SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

Klasa II

I. EDUKACJA POLONISTYCZNA
-układa wielozdaniowe wypowiedzi;
-trafnie i poprawnie formułuje pytania i odpowiedzi, zdania rozkazujące i wykrzyknikowe;
-rozumie słuchany i czytany tekst;
-pisze czytelnie, płynnie wyrazy i zdania;
-pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu zdania i krótkie teksty z trudnościami ortograficznymi
(wyrazy z ą, ę, ó, rz, ch, h, „nie” z przymiotnikami i czasownikami);
-rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki;
-rozpoznaje liczbę pojedynczą i mnogą, rodzaj rzeczownika;
-pisze zdania opisujące przedmioty, krótkie listy, życzenia, adresuje list.

II. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
-rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
-nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
-recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki;
-rozumie sensu opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, przedmiotami,
gestami.

III. EDUKACJA PRZYRODNICZA
-zna pory dnia i roku, nazwy miesięcy, budowę roślin i warunki ich życia;
-przeprowadza proste doświadczenia, obserwacje, pomiary i wyciąga trafne wnioski;
-zna i stosuje zasady poruszania się po drodze;
-prowadzi obserwację pogody i zapisuje jej elementy w formie obrazkowej.

IV. EDUKACJA MATEMATYCZNA
-słownie i cyfrowo zapisuje liczby w zakresie 100;
-porównuje i porządkuje liczby dwu i trzycyfrowe;
-biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100;
-mnoży i dzieli liczby w zakresie 30;
-rozwiązuje proste zadania tekstowe;
-potrafi dokonać prostych obliczeń kalendarzowych, pieniężnych, wagowych, długości,
czasu, zegarowych;
-kreśli odcinki, linie proste, prostopadłe, równoległe, prostokąty, kwadraty, trójkąty.

V. EDUKACJA SPOŁECZNO – ETYCZNA
-potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, wie,
że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub
zatajać prawdy;
-współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega
reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych; grzecznie
-zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;
-ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania
do realiów ekonomicznych rodziny;
-wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy się chwalić bogactwem
ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach;
-zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;
-wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie i dlaczego;
-umie opowiedzieć na czym polega praca ludzi w różnych zawodach;
-wie, w jakiej mieszka miejscowości, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska
-znajduje się w Europie, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej;
-wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu
pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich;
-niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych.

VI. EDUKACJA PLASTYCZNA
-przedstawia w swych pracach zjawiska, wydarzenia uwzględniając ruch postaci, nastrój;
w pracach uwzględnia kształt, barwę, wielkość, proporcje, układ, fakturę, sytuacje
przestrzenne;
-właściwie dobiera techniki plastyczne i materiały.

VII. EDUKACJA MUZYCZNA
-potrafi akompaniować do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych
i instrumentów perkusyjnych;
-śpiewa piosenki indywidualnie i zbiorowo;
-improwizuje melodie do krótkich tekstów;
-swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne.

VIII. EDUKACJA TECHNICZNA
a) w zakresie wychowania technicznego:
-wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje;
-zna ogólne zasady działania urządzeń domowych;
-buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, konstruuje urządzenia techniczne;
b) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:
-utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym;
-zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych;
-wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach i korzystać ze środków komunikacji;
-wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

IX. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
-właściwie organizuje własne działania;
-ustala kolejność czynności;
-wybiera najwłaściwszy sposób realizacji zadania;
-umie dobrać narzędzia, przybory i materiały.

X. EDUKACJA RUCHOWO – ZDROWOTNA
-jest sprawny ruchowo;
-chętnie współdziała w grach i zabawach zespołowych;
-jest zdyscyplinowany, systematyczny, wytrwały w pokonywaniu trudności;
-przestrzega ładu i porządku oraz zasad gry;
-umie dokonać samooceny własnej pracy;
-troszczy się o zdrowie, czystość, higienę i bezpieczeństwo swoje i innych;
-przestrzega norm postępowania jako uczeń i kolega.

XI. RELIGIA

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
b) odmawia wszelkiej współpracy, (i)
c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:
a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,
b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:
a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,
b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:
a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,
b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,
c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:
a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,
b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności
c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza