SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

PEDAGOG SPECJALNY
mgr Iwona Tkaczyk

godziny pracy:        Pedagog specjalny codziennie pełni dyżur w sali nr 10 

 dzień tygodnia
godzina
1
poniedziałek
11:45 - 12:45
12:45 - 13:45
13:45 - 14:15
2
wtorek
11:45 - 12:45
12:45 - 13:45
3
środa
11:00 - 12:00
12:00 - 13:30
4
czwartek
12:40 - 13:40
13:40 - 14:10
5
piątek
12:40 - 13:40

 
Do zadań pedagoga specjalnego należy:
 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia: mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły,
 • Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 • Określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 • W oparciu o treść orzeczeń, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, współopracowanie i nadzorowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia;
 • Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami, pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społeczny, 
 • Udzielanie pomocy nauczycielom oraz specjalistom prowadzącym zajęcia edukacyjne i zajęcia określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, dostosowując do potrzeb edukacyjnych i możliwości percepcyjnych dzieci niepełnosprawnych /w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • Współredagowanie opinii o uczniach do specjalistycznych poradni lub innych instytucji, 
 • Utrzymywanie kontaktu z PPP, pedagogiem szkolnym i innymi instytucjami wspierającymi ucznia oraz rodzica, 
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania dzieci niepełnosprawnych określonymi przepisami(dziennik, tabele postępów, notatki z  obserwacji, zeszyt korespondencji z rodzicami, pomoce do pracy)  oraz teczki dzieci, z którymi odbywa zajęcia indywidualne,
 • Praca na rzecz coraz pełniejszego wprowadzania dzieci niepełnosprawnych w życie szkoły, np. umożliwienie zaprezentowanie ich umiejętności i uczestniczenie we wspólnych zabawach, apelach,
 • Przekazywanie na bieżąco informacji rodzicom, nauczycielom oraz innym specjalistom o trudnościach i osiągnięciach uczniów,
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami,
 • Uczestniczenie w zebraniach i konsultacjach,
 • Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji szkoleń z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza