SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

Klasa I

I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

a) w zakresie umiejętności porozumiewania się (mówienie, słuchanie, dbałość o kulturę języka):
-słucha i rozumie wypowiedzi innych;
-wypowiada się w sposób kulturalny;
-uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym;

b) w zakresie czytania
-rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki,
-piktogramy, znaki informacyjne i napisy;
-zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty;
-posługuje się ze zrozumieniem określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie;
-interesuje się książką i czytaniem;

c) w zakresie pisania
-pisze proste krótkie zdania;
-przepisuje wyrazy i krótkie zdania z tablicy, z książki;
-dba o estetykę i poprawność graficzną pisma ( przestrzega zasad kaligrafii);
-korzysta z pakietów edukacyjnych (podręczników, zeszytów ćwiczeń, itp.) pod kierunkiem
nauczyciela;

d) w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:
-uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera;
-rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie się nim posłużyć;
-odtwarza z pamięci teksty dla dzieci (wiersze, piosenki, fragmenty prozy).


II. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

-rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
-nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
-recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki;
-rozumie sensu opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, przedmiotami,
gestami.


III. EDUKACJA PRZYRODNICZA

a) w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt:
-rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach, jak: park, las, pole uprawne,
sad i ogród (działka);
-zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty
ptaków, zapadanie w sen zimowy;
-wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt, prowadzi proste hodowle
i uprawy;
-wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku;
-zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka;
-zna zagrożenia ze strony zwierząt i roślin;
-wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin
i zwierząt;
-wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych.

b) w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:
-obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody;
-wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i telewizji, i ubiera się stosownie
do panujących warunków atmosferycznych;
-nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;
-zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar.IV. EDUKACJA MATEMATYCZNA

a) w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:
-ustala równoliczność;
-układa obiekty w serie rosnące i malejące;
-klasyfikuje obiekty;
-wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; orientuje się na płaszczyźnie i w przestrzeni;
-w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie,
-dąży do wykonania zadania;
-dostrzega symetrię.
b) w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:
-sprawnie liczy obiekty – także wspak (zakres do 20) i zapisuje liczby cyframi (zakres
do 10);
-sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 (na konkretach) i zapisuje działania;
-stosuje w praktyce umiejętności matematyczne (dodawanie i odejmowanie);
-zapisuje rozwiązanie zadania z treścią.
c) w zakresie pomiaru:
-długości – mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów;
-ciężaru – waży przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze;
-pojemności – odmierza płyny kubkiem i miarką litrową;
-czasu – nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz
i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala
dziecku orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków;
d) w zakresie obliczeń pieniężnych:
-zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł i ich wartości nabywczą;
-zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.

V. EDUKACJA SPOŁECZNO – ETYCZNA

-potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, wie,
że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub
zatajać prawdy;
-współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega
reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych; grzecznie
-zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;
-ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania
do realiów ekonomicznych rodziny;
-wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy się chwalić bogactwem
ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach;
-zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;
-wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie i dlaczego;
-umie opowiedzieć na czym polega praca ludzi w różnych zawodach;
-wie, w jakiej mieszka miejscowości, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska
znajduje się w Europie, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej;
-wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu
pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich;
-niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych.

VI. EDUKACJA MUZYCZNA

-powtarza prostą melodię, śpiewa piosenki;
-odtwarza proste rytmy, wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc;
-wie, że muzykę można zapisać i odczytać;
-świadomie i aktywnie słucha muzyki;
-kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

VII. EDUKACJA PLASTYCZNA

-wypowiada się w wybranych technikach plastycznych, na płaszczyźnie i w przestrzeni;
-ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią,
opowiadaniem, muzyką;
-wykonuje proste rekwizyty i wykorzystuje je w małych formach teatralnych;
-rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada
się na ich temat.

VIII. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

-posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając
z myszy i klawiatury;
-zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa korzystania z komputera;
-stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

IX. ZAJĘCIA TECHNICZNE

a) w zakresie wychowania technicznego:
-wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje;
-zna ogólne zasady działania urządzeń domowych;
-buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, konstruuje urządzenia techniczne;
b) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:
-utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym;
-zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych;
-wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach i korzystać ze środków komunikacji;
-wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

X. EDUKACJA RUCHOWO – ZDROWOTNA
-uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami;
-potrafi: chwytać piłkę, rzucać ją, toczyć i kozłować, pokonywać przeszkody, wykonywać
ćwiczenia równoważne;
-dba o zdrowie (higiena, profilaktyka);
-wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

XI. RELIGIA

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
b) odmawia wszelkiej współpracy, (i)
c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:
a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,
b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:
a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,
b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:
a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,
b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,
c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:
a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,
b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności
c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza