SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W RĘCZNIE
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  ROK SZKOLNY 2013/2014


Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół do spraw ewaluacji. Ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

W roku szkolnym 2013/2014 przedmiotem ewaluacji wewnętrznej były   następujące zagadnienia:
Działania wychowawcze
Cel: Ocena skuteczności działań wychowawczych w szkole.
Organizacja pracy zespołowej nauczycieli
Cele: Ocena skuteczności współpracy nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
Ocena stopnia spójności programów nauczania funkcjonujących w szkole.
Realizacja podstawy programowej
Cele: Zebranie informacji o wdrożeniu podstawy programowej;
Wspomaganie procesu wdrażania podstawy programowej;
Systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej;
Przedmiot ewaluacji :   Działania wychowawcze
Pytania kluczowe:
Czy uczniowie znają swoje prawa i obowiązki?
Jakie działania wychowawcze są podejmowane w szkole?
W jaki sposób analizuje się i ocenia podejmowane w szkole działania wychowawcze?
W jakim stopniu przestrzegane są przez pracowników, rodziców i uczniów zasady postępowania i współżycia w szkole?
W jakim stopniu uczniowie zaangażowani są w działania samorządu?

Narzędzie badawcze: ankieta, forum dyskusyjne,

Wymaganie:      

Przestrzeganie praw i obowiązków oraz zasad postępowania i współżycia w szkole.
Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki, zapoznali się z nimi na godzinach wychowawczych.
Najważniejsze prawa wg uczniów to poszanowanie godności, swoboda wyrażania swoich myśli, prawo do rozwijania swoich zainteresowań, do właściwego rozwoju fizycznego.

W szkole podstawowej prawa ucznia są przestrzegane, uczniowie wywiązują się ze swoich obowiązków. W gimnazjum generalnie prawa uczniów są respektowane. Zdarzają się jednak sytuacje, gdzie nie są przestrzegane prawa np.
W relacji uczeń – uczeń;
Zdarzają się bójki, wyzwiska, zaglądanie bez pozwolenia do plecaka kolegi;
W relacji uczeń – nauczyciel;

Zdarzają się nieobiektywne oceny zachowania uczniów /uwagi o nagannym zachowaniu otrzymują nie wszyscy uczniowie, którzy na to zasłużyli/;
W relacji uczeń – pracownik administracji i obsługi prawa ucznia są przestrzegane.
W przepadku naruszenia praw uczniowie zwracają się do wychowawców lub do rzecznika praw ucznia.

Wymaganie:     

Zaangażowanie w działania samorządu uczniowskiego.
Uczniowie są zaangażowani w działania samorządu uczniowskiego, czują się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej;   mają możliwość aktywnego udziału w życiu szkoły;
Samorząd Uczniowski wystarczająco angażuje się w sprawy uczniów; uczniowie oceniają bardzo dobrze i dobrze pomoc wychowawców i nauczycieli w realizacji zadań Samorządu Uczniowskiego;

Uczniom najbardziej spodobały się następujące pomysły SU; dyskoteki szkolne, szczęśliwy numerek i zwolnienie z pytania;

Uczniowie uważają, że działania Samorządu Uczniowskiego mają wpływ na życie szkoły; działania te dotyczą – rozrywek , form zajęć pozalekcyjnych, praw ucznia, ocen z zachowania.

W ciągu roku szkolnego 2013/2014 uczniowie klas I- III szkoły podstawowej uczestniczyli w programie „Owoce w szkole”.

Celem programu była trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkole.

Przedmiot ewaluacji:      

Organizacja współpracy zespołowej nauczycieli:
Pytania kluczowe: Czy nauczyciele pracujący w jednym oddziale współpracują w zakresie planowania, realizacji, analizy i doskonalenia procesów edukacyjnych?
Czy współpraca między nauczycielami sprzyja korelacji międzyprzedmiotowej?
Czy programy nauczania funkcjonujące w szkole są spójne?

Narzędzia badawcze: analiza dokumentów, wywiady, obserwacje.

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu oraz w analizie i doskonaleniu procesów edukacyjnych, współpraca ta odbywa się w sposób zaplanowany i systematyczny, sprzyja wymianie doświadczeń, wpływa na efektywność pracy szkoły oraz efekty kształcenia.

Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów.

Zespoły nauczycielskie analizują efekty swojej pracy, dokonując spontanicznej refleksji nad jej efektami po zakończeniu pracy lub jakiegoś jej etapu, prowadzą dokumentację pracy poszczególnych zespołów, wymieniają się doświadczeniami, planują wspólne działania oraz dzielą się wiedzą zdobytą na szkoleniach zewnętrznych , wspólnie wypracowują dokumenty, podsumowują swoje dokonania i przeprowadzają ewaluację pracy. 

Nauczyciele wspólnie planują działania opierając się na analizie efektów pracy zespołów.
Nauczyciele wspólnie rozwiązują pojawiające się problemy np. wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych, m.in. poprzez  wypracowanie metod  postępowania wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze ,  reagowanie na każdy przejaw łamania statutu szkoły. Nauczyciele współpracują też  w rozwiązywaniu  problemów wynikających z aktualnych potrzeb szkoły. Nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy. Każdy z nauczycieli uczestniczących w szkoleniu , dzieli się zdobytą wiedzą.

Przedmiot ewaluacji: Realizacja podstawy programowej.

Pytania kluczowe:
Czy programy nauczania są zgodne z podstawą programowa?
Czy nauczyciele rozpisali treści podstawy programowej na 3-letni cykl nauczania?
Czy nauczyciele realizują podstawę programową zgodnie z zalecanymi formami i warunkami realizacji?
Czy przydzielona liczba godzin wystarczy na realizację podstawy programowej?
Czy wyniki uczniów dowodzą zrealizowania podstawy programowej?

Narzędzia badawcze:   kontrola programów nauczania, obserwacja zajęć, analiza wyników nauczania, tabela z wykazem godzin zrealizowanych przez nauczyciela;

Monitorowanie podstawy programowej odbywa się poprzez:
- kontrole przez dyrektora planów dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli pod   kątem realizacji podstawy programowej,
- hospitacje zajęć ze szczególnym uwzględnieniem nabywania przez uczniów   umiejętności i wiedzy określonej w podstawie programowej dla danego przedmiotu,
- przeprowadzana jest także kontrola zgodności planów dydaktycznych i zapisów w dziennikach lekcyjnych z treściami podstawy programowej.

W przeprowadzanych sprawdzianach nauczyciele uwzględniają wymagania określone w podstawie programowej.
Treści realizowane na lekcji są zgodne z podstawą programową oraz z możliwościami uczniów.
Nauczyciele podejmują działania wspomagające realizację podstawy programowej w formie zajęć wyrównawczych.

Nauczyciele wdrażają wielopoziomowość nauczania. Uczniowie są motywowani przez osiąganie wyników na miarę możliwości.
Programy zapewniają uczniom ciągły rozwój i dostęp do wiedzy. Istnieją plany pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Nauczyciele systematycznie dokonują diagnozy i umiejętności uczniów; nabyte umiejętności i wiadomości swoich uczniów sprawdzają za pomocą odpowiedzi ustnych, sprawdzianów, testów, prac pisemnych, konkursów tematycznych;

Wnioski:

1.     W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów uwzględniające umiejętności zgodnie z podstawą programową.
2.     Nauczyciele zwiększają szanse edukacyjne uczniów poprzez indywidualizację procesu edukacji.
3.     Istnieje plan pomocy uczniom słabym, z którymi pracuje się systematycznie, dostosowując podstawę programową do potrzeb i możliwości ucznia.
4.     Istnieje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych realizowanych zgodnie z istniejącym planami.
5.     Uczniowie uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych i indywidualnych.
6.     Nauczyciele pracują zespołowo, analizują efekty swojej pracy i porównują wyniki z wynikami zewnętrznymi.


W szkole corocznie odbywa się wnikliwa analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w celu podniesienia efektów kształcenia. Analizy dokonują zespoły przedmiotowe, opracowują wyniki i wnioski, które przekazuje się wszystkim nauczycielom na posiedzeniu rady pedagogicznej, rodzicom na zebraniach. Opracowane wnioski realizowane są na zajęciach dydaktycznych i wyrównawczych. Na podstawie analizy wpisów do dzienników lekcyjnych i zajęć wyrównawczych oraz protokołów zespołów przedmiotowych stwierdzono, że nauczyciele wdrażają i dokumentują wnioski po sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym.

Wyniki klasyfikacji końcowo rocznej są zbieżne z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
Wyniki sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego naszej szkoły nie są w pełni zadawalające.

Wnioski:

1.     Urozmaicać metody pracy na lekcji;
2.     Motywować uczniów do systematycznego udziału w zajęciach wyrównawczych i zajęciach kół zainteresowań;
3.     Mobilizować uczniów do systematycznej pracy;
4.     Utrwalać materiał opracowany na lekcjach;
5.     Podnieść jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności, w których wyniki uzyskane na sprawdzianie i egzaminie okazały się niskie;
6.     Nadal systematycznie analizować wyniki sprawdzianu i egzaminu, a opracowane wnioski wykorzystywać do dalszej pracy dydaktycznej.


Wnioski do realizacji w roku szkolnym 2014/2015

1.     Nadal systematycznie analizować wyniki sprawdzianu po klasie VI i egzaminu gimnazjalnego, opracowane wnioski wykorzystywać do dalszej pracy dydaktycznej celu podnoszenia efektów kształcenia;
2.     Nadal należy pracować zespołowo, analizować efekty swojej pracy, porównywać uzyskiwane wyniki z wynikami zewnętrznymi;
3.     W dalszym ciągu motywować uczniów do systematycznej pracy, zachęcać do udziału w zajęciach wyrównawczych i pozalekcyjnych;
4.     Podnosić jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności, w których wyniki uzyskane na sprawdzianie i egzaminie okazały się niskie.
5.     Nadal utrwalać nawyki żywieniowe wśród uczniów.BIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza

Podręczniki 2022/23

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Mistrzowie Kodowania

zaprogramuj przyszlosc

Rzecznik Praw Dziecka

logo telefon

Pogoda

Bezpieczny Internet

sieciaki

Bezpieczny Internet

sieciaki a

Pomoc w NET

helpline

Polska Akcja Humanitarna

pajacyk