SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego Gimnazjum w Ręcznie

Podstawa prawna:

1. §21a. p 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
2. Statut Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego im. Piotra Szymanka w Ręcznie.

1. Uczniowie są zobowiązani do realizacji projektu gimnazjalnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora gimnazjum.

4. Do zadań koordynatora należy:
a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów do końca roku szkolnego poprzedzającego rok realizacji projektu;
b) sporządzenie listy zbiorczej tematów projektów edukacyjnych i przedstawienie jej dyrektorowi i radzie pedagogicznej do 15 września danego roku szkolnego oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole.
c) monitorowanie stanu realizacji projektów
d) współorganizacja (z opiekunami projektów) publicznej prezentacji projektów;
e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku.

5. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; c) wykonanie przewidzianych działań;
d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

6. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z zapisami statutu szkoły. Wkład ucznia w realizację projektu może być też uwzględniony w ocenianiu przedmiotowym.
7. Udział ucznia w projekcie i temat projektu jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum.
8. Tematyka projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
9. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż pół roku. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć realizację projektu maksymalnie do jednego roku szkolnego. Zakończenie realizacji projektu upływa z dniem 31 maja roku szkolnego w którym realizowany jest projekt (może zakończyć się wcześniej).
10. Zespoły uczniowskie liczą od 4 do 7 osób. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może zdecydować o większej liczbie członków zespołu.
11. Zespoły projektowe mogą być klasowe, międzyklasowe lub międzyoddziałowe.
12. Opiekun projektu ma za zadanie:

a) wspierać zespół uczniów i udzielać niezbędnej pomocy na wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie działań, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu);
b) ocenić udział ucznia w projekcie, uwzględniając: aktywność na wszystkich etapach realizacji, samoocenę ucznia i ocenę zespołu;
c) udzielać uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem.

13. Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie:

a) aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu na wszystkich jego etapach (ustalenie zasad pracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie działań, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu);
b) pracować z członkami zespołu i opiekunem projektu;
c) dokonać samooceny oraz oceny innych członków zespołu.

14. Wychowawca ma za zadanie:
a) na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
b) współpracować z opiekunem projektu realizowanego przez uczniów jego klasy.

15. Nauczyciele nie będący opiekunami udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, którzy zwrócą się do nich o pomoc.
16. Dyrektor stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków.
17 . Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.
18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w projekcie edukacyjnym, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu (zgodnie z rozporządzeniem będącym podstawą do stworzenia tego regulaminu). W takich przypadkach na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu do tego przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

19. Obowiązkowa dokumentacja projektu, która pozostaje w szkole, ma postać Karty Projektu zawierającej:
a) temat projektu
b) cele projektu
c) harmonogram działań
d) czas realizacji projektu
e) skład zespołu projektowego
f) nazwisko opiekuna

O pozostałych dokumentach niezbędnych do realizacji projektu decyduje opiekun.

BIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza

Podręczniki 2022/23

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Mistrzowie Kodowania

zaprogramuj przyszlosc

Rzecznik Praw Dziecka

logo telefon

Pogoda

Bezpieczny Internet

sieciaki

Bezpieczny Internet

sieciaki a

Pomoc w NET

helpline

Polska Akcja Humanitarna

pajacyk