodniejsza forma kontaktu zdalnego nauczyciel – uczeń?

Realizacja zajęć online wzmocniła kompetencje cyfrowe nauczycieli,  mieli sposobność wypróbowania wielu możliwości jakie dają nowoczesne technologie. Dostrzegają jednak trudności jakie pojawiają się w związku ze zdalną edukacją.

65 % nauczycieli wskazuje, że najbardziej uciążliwa jest słaba jakość internetu. Podkreślają, że praca zdalna wymaga szybkiego i stabilnego łącza, by móc skupić się tylko na zadaniach
i pracy z uczniami. Problem dotyczy głównie uczniów, którzy mają bardzo często słaby zasięg
i nie mogą efektywnie uczestniczyć w lekcji.

13%  wskazuje na brak dostępu do urządzeń ze strony uczniów, brak laptopów, częste korzystanie  ze smartfonów, na których nie mogą wykonać niektórych zadań.  Zwracają również  uwagę na brak pełnej kontroli pracy uczniów, weryfikacji samodzielności
i ograniczone możliwości jego aktywizacji.

Zdaniem nauczycieli najlepszym rozwiązaniem kontaktu z uczniem podczas nauki zdalnej jest platforma edukacyjna MS Teams, która  pozwala na prowadzenie rozmów video
z możliwością udostępniania ekranu oraz komunikację przez czat indywidualny jak i grupowy.
Jednocześnie korzystają z innych możliwości kontaktu z uczniami, wykorzystują narzędzia typu Skype czy Messenger oraz rozwiązania wspomagające zdalną komunikację: MS Office 365
w chmurze, dziennik elektroniczny Librus i pocztę elektroniczną.

Problemy w komunikacji z uczniami ze względu na brak kamerki i mikrofonu wymienia 33 % nauczycieli,  na brak dźwięku i  słyszalności - 45 % . Nauczyciele stwierdzają również, że w nauce zdalnej nie można znaleźć przestrzeni na pracę nad relacjami z klasą – komputer ogranicza tę sferę. Narzędzia online są również bardzo słabe, by wychwycić komunikaty  niewerbalne uczniów. Edukacja cyfrowa prowadzona przez większość roku szkolnego wymagała poznania nowych narzędzi TIK  i wypracowania metod podnoszących efekty kształcenia. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, szkoleniom z zakresu obsługi platformy MS Teams oraz materiałom udostępnionym przez wydawnictwa i ekspertów, zajęcia z coraz lepszym efektem prowadzone są cyfrowo. Nauczyciele korzystają z kilku różnych sposobów prowadzenia zajęć online, dostosowując je do potrzeb swoich, uczniów i przebiegu procesu dydaktycznego.

 82 % nauczycieli  wykorzystuje w pracy zdalnej laptop. Jednocześnie z urządzeń mobilnych korzysta odpowiednio: ● z telefonu – 50 % ● z tabletu – 18 %; 23 % korzysta z komputera stacjonarnego.

Ankieta była kolejnym narzędziem badawczym tego obszaru.  Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej przeprowadził ją w dniach od 23 -27 listopada 2020 r  wśród 26 nauczycieli, którzy udzielili odpowiedzi na 17 pytań. Na pytanie: Jak ocenia Pani/Pan swoje umiejętności
z zakresu stosowania TIK - 46 % nauczycieli oceniło swoje umiejętności informatyczne na średnim poziomie, 38% na poziomie dobrym, 2% na bardzo dobrym.  Żaden z nauczycieli naszej szkoły nie ocenił swoich umiejętności informatycznych jako bardzo słabych.

Na pytanie w jaki sposób nauczyciele wykorzystują  narzędzia i zasoby cyfrowe w pracy, udzielono odpowiedzi: przygotowanie do zajęć,  przygotowywanie materiałów, komunikowanie się z uczniami, tworzenie dokumentacji szkolnej, tworzenie sprawdzianów
i kartkówek. Wszyscy nauczyciele mają dostęp do komputera w szkole, do pracy zdalnej
z uczniami.

92 % nauczycieli korzysta z różnych form doskonalenia z zakresu stosowania nowoczesnych narzędzi TIK w pracy z uczniem. Poszerzają wiedzę z informatyki, ale większość - 96% wyraziła chęć skorzystania z dokształcania w zakresie stosowania  technologii cyfrowych w edukacji.

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej po analizie wyników ankiety, po konsultacji z dyrekcją szkoły rekomendował szkolenie wewnętrzne dostosowane do potrzeb nauczycieli.  W marcu przeprowadzono w zespołach przedmiotowych indywidualne konsultacje z nauczycielami na temat wykorzystania narzędzi TIK. W szczególności: narzędzia platformy edukacyjnej MS Teams, aplikacje do tworzenia animacji i prezentacji, obsługa dziennika elektronicznego Librus, wykorzystanie możliwości konta Office 365 podczas zdalnego nauczania, tworzenie testów w aplikacji MS Forms oraz na platformie testportal. Omówiono narzędzia komunikacji z rodzicami i uczniami. 

Nauczyciele w większości uznali, że wdrażanie technologii cyfrowych w szkole jest zadowalające, tylko 15% uznało, że raczej nie.

96% nauczycieli uważa, że wykorzystanie technologii cyfrowych w szkole przygotowuje absolwentów do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie cyfrowym, 4 % twierdzi, że „raczej nie”.

Na pytanie z jakich zasobów cyfrowych korzystają nauczyciele podczas kształcenia na odległość, odpowiedzi dotyczyły materiałów wytwarzanych samodzielnie w postaci tekstów, testów, prezentacji, korzystania ze stron i zasobów wydawnictw, korzystanie z e-podręczników. Nauczyciele wzbogacają lekcje, stosując nowe rozwiązania metodyczne, by zachęcić uczniów do większego wysiłku umysłowego, zwiększyć ich motywację, aktywność oraz zainteresowanie przedmiotem.

Podczas edukacji zdalnej materiały i zadania dla uczniów wysyłane były na platformie e –learningowej i przez e – maile.  Inne sposoby to: e –dziennik, umieszczanie własnych nagranych lekcji.

Informacja zwrotna była  udzielana uczniom poprzez e-mail po wykonaniu zadania, 

e – dziennik lub przez Messenger i w kontakcie indywidualnym.

Podczas edukacji zdalnej nauczyciele monitorowali postępy uczniów w nauce oraz na bieżąco sprawdzali wiedzę i umiejętności uczniów. Forma weryfikacji wiedzy dostosowana była do specyfiki przedmiotu. Sprawdzanie wiedzy odbywało się w głównie w aplikacji Teams poprzez ustne odpytywanie uczniów, prace przesyłane przez uczniów,  testy on – line w Froms lub innych formach, znanych uczniom oraz podczas projektów.

Nauczyciele  chronią swoje dane w sieci. Większość – 92 % wskazuje na używanie programów antywirusowych i stosowanie długich i bezpiecznych  haseł; spora część aktualizuje programy i systemy operacyjne, tworzą kopie zapasowe.

Na zajęciach poruszane są zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci.

WNIOSKI :

 1. Nauczyciele w czasie realizacji nauczania zdalnego muszą mierzyć się z wieloma problemami, podejmują jednak wiele starań, by zapewnić realizację tego procesu w sposób dostosowany do  możliwości uczniów. Największym problemem jest niskiej jakości sprzęt uczniów,  słaba jakość internetu oraz brak pełnej kontroli pracy uczniów i zauważalny spadek motywacji do nauki podczas zdalnego nauczania.
 2. Nauczyciele stosują technologię komputerową w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Poprzez ciągłą pracę z urządzeniami cyfrowymi podczas zajęć on - line wzrastają kompetencje  nauczycieli w zakresie posługiwania się technologiami informatycznymi,  mają sposobność wypróbowania wielu możliwości, jakie dają narzędzia TIK.
 3. Baza komputerowa naszej szkoły jest zadowalająca, należy zadbać o to, by wszyscy nauczyciele mieli dostęp do komputerów służbowych podczas nauczania zdalnego.
 4. Podczas zajęć z uczniami i spotkaniach z rodzicami poruszane są zagadnienia związane
  z bezpieczeństwem w sieci.

WNIOSKI DO REALIZACJI  W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 1. W dalszym ciągu doskonalić umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania
  nowoczesnych narzędzi TIK.
 2. Zwiększać współpracę nauczycieli odnośnie dzielenia się wiedzą nt. korzystania z najnowszych technologii w pracy z uczniem.
 3. Propagować sposób kontaktowania się nauczycieli z uczniami w nauczaniu zdalnym za pomocą platformy e-learningowej lub e-dziennik.

II Przedmiot ewaluacji:

Szkoła zapewnia wysoką jakości kształcenia oraz wsparcie psychologiczno - pedagogiczne wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Cel:
Ustalenie w jakim stopniu podejmowane są w naszej szkole działania, wspomagające rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Udoskonalenie działań w celu podniesienia jakości pracy szkoły.

Metody:
ankiety – 17 nauczycieli; analiza dokumentacji szkolnej; analiza dokumentacji pedagoga; wywiad – 20 nauczycieli; wywiad z pedagogiem szkolnym.

WYNIKI EWALUACJI:

W ewaluacji dotyczącej tego obszaru zespół ds. ewaluacji wewnętrznej szukał odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy w szkole rozpoznaje się i diagnozuje potrzeby rozwojowe i możliwości edukacyjne uczniów oraz ich sytuację społeczną? Jakie działania w celu zdiagnozowania potrzeb uczniów podejmowane są najczęściej?
 2. W jaki sposób nauczyciele indywidualizują swoje procesy edukacyjne, aby każdy z uczniów mógł osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości?
 1. Czy w szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
 2. Jakimi formami pomocy objęci są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
 3. W jaki sposób szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną? Jakie są efekty współpracy z PPP?
 4. Czy w szkoła stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów?

Z przeprowadzonych badań oraz analizy dokumentacji szkolnej  wynika, że w wszyscy nauczyciele rozpoznają i gromadzą informacje na temat potrzeb rozwojowych i  możliwości psychofizycznych ucznia. Systematycznie dokonują diagnozy potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów. Najczęstszymi działaniami podejmowanymi przez nich w tym celu są:

 • własne, wnikliwe obserwacje uczniów, jest to m.in. obserwacja samodzielności ucznia, funkcjonowanie w szkole, obserwacja pracy uczniów na lekcjach oraz kontrola ich postępów w nauce;
 • diagnoza przedszkolna, diagnoza po klasie III i na starcie klasy IV;
 • diagnoza wstępna z języków obcych - podział na grupy według stopnia zaawansowania;
 • analiza sprawdzianów i testów diagnostycznych - pozwala sprawdzić wiedzę
  i umiejętności ucznia na każdym etapie kształcenia;
 • bieżąca analiza osiągnięć;
 • analiza wytworów pracy twórczej;
 • wnikliwa analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej; zalecenia pracy z uczniem, wskazanie metod i narzędzi pracy;
 • rozmowy indywidualne z uczniem, jego rodzicami, z wychowawcą – pozwalają określić potrzeby ucznia, zaplanować działania wspierające czy pomocowe;
 • konsultacje z pedagogiem;

Bieżąca analiza  wyników uzyskiwanych przez uczniów, pozwala szybko wdrożyć wnioski, które z niej wynikają; przyczyniają się przede wszystkim do poprawy wyników w nauce, pozwalają na wyrównywanie szans edukacyjnych, ocenę mocnych i słabych stron.

W szkole wykorzystuje się różne metody i formy pracy oraz  zmodyfikowane narzędzia, by umożliwić uczniom osiągnięcie sukcesów szkolnych i wzmocnić ich motywację do nauki. Wszyscy nauczyciele (100% ankietowanych)  uwzględniają zróżnicowane potrzeby, o czym świadczą działania, jakie podejmują m.in.

 • dostosowanie metod, środków dydaktycznych, tempa pracy, ilość zadań oraz ich stopnia trudności do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów;
 • dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • opracowanie dostosowań wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów posiadających opinie lub orzeczenia PPP;
 • prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;
 • prace domowe o zróżnicowanym stopniu trudności do wyboru dla zainteresowanych;
 • zachęcanie do udziału w zadaniach dodatkowych – konkursy;
 • realizacja projektów indywidualnych lub zespołowych, uwzględnienie w pracy metod aktywizujących;
 • indywidualne konsultacje - dodatkowe wyjaśnienia trudnych zagadnień;

Nauczyciele widzą konieczność skuteczniejszego motywowania uczniów do nauki, zwłaszcza w systemie edukacji zdalnej, gdy komunikacja jest ograniczona. Dostrzegają sygnały świadczące o spadku motywacji uczniów, m.in.: nieobecności na lekcjach, spóźnianie się, bierne uczestnictwo, częsty brak prac domowych. Podejmują wzmożone działania zmierzające do wzmacniania motywacji uczniów poprzez: poszukiwanie atrakcyjnych i niekonwencjonalnych metod nauczania; wykorzystanie najnowszej wiedzy z dziedziny neurodydaktyki; stosowanie oceniania kształtującego; realne planowanie działań na lekcji, tak by uczniowie mogli w pełni wykorzystać swoje umiejętności i mocne strony; udzielanie dodatkowej pomocy uczniom zmagającymi się z niepowodzeniami - wskazówki, co jest do poprawienia i jak to należy zrobić; stosowanie ocen za zaangażowanie i chęci; okazywanie uczniom zainteresowania ich postępami w nauce (pochwała ustna, komentarz pisemny, wystawa prac); kierowanie  uwagi słabych uczniów na ich osiągnięcia;   zadawanie pytań angażujących do pracy; stosowanie informacji zwrotnej; stosowanie pochwał na forum klasy i w rozmowach z rodzicami.

Uczniowie naszej szkoły są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, jeśli takiej pomocy potrzebują. Działania podejmowane przez szkołę:

kierowanie uczniów na badania do PPP, wyznaczanie zgodnie z zaleceniami zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są to: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia  logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne, opracowanie  indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, zindywidualizowana ścieżka kształcenia lub indywidualne nauczanie uczniów, dokumentacja wychowawców, którzy monitorują potrzeby uczniów w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Szkoła stwarza warunki do rozwoju zainteresowań  uczniów, zapewnia zróżnicowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych m.in. zajęcia matematyczne, polonistyczne, z języka angielskiego, zajęcia SKS-u, rozwijające uzdolnienia muzyczno – wokalne, chóru szkolnego, natomiast w klasach młodszych zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia przyrodniczo – matematyczne. Uczniowie chętnie korzystają z zaproponowanej oferty zajęć dodatkowych.

Szkoła ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, przede wszystkim kieruje uczniów na badania diagnostyczne w celu:

 • określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów;

(kierowanie uczniów głównie na badania diagnostyczne pod kątem: trudności w nauce, podejrzenia specyficznych trudności w nauce  - dysgrafia, dysortografia, dysleksja, potrzeby kształcenia specjalnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia)

 • wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu;
 • konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.
 • poradnictwo i doradztwo zawodowe.
 • spotkania tematyczne dla nauczycieli i rodziców.
 • interwencje i mediacje w sytuacjach kryzysowych.
 • zajęcia aktywizujące uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Efektami takiej współpracy są:

 • diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna, zgłaszanych problemów uczniów;
 • uzyskanie opinii i orzeczeń, zawierających diagnozę ucznia oraz wskazówki dla nauczycieli i rodziców do dalszej pracy;
 • objęcie uczniów oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o szczególnych potrzebach psychofizycznych i edukacyjnych;

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uzyskują odpowiednie do indywidualnych potrzeb formy pomocy.

WNIOSKI :

 1. Nauczyciele systematycznie i w sposób wszechstronny przeprowadzają diagnozę możliwości swoich uczniów. Rozpoznają  możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów oraz sytuację środowiskową.
 2. W szkole prowadzi się działania służące indywidualizacji procesu edukacji
  w odniesieniu do potrzeb każdego ucznia.
 3. Zauważalny jest spadek motywacji uczniów do nauki w trybie on- line
 4. Współpraca szkoły z poradnią prowadzona jest zgodnie z potrzebami uczniów i ich rodziców.
 5. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymują różnorodne formy pomocy dostosowane do ich możliwości edukacyjnych i psychofizycznych.

WNIOSKI DO REALIZACJI  W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 1. W dalszym ciągu organizować zajęcia wspierające wszechstronny rozwój uczniów zgodnie z ich potrzebami.
 2. Zwiększyć troskę o uczniów – rozmawiać z nimi o ich sprawach, zauważać ich problemy i przeciwdziałać im w sposób kompleksowy, wyrozumiały i profesjonalny.
 3. Kontynuować ścisłą współpracę z rodzicami i instytucjami w ramach działań wspomagających rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wdrażać działania, które wzmacniają motywację uczniów szczególnie do nauki
  w systemie zdalnym.

IIII Przedmiot ewaluacji:

Dieta i aktywność fizyczna uczniów

Cel:
Zdiagnozowanie potrzeb w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w naszej szkole       Zebranie informacji o pozalekcyjnej aktywności uczniów.
Ocena różnorodnych aktywności podejmowanych przez uczniów na rzecz własnego rozwoju.

Metody:
ankieta na  temat nawyków żywieniowych wśród uczniów, ankieta dla rodziców, dotycząca nawyków żywieniowych ich dzieci, obserwacje, wywiady z wychowawcami klas;

 
WYNIKI EWALUACJI:

Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 62 uczniów klasy III,VII A, VII B 
oraz rodziców uczniów kl. VII B (24 rodziców) stwierdzono, że - 73% uczniów
odżywa się zdrowo, pozostali mają świadomość niewłaściwych nawyków żywieniowych. Większość uczniów zjada 3-4 podstawowe posiłki dziennie, ale 25%  
rodziców określa ilość spożywanych przez dzieci posiłków do 5 i więcej w ciągu dnia.
3% uczniów odpowiedziało, że zjada tylko 1–2 posiłki dziennie.
76% uczniów spożywa śniadanie od razu lub w ciągu godziny po przebudzeniu.
Do szkoły bez śniadania przychodzi 23% uczniów, zjadają je w czasie dopiero w czasie
1- 3 przerwy.  8% odpowiedziało, że  nie je śniadania w ogóle. Między głównymi
posiłkami 90 % uczniów spożywa przekąski, są to głównie: owoce, warzywa – 66%,
jogurty, serki, twarożki – 58%, słodycze – 42%, pieczywo/ciasto – 25%, hamburgery, zapiekanki, pizza – 4%. Ostatni posiłek uczniowie zjadają do 3 godzin przed zaśnięciem.
Szkoła realizuje programy żywieniowe: „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”, ale
58 % uczniów nie korzysta z tych programów.

Ankieta „Pozalekcyjna aktywność uczniów” została przeprowadzona w marcu 2021r.
Wśród  47 uczniów klas IV, V, VIII. 91 % uczniów zdaje sobie sprawę z istotnej roli rekreacji ruchowej, 9 % nie rozumie znaczenia i wpływu na zdrowie zajęć sportowych. Większość podejmuje różne formy aktywności ruchowej: jazda na rowerze 66%, bieganie 38%, piłka nożna  19%,  piłka siatkowa, koszykowa -6%.
W odpowiedzi inne, uczniowie wymienili: akrobatykę, jazdę na rolkach, jazdę konno, taniec, codzienne spacery, ćwiczenia rozciągające.
73% badanych ćwiczy na świeżym powietrzu, 13 % na boisku, 2 % podejmuje aktywność  fizyczną na siłowni. Największą motywacją
do podjęcia aktywności fizycznej przez uczniów jest zdrowy tryb życia – 36 % badanych udzieliło  takiej odpowiedzi, 35 % badanych motywuje możliwość zrzucenia wagi i ukształtowania sylwetki, 21 %  - wskazuje na produktywne spędzenie czasu, dla 4% badanych motywatorem jest tata  i  możliwość zabawy.
Uczniowie mając do dyspozycji godzinę wolnego czasu dziennie najchętniej poświęciliby ją na: zajęcia rekreacyjno  - sportowe – 34%, na spotkanie towarzyskie - 30 %, 21% uczniów spędziłoby ten czas przed komputerem lub telewizorem, 15 % badanych przeznaczyłoby godzinę wolnego czasu na czytanie książek.


WNIOSKI:

 1. Brak pełnej świadomości na temat znaczenia śniadania w dziennym harmonogramie żywienia.
 2. Niewłaściwe nawyki żywieniowe - słodycze i pieczywo/ciastka oraz fast food stanowią przekąski dla większości uczniów.
 3. Duża grupa uczniów nie korzysta z programów żywieniowych prowadzonych
  w szkole.
 4. Uczniowie w dużym stopniu podejmują różnorodne aktywności fizyczne na rzecz własnego rozwoju.

WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 1. Podejmować różnorodne działania edukacyjne dla uczniów w zakresie prawidłowego żywienia i promowania aktywności fizycznej, czyli:
 • zwiększyć umiejętności poprawnego odczytywania działań reklamowych i marketingowych przez uczniów - młodych konsumentów;
 • zaangażować większą grupę uczniów do uczestnictwa w całorocznych programach, mających na celu zmianę nawyków żywieniowych dzieci;
 • promować aktywne formy wypoczynku wśród uczniów i rodziców;

PODSUMOWANIE

Raport z ewaluacji wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 26 sierpnia 2021 roku. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej zostaną wykorzystane w pracy szkoły w roku szkolnym 2021/22.
Raport ewaluacji wewnętrznej zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Raport opracował zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: Aurelia Kusa, Lidia Krasoń, Elżbieta Stefańska, Barbara Rybiałek, Sylwia Żak, Monika Przewoźnik, Aneta Piątek
Koordynator ewaluacji wewnętrznej: Beata Widulińska i Marzanna Maciejewicz.

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza