SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

Klasa IIIb

I. EDUKACJA POLONISTYCZNA


-czyta poprawnie, płynnie i wyraziście; czyta po cichu ze zrozumieniem;
-pracuje z tekstem, umie wykazać postacie główne, drugorzędne, dokonać oceny postępowania
-bohaterów, ustalić kolejność zdarzeń, opowiedzieć treść;
-wypowiada się w rozwiniętej, uporządkowanej formie;
-układa swobodne, spójne wypowiedzi i wielozdaniowe opowiadania twórcze na podstawie
-własnych obserwacji, przeżyć, treści słuchanych, czytanej literatury oraz aktualnych wydarzeń;
-pisze swobodne teksty, opowiadania, opisy, listy, życzenia, zawiadomienia, adresy
z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych, zachowując poznane zasady gramatyczne,
ortograficzne i interpunkcyjne;
-pisze w zeszycie w jedną linię płynnie i czytelnie z zachowaniem prawidłowego kształtu liter, proporcji oraz właściwego ich łączenia w wyrazach;
-rozpoznaje rzeczownik, czasownik, przymiotnik.

II. EDUKACJA MATEMATYCZNA


-zna dziesiątkowy system pozycyjny;
-rozumie i stosuje własności czterech działań arytmetycznych i związków między nimi;
-pamięciowo dodaje dowolne liczby w zakresie 100;
-biegle mnoży i dzieli w zakresie 100;
-rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne zawarte w zadaniach z treścią;
-stosuje algorytmy pisemnego dodawania i odejmowania oraz mnożenia i dzielenia przez liczbę jednocyfrową;
-dokonuje obliczeń dotyczących: mierzenia długości, ważenia, płacenia, zegara i kalendarza;
-oblicza długość linii łamanych, obwody prostokątów i trójkątów.

III. EDUKACJA PRZYRODNICZA

-obserwuje otaczającą rzeczywistość, dostrzegając zmiany w niej zachodzące oraz związki
przyczynowo – skutkowe;
-bada otaczającą rzeczywistość przyrodniczą i społeczną, przeprowadzając różnorodne
doświadczenia i badania;
-postrzega całościowo i kontekstowo sytuacje, zjawiska przyrodnicze, społeczne, odkrywając
funkcjonujące w nich prawa i zależności;
-rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności;
-wykazuje poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, historycznej.

IV. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

-rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
-nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
-recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki;
-rozumie sensu opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, przedmiotami, gestami.

V. EDUKACJA MUZYCZNA

-śpiewa piosenki jednogłosowe;
-odczytuje proste melodie oraz zapisy rytmiczne;
-interpretuje ruchem tematy rytmiczne, piosenki i utwory instrumentalne;
-określa charakter i nastrój słuchanych utworów oraz ich budowę.

VI. EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA

-korzystając z różnych technik plastycznych i materiałów przedstawia i wyraża w pracach
plastycznych własne przeżycia i marzenia, otaczającą rzeczywistość przyrodniczą i społeczną,
świat fantazji, uwzględniając wielkość, proporcję, barwę, walor, układ faktur i sytuacje
przestrzenne;
-projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe uwzględniając zasady kompozycji otwartej i zamkniętej, rytmicznej i symetrycznej;
-określa dziedziny sztuk plastycznych, specjalności zawodowe oraz czynności i narzędzia, działy sztuki;
-dobiera odpowiednie narzędzia, przybory i materiały do wykonywanego zadania;
-planuje kolejność podejmowanych działań.

VII. EDUKACJA RUCHOWO – ZDROWOTNA

-posiada podstawowy zasób umiejętności ruchowych indywidualnych i zespołowych;
-dba o zdrowie, higienę osobistą oraz porządek i czystość otoczenia;
-zachowuje obowiązujące zasady i reguły uczestnicząc w różnych formach dziecięcej
-aktywności oraz świadomie stosuje normy współżycia w grupie;
-dostrzega niebezpieczeństwa związane z: zatruciami pokarmowymi, grzybami, środkami
chemicznymi, lekami, narkotykami, alkoholem, papierosami, używaniem ognia;
-przestrzega przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole.

VIII. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

-właściwie organizuje własne działania;
-ustala kolejność czynności;
-wybiera najwłaściwszy sposób realizacji zadania;
-umie dobrać narzędzia, przybory i materiały.

IX. RELIGIA

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
b) odmawia wszelkiej współpracy, (i)
c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:
a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,
b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:
a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,
b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:
a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,
b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,
c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:
a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,
b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności
c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza