SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno


Zajęcia profilaktyczne


     W dniu 15 listopada 2021r. uczniowie klasy pierwszej brali udział w zajęciach profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa „Bezpieczny powiat – wiem co zrobić”.
Organizatorami akcji byli: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Nadleśnictwa Piotrków.
Celem akcji było: budowanie świadomości dotyczącej zagrożeń otaczających nas na co dzień, kreowanie bezpiecznych postaw i zachowań wśród dzieci, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w powiecie, podnoszenie wiedzy o działalności służb
i straży oraz utrwalenie zasad pierwszej pomocy.
Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach za co zostali nagrodzeni książkami oraz kamizelkami i opaskami odblaskowymi.
Dzisiejsze zajęcia z pewnością przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa naszych pierwszaków.

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Ręcznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.spreczno.pl

• Data publikacji strony internetowej: 05.11.2013
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.08.2020, wersja NIWA 3.9.21.


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:
● multimedia nie są oznaczone odpowiednim tekstem alternatywnym - opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 18.09.2020
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 28.03.2022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Postawowej w Ręcznie
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: 44-787-30-13


Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą: 3 bezpośrednie wejścia od strony ul. Głównej, 1 wejście od strony ul. Przedborskiej, 1 wejście przez halę sportową oraz 1 wejście od strony parkingu.

Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Schody i pojazd zabezpieczone są poręczami.

Wejście drugie od strony ul. Głównej znajduje się na parterze budynku.


Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku brak windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na korytarzu od wejścia przez halę sportową.

Przed budynkiem nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Oznaczenia kontrastowe znajdujące się w szkole: wyjście ewakuacyjne, strzałki do wyjścia oraz schody, stopnie schodów oklejone są taśmami ostrzegawczymi. Płytki na schodach w starej części budynku mają bruzdy oznaczające krawędź stopnia.

Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego w godzinach pracy szkoły.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ROK SZKOLNY 2019/2020
SZKOŁA PODSTAWOWA W RĘCZNIE

Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół do spraw ewaluacji we współpracy z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem i nauczycielami.
Ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w Rozporządzeniu MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2019/2020 były następujące zagadnienia:
1. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się .
3. Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji.

Przyjęto je do realizacji na podstawie wniosków przedstawionych w raporcie ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2018/19, wniosków Dyrektora wynikających z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szk. 2018/19, priorytetów MEN i prawa oświatowego.

1. Przedmiot ewaluacji:
Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

Cel: Zebranie informacji na temat funkcjonowania szkoły w zakresie współpracy nauczycieli i rodziców w procesie edukacyjnym organizowanym przez szkołę oraz poznanie oczekiwań rodziców, sposobów i form współpracy ze szkołą.

Grupa badawcza:
Rodzice uczniów klasy III , VIab i VIII szkoły podstawowej;
Nauczyciele i wychowawcy.

Metody i narzędzia:
1. Badanie ankietowe – ankiety skierowane do rodziców;
2. Wywiad z nauczycielami i wychowawcami;
Badanie ankietowe przeprowadzono 14 listopada 2019 r. przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej. Badaniem objęto 78 rodziców uczniów klas III, VIAB, VIII szkoły podstawowej.
W dniach od 15 listopada do 13 grudnia 2019 r. na spotkaniach zespołów przedmiotowych oraz zespołu wychowawczego przeprowadzono wywiad z nauczycielami i wychowawcami dotyczący współpracy nauczycieli, wychowawców i rodziców w procesie edukacyjnym organizowanym przez szkołę.WYNIKI EWALUACJI:

Współpraca nauczycieli i wychowawców z rodzicami polega na:
rozmowach indywidualnych na temat wyników nauczania oraz zachowania uczniów;
spotkaniach podczas zebrań rodzicielskich;
organizowaniu imprez i uroczystości klasowych i szkolnych z udziałem lub pomocą rodziców;
zasięganiu opinii rodziców;
wyrażaniu opinii i sugestii dotyczących indywidualnych problemów i potrzeb dzieci;
kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
wspólnym rozwiązywaniu konfliktów między uczniami.
Nauczyciele i wychowawcy zachęcają rodziców do współpracy, doceniają ich zaangażowanie podczas zebrań rodzicielskich, wyrażają podziękowania, typują rodziców do tytułu „Przyjaciela Szkoły” . Tworzą również przyjazną atmosferę w relacji z rodzicami, ukazują wspólny cel, jakim jest dobro dziecka. Otrzymywane od rodziców opinie i sugestie na temat pracy szkoły mają wpływ na organizację procesu dydaktyczno -wychowawczego. Opinie rodziców są głównie brane pod uwagę w organizowaniu wydarzeń klasowych i szkolnych, jak również podczas analizy funkcjonowania uczniów w szkole. Uwagi i sugestie rodziców są wówczas bardzo cenne w planowaniu strategii postępowania wobec uczniów, szczególnie tych z zaburzeniami. Wnioski rodziców są brane pod uwagę również podczas tworzenia IPET-ów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Najchętniej praktykowane formy współpracy to rozmowy indywidualne, spotkania podczas uroczystości szkolnych oraz różnego rodzaju akcji przeprowadzanych w szkole, zebrania rodzicielskie i rozmowy telefoniczne.
Wszyscy nauczyciele i wychowawcy informują rodziców na bieżąco o sukcesach, postępach i problemach dzieci. Obszarem działań szkoły, na które mają wpływ rodzice jest działalność wychowawcza i opiekuńcza, w tym głównie organizacja imprez, uroczystości i wycieczek szkolnych.

Wnioski:
Rodzice współdecydują o sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach.
Szkoła pozyskuje rodziców do współpracy i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy, co wpływa na rozwój ucznia i rozwój szkoły.
Nauczyciele informują rodziców o działaniach szkoły i o rozwoju ich dzieci.
Rodzice są zadowoleni ze współpracy ze szkołą i czują się partnerami w szkole. Angażują się w organizację różnorodnych przedsięwzięć.
Rodzice dążą do większej integracji i oczekują, że w działania szkoły będą angażować się wszyscy rodzice.
Zadania dla szkoły do realizacji w roku szkolnym 2020/2021
1. Kontynuować działalność szkoły w zakresie motywowania i angażowania rodziców do współpracy ze szkołą;
2. Poszukiwać skutecznych sposobów większego zaangażowania rodziców w prace na rzecz szkoły.2. Przedmiot ewaluacji:
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się .

Cel: Zebranie informacji na temat jakości organizowania procesów edukacyjnych w szkole w sposób, który sprzyja uczeniu się.

Grupa badawcza:
Uczniowie klas IV, V, VII szkoły podstawowej;
Nauczyciele i wychowawcy;
Metody i narzędzia:
1. Wywiad z nauczycielami i wychowawcami w ramach współpracy zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawców;
2. Analiza dokumentów: osiągnięcia uczniów klas IV, Vab, VII;
3. Obserwacje;
Uwaga: Przeprowadzenie badań w harmonogramie ewaluacji wewnętrznej zaplanowano na kwiecień 2020r. W związku z nauczaniem zdalnym od marca 2020r. zespół do spraw ewaluacji nie wykorzystał wszystkich zaplanowanych narzędzi badawczych. Skupił się na wywiadzie z nauczycielami i wychowawcami w ramach współpracy zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawców oraz analizie dokumentów, a szczególnie na osiągnięciach uczniów klas IV, Vab, VII;
WYNIKI EWALUACJI:

Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że:
- każdy nauczyciel jasno formułuje cele lekcji;
- wykorzystuje na lekcjach aktywne metody pracy z uczniami, /w trakcie nauczania zdalnego przeważały metody podające i ćwiczeniowe/;
- planuje, modyfikuje i monitoruje procesy edukacyjne, pracuje zgodnie z planem wynikowym, systematycznie monitoruje stopień realizacji podstawy programowej;
- jasno precyzuje wymagania edukacyjne z danego przedmiotu, przygotowuje dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych i zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej;
Uczniowie są oceniani zgodnie z zapisami przedmiotowych systemów oceniania i zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
Na posiedzeniach rady pedagogicznej systematycznie analizowana jest sytuacja dydaktyczno-wychowawcza uczniów, podaje się przyczyny niepowodzeń szkolnych i nauczyciele różnych przedmiotów, wychowawca we współpracy z rodzicami szukają skutecznych sposobów na ich rozwiązania. Poddaje się również analizie frekwencję uczniów i związaną z nią absencją, która ma wpływ na wyniki i osiągnięcia uczniów. Analizuje się wyniki sprawdzianów dyrektorskich i zewnętrznych / w roku szkolnym 2019/2020 odbyły się tylko półroczne sprawdziany dyrektorskie/.
Uczniowie są informowani o postępach w nauce, a otrzymana w wyniku oceniania informacja zwrotna pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny rozwój. Informacje zwrotne wskazują na błędy popełniane przez uczniów, sposoby ich poprawy, kryteria oceniania, mocne i słabe strony, to pomaga uczyć się i motywować do dalszej pracy. Działania nauczycieli przyczyniają się do osiągania sukcesów przez uczniów.

Na podstawie dokumentów stwierdza się, że w każdej badanej klasie tj. IV, VAB, VII na koniec roku szkolnego 2019/2020 nastąpił wzrost ilości uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 4, 75 i więcej oraz każda badana klasa uzyskała wyższą średnią ocen w porównaniu do I półrocza.
W zespołach przedmiotowych omawiane są wyniki konkursów i zawodów sportowych. Nauczyciele omawiają również wspólne zagadnienia wynikające z podstawy programowej i wykorzystują je w korelacji między przedmiotami. Wspólnie dokonują wyboru programu nauczania, podręczników, sporządzają plany pracy. Działania te realizowane są w sprzyjających warunkach, w dobrze wyposażonej w pomoce i środki dydaktyczne szkole.
Obserwacje zająć potwierdzają, że nauczyciele różnicują zadania skierowane do uczniów, stosują różnego rodzaju środki dydaktyczne, tablice tematyczne, multimedialne, gry dydaktyczne, a w trakcie nauczania zdalnego korzystali z e-podręczników, programów edukacyjnych , filmów i prezentacji multimedialnych. Nauczyciele modyfikują ofertę zajęć w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów.
Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz w zajęciach wyrównawczych, otrzymują wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach.

Wnioski:
1. Planowane i organizowane przez nauczycieli procesy edukacyjne sprzyjają rozwojowi uczniów w szkole.
2. Uczniowie znają cele uczenia się.
3. Udzielana uczniom informacja zwrotna oraz ocenianie przyczyniają się do ich postępów w nauce.
4. Motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się i wspieranie ich w trudnych sytuacjach sprzyja uczeniu się.
5. Metody pracy stosowane przez nauczycieli dostosowane są do potrzeb ucznia.

Mocną stroną szkoły w procesie edukacyjnym jest to, że uczniowie mają szansę uzyskania sukcesów edukacyjnych na miarę swoich możliwości i aspiracji, ponieważ nauczyciele kładą nacisk na indywidualizację procesu nauczania w stosunku do uczniów zdolnych i słabych.
Zadania dla szkoły do realizacji w roku szkolnym 2020/2021

1. Należy kontynuować działania dotyczące planowania, monitorowania i doskonalenia procesów edukacyjnych;
2. Należy kontynuować i wzmacniać współpracę nauczycieli w zakresie planowania, organizowania, realizowania i modyfikowania procesów edukacyjnych.

3. Przedmiot ewaluacji:
Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji.

Cel: Pozyskanie informacji na temat wykorzystywania zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.

Grupa badawcza: nauczyciele
Metody i narzędzia:
Analiza programów nauczania, analiza osiągnięć uczniów, kontrole zapisów w dziennikach lekcyjnych, tabela z wykazem godzin zrealizowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, spostrzeżenia z obserwacji zajęć prowadzonych przez dyrekcję. Rozmowy, spostrzeżenia i wnioski ze spotkań nauczycieli w zespołach przedmiotowych i zespole wychowawczym.


WYNIKI EWALUACJI:

Realizacja podstawy programowej jest systematycznie monitorowana. Monitorowanie podstawy programowej w szkole odbywa się poprzez kontrole planów dydaktycznych i wychowawczych pod kątem realizacji podstawy programowej dokonywane przez dyrektora szkoły. Przeprowadzane są hospitacje zajęć ze szczególnym uwzględnieniem nabywania przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej dla danego przedmiotu. Sprawdza się poprzez hospitacje czy treści realizowane na lekcji są zgodne z podstawą programową oraz z możliwościami uczniów. Również dyrekcja szkoły przeprowadza kontrole zgodności planów dydaktycznych i zapisów w dziennikach lekcyjnych z treściami podstawy programowej.
Każdy nauczyciel ma obowiązek monitorowania i zapisu ilości godzin zrealizowanych z zakresu danego przedmiotu w zestawieniu miesięcznym, półrocznym i rocznym.
Z analizy dokumentów wynika, że w roku szkolnym 2019/2020 podstawa programowa z matematyki nie została w pełni zrealizowana w nauczaniu zindywidualizowanym, nauczyciel tego przedmiotu przedstawił przyczyny oraz we wnioskach do dalszej pracy w roku szkolnym 2020/2021 uwzględnił niezrealizowane treści podstawy programowej.
Wszyscy pozostali nauczyciele zrealizowali podstawę programową ze swojego przedmiotu.
Nauczyciele układają plany nauczania, w których uwzględnia się poziom osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, układają również plany nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych i z zastosowaniem zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej, wszystkie treści realizują zgodnie z ich zapisem. Uczniowie są motywowani do nauki poprzez osiąganie wyników na miarę swoich możliwości. Nauczyciele systematycznie sprawdzają wiedzę i umiejętności uczniów, a w przeprowadzanych sprawdzianach, testach uwzględniają wymagania określone w podstawie programowej /w roku szkolnym 2019/2020 odbyły się planowane sprawdziany dyrektorskie tylko półroczne, w związku z nauczaniem zdalnym od marca do czerwca odwołano przeprowadzenie sprawdzianów rocznych/. Nauczyciele współpracują i wdrażają zadania zespołów przedmiotowych, które sprzyjają realizacji podstawy programowej. W szkole odbywają się zajęcia kompensacyjno-korekcyjne oraz zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów oraz zajęcia zindywidualizowanych ścieżek edukacyjnych. Nauczyciele na spotkaniach zespołów przedmiotowych dokonują analizy i wyboru programów nauczania, które zapewniają uczniom ciągły rozwój i dostęp do wiedzy; przyjmują je do realizacji na posiedzeniach rady pedagogicznej.


Wnioski:

Nauczyciele odnoszą się w codziennej pracy z uczniami do elementów podstawy programowej.
Monitorowanie realizacji podstawy programowej przeprowadza się w sposób systematyczny.
Zespół nauczycieli uczących w szkole jest odpowiedzialny za realizację całości podstawy programowej.
W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające umiejętności i zdobywanie wiedzy zgodnie z podstawą programową.

Zadania dla szkoły do realizacji w roku szkolnym 2020/2021

1. W dalszym ciągu systematycznie monitorować realizację podstawy programowej ;
sprawdzać ilość godzin w odstępach miesięcznych, półrocznych i rocznych wyznaczonych na realizację podstawy programowej;
2. W dalszym ciągu podejmować zróżnicowane działania, aby uczniowie osiągali wyniki na miarę swoich możliwości.
PODSUMOWANIE

Raport z ewaluacji wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2020 roku. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej zostaną wykorzystane w pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21.
Raport opracował zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: Monika Przewoźnik, Iwona Tkaczyk, Irena Łydżba-Ludwikowska, Monika Szmalec, Renata Bukacka, Małgorzata Olszta, Bogumiła Stojecka, Renata Purgał oraz koordynatorzy Małgorzata Łukasińska i Jadwiga Korpas.


Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus