SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

Potrzebujesz pomocy?


PEDAGOG SZKOLNY
mgr Monika Przewoźnik

godziny pracy:        Pedagog codziennie pełni dyżur w sali nr 58 

 dzień tygodnia
godzina
1
poniedziałek
8:00  -  9:30
10:00 - 10:30
2
wtorek
8:00  -  9:30
10:00 - 10:30
3
środa
8:00  -  9:30
10:00 - 11:00
4
czwartek
8:00  -  9:30
10:00 - 11:00
5
piątek
8:00  -  9:30
10:00 - 10:30

Zakres obowiązków pedagoga szkolnego

1. Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia w życiu przedszkola, szkoły, placówki.
2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole, placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczające aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
3. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) Rozpoznaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły, placówki.
b) Udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
W celu realizacji zadań pedagog powinien:
- posiadać plan pracy
- prowadzić na bieżąco dziennik zajęć pedagoga szkolnego
- gromadzić i aktualizować dokumentację pedagogiczno – psychologiczną: opinie, orzeczenia;
- przygotowywać formularze wniosków i zawiadomień
- sporządzać wykaz uczniów kierowanych i objętych różnymi forami pomocy

prawa dziecka

BIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Podręczniki 2021/22

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Mistrzowie Kodowania

zaprogramuj przyszlosc

Rzecznik Praw Dziecka

logo telefon

Pogoda

Bezpieczny Internet

sieciaki

Bezpieczny Internet

sieciaki a

Pomoc w NET

helpline

Polska Akcja Humanitarna

pajacyk