SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

Klasa V

Język polski


Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

b) samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,

c) czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej,

d) posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,

e) aktywnie uczestniczy w lekcjach (pełni funkcję asystenta nauczyciela) i zajęciach pozalekcyjnych,

f) z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,

g) tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,

h) odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów,

i) wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe,

j) współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera,

k) wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

b) samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności,

c) czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji,

d) posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie, e) aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,

f) bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,

g) tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, h) aktywnie uczestniczy w lekcjach,

i) wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

b) samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne,

c) czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje,

d) w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych,

e) bierze czynny udział w lekcji,

f) wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe.

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

b) samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,

c) odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,

d) w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne; wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo,

e) wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana,

f) niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację,

g) rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach,

h) wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy.

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,

b) większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela,

c) czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji,

d) ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru,

e) nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów,

f) w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,

g) nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela,

h) pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy,

i) często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby.

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej,

b) ma kłopoty z techniką czytania,

c) nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,

d) nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela,

e) wykazuje się niechęcią do nauki,

f) zaniedbuje wykonywanie prac domowych,

g) nie angażuje się w pracę grupy.Język angielski

OCENA NIEDOSTATECZNA

Słownictwo i gramatyka:
: dom i jego okolice, wyposażenie domu, szkoła i jej pomieszczenia, uczenie się, sprzęt sportowy; telewizja i inne media. Określenia some i Any, przyimki miejsca: in front of, behind, between, next to, near, zdania twierdzące, przeczące, pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Present Simple, struktura be going to, przedimkami nieokreślonymi a/an, przedimkiem określonym the oraz przedimkiem zerowym (–).konstrukcja There is / There are. Słownictwo związane z zagrożeniami i ochroną środowiska konstrukcja gerundialnych po czasownikach: live, like, don’t mind, don’t like, hate. przymiotniki regularne i nieregularne w stopniu najwyższym, przymiotniki i zaimki dzierżawcze,. Zdania twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi z czasownikiem be w czasie Past Simple. Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple, struktura There was / There were, zdania twierdzące, przeczące, pytające i krótkie odpowiedzi w czasie Present Perfect, czasowniki modalne. Uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w podstawie programowej i programie nauczania. Uczeń nie zapamiętał wiadomości i nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie słownictwa i struktur gramatycznych. Uczeń nie rokuje nadziei na opanowanie materiału na dalszych etapach.

Komunikacja i kultura: Wyrażanie próśb, gratulacji, pytanie o drogę, wyrażanie propozycji, podaje przepis na potrawę, zagrożenia środowisk. Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Recepcja Uczeń popełnia na tyle rozległe błędy, które uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

Produkcja: Uczeń nie produkuje komunikatu językowego w wyżej wymienionym zakresie.


OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Słownictwo i gramatyka: : dom i jego okolice, wyposażenie domu, szkoła i jej pomieszczenia, uczenie się, sprzęt sportowy; telewizja i inne media. Określenia some i Any, przyimki miejsca: in front of, behind, between, next to, near, zdania twierdzące, przeczące, pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Present Simple, struktura be going to, przedimkami nieokreślonymi a/an, przedimkiem określonym the oraz przedimkiem zerowym (–).konstrukcja There is / There are. Słownictwo związane z zagrożeniami i ochroną środowiska konstrukcja gerundialnych po czasownikach: live, like, don’t mind, don’t like, hate. przymiotniki regularne i nieregularne w stopniu najwyższym, przymiotniki i zaimki dzierżawcze,. Zdania twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi z czasownikiem be w czasie Past Simple. Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple, struktura There was / There were, zdania twierdzące, przeczące, pytające i krótkie odpowiedzi w czasie Present Perfect, czasowniki modalne.

Komunikacja i kultura: Wyrażanie próśb, gratulacji, pytanie o drogę, wyrażanie propozycji, podaje przepis na potrawę, zagrożenia środowiska. Uczeń zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń, popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie, zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela, popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.

Recepcja Uczeń rozumie polecenia nauczyciela, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze zwroty językowe w wyżej wymienionym zakresie.

Produkcja: wypowiedzi ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania, w formie pisemnej dwa - trzy zdania. Uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji, wypowiedzi ucznia są w znacznym stopniu nielogiczne i niespójne, uczeń stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur, uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację w wyżej wymienionym zakresie.

OCENA DOSTATECZNA:

Słownictwo i gramatyka: : dom i jego okolice, wyposażenie domu, szkoła i jej pomieszczenia, uczenie się, sprzęt sportowy; telewizja i inne media. Określenia some i Any, przyimki miejsca: in front of, behind, between, next to, near, zdania twierdzące, przeczące, pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Present Simple, struktura be going to, przedimkami nieokreślonymi a/an, przedimkiem określonym the oraz przedimkiem zerowym (–).konstrukcja There is / There are. Słownictwo związane z zagrożeniami i ochroną środowiska konstrukcja gerundialnych po czasownikach: live, like, don’t mind, don’t like, hate. przymiotniki regularne i nieregularne w stopniu najwyższym, przymiotniki i zaimki dzierżawcze,. Zdania twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi z czasownikiem be w czasie Past Simple. Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple, struktura There was / There were, zdania twierdzące, przeczące, pytające i krótkie odpowiedzi w czasie Present Perfect, czasowniki modalne.

Komunikacja i kultura: Wyrażanie próśb, gratulacji, pytanie o drogę, wyrażanie propozycji, podaje przepis na potrawę, zagrożenia środowiska
Uczeń zna część wprowadzonych słów i wyrażeń, popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie, zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych, popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach.

Recepcja Uczeń rozumie polecenia nauczyciela, częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie w wyżej wymienionym zakresie.

Produkcja wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość, uczeń przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji, wypowiedzi ucznia są częściowo nielogiczne i niespójne, uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, uczeń popełnia sporo błędów leksykalno- gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji w wyżej wymienionym zakresie.

OCENA DOBRA:

Słownictwo i gramatyka: : dom i jego okolice, wyposażenie domu, szkoła i jej pomieszczenia, uczenie się, sprzęt sportowy; telewizja i inne media. Określenia some i Any, przyimki miejsca: in front of, behind, between, next to, near, zdania twierdzące, przeczące, pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Present Simple, struktura be going to, przedimkami nieokreślonymi a/an, przedimkiem określonym the oraz przedimkiem zerowym (–).konstrukcja There is / There are. Słownictwo związane z zagrożeniami i ochroną środowiska konstrukcja gerundialnych po czasownikach: live, like, don’t mind, don’t like, hate. przymiotniki regularne i nieregularne w stopniu najwyższym, przymiotniki i zaimki dzierżawcze,. Zdania twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi z czasownikiem be w czasie Past Simple. Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple, struktura There was / There were, zdania twierdzące, przeczące, pytające i krótkie odpowiedzi w czasie Present Perfect, czasowniki modalne.

Komunikacja i kultura: Wyrażanie próśb, gratulacji, pytanie o drogę, wyrażanie propozycji, podaje przepis na potrawę, zagrożenia środowiska
Uczeń zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń, zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia, zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.

Recepcja Uczeń rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie w wyżej wymienionym zakresie.

Produkcja wypowiedzi ucznia są dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią długość, uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje, wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne, uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury, uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno- gramatyczne, nie zakłócające komunikacji, uczeń stosuje odpowiednią formę i styl w wyżej wymienionym zakresie.

OCENA BARDZO DOBRA:

Słownictwo i gramatyka: : dom i jego okolice, wyposażenie domu, szkoła i jej pomieszczenia, uczenie się, sprzęt sportowy; telewizja i inne media. Określenia some i Any, przyimki miejsca: in front of, behind, between, next to, near, zdania twierdzące, przeczące, pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Present Simple, struktura be going to, przedimkami nieokreślonymi a/an, przedimkiem określonym the oraz przedimkiem zerowym (–).konstrukcja There is / There are. Słownictwo związane z zagrożeniami i ochroną środowiska konstrukcja gerundialnych po czasownikach: live, like, don’t mind, don’t like, hate. przymiotniki regularne i nieregularne w stopniu najwyższym, przymiotniki i zaimki dzierżawcze,. Zdania twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi z czasownikiem be w czasie Past Simple. Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple, struktura There was / There were, zdania twierdzące, przeczące, pytające i krótkie odpowiedzi w czasie Present Perfect, czasowniki modalne.

Komunikacja i kultura: Wyrażanie próśb, gratulacji, pytanie o drogę, wyrażanie propozycji, podaje przepis na potrawę, zagrożenia środowiska
Uczeń zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje i wymawia, zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić.

Recepcja Uczeń rozumie polecenia nauczyciela, robi niewielkie pojedyncze błędy w ćwiczeniach na czytanie i słuchanie w wyżej wymienionym zakresie.


Produkcja
wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość, uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje, wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne, uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury, uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, uczeń stosuje odpowiednią formę i styl w wyżej wymienionym zakresie.

OCENA CELUJĄCA:

Słownictwo i gramatyka: : dom i jego okolice, wyposażenie domu, szkoła i jej pomieszczenia, uczenie się, sprzęt sportowy; telewizja i inne media. Określenia some i Any, przyimki miejsca: in front of, behind, between, next to, near, zdania twierdzące, przeczące, pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Present Simple, struktura be going to, przedimkami nieokreślonymi a/an, przedimkiem określonym the oraz przedimkiem zerowym (–).konstrukcja There is / There are. Słownictwo związane z zagrożeniami i ochroną środowiska konstrukcja gerundialnych po czasownikach: live, like, don’t mind, don’t like, hate. przymiotniki regularne i nieregularne w stopniu najwyższym, przymiotniki i zaimki dzierżawcze,. Zdania twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi z czasownikiem be w czasie Past Simple. Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple, struktura There was / There were, zdania twierdzące, przeczące, pytające i krótkie odpowiedzi w czasie Present Perfect, czasowniki modalne.

Komunikacja i kultura: Wyrażanie próśb, gratulacji, pytanie o drogę, wyrażanie propozycji, podaje przepis na potrawę, zagrożenia środowiska
Uczeń: doskonale zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, bezbłędnie je zapisuje i wymawia, zna i stosuje wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, nie popełnia błędów leksykalno-gramatycznych.

Recepcja Uczeń doskonale rozumie polecenia nauczyciela, bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na czytanie i słuchanie w wyżej wymienionym zakresie.

Produkcja wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne, bezbłędne i mają odpowiednią długość, uczeń wyczerpująco przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje, wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne, uczeń bezbłędnie stosuje bogate słownictwo i struktury, uczeń stosuje odpowiednią formę i styl w wyżej wymienionym zakresie.

Uwaga: Dla osób posiadających opinię lub orzeczenie Poradni Psycholog. - Pedagog. kryteria oceniania są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia (zgodnie z arkuszem dostosowania wymagań edukacyjnych).


Historia

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy V

Matematyka

Wymagania na ocenę dopuszczającą (2).

 • obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.

 • uczeń rozwiązuje zadania z poziomu koniecznego.

Wymagania na ocenę dostateczną (3)

 • obejmują wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki.

 • uczeń rozwiązuje zadania z poziomu podstawowego.

 • uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą.

Wymagania na ocenę dobrą (4)

 • obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.

 • uczeń rozwiązuje zadania z poziomu rozszerzającego.

 • uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną.

Wymagania na ocenę bardzo dobrą (5)

 • obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych.

 • uczeń rozwiązuje zadania z poziomu dopełniającego.

 • uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą.

Wymagania na ocenę celującą (6)

 • obejmują stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych.

 • uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych.

 • uczeń rozwiązuje zadania z poziomu wykraczającego ( zadania o podwyższonym stopniu trudności).

Główny wpływ na ocenę końcowa będą miały oceny uzyskane ze sprawdzianów ( prac klasowych ) i krótkich kartkówek. Pozostałe oceny, w przypadku oceny niepewnej, pozwolą podnieść ją lub obniżyć.


Informatyka

Aby uzyskać ocenę celującą uczeń:

 • perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując opcje o wysokim stopniu trudności;

 • samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne;

 • wykonuje ćwiczenia, prace, projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej inwencji, złożonością i bogactwem użytych efektów i opcji, pomysłowością, oryginalnością a także wysokimi walorami estetycznymi;

 • jego wiedza i umiejętności z informatyki obejmują w pełnym zakresie program nauczania w danej klasie.

Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową, posiada dużą wiedzę merytoryczną;

 • sprawnie posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim stopniu trudności;

 • opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności informatycznych określonych programem nauczania;

 • jego prace spełniają wszystkie kryteria podane przez nauczyciela.

Aby uzyskać ocenę dobrą uczeń:

 • zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową;

 • z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą ilość opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności;

 • wykazuje postępy w swojej pracy, ale nie opanował wszystkich umiejętności określonych w programie nauczania;

 • zdarza mu się nie wykonać pracy przed końcem lekcji, czasem przekracza terminy;

 • poprawnie i samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, ale potrzebuje więcej czasu na ich realizację.

Aby uzyskać ocenę dostateczną uczeń:

 • opanował podstawowe umiejętności programowe z informatyki umożliwiające rozwiązywanie zadań o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela;

 • nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace stara się mimo trudności wykonać jak najlepiej;

 • z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym;

 • z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;

 • ćwiczenia, prace i projekty wykonuje z niedbałością, prostotą, brakiem zastosowania wielu opcji i efektów programu, z którego korzysta.

Aby uzyskać ocenę dopuszczającą uczeń:

 • nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;

 • posiada minimalny zasób wiedzy teoretycznej;

 • z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty;

 • ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami względem zaprezentowanego wzoru czy przykładu, z wykorzystaniem najprostszych opcji i narzędzi.

Aby uzyskać ocenę niedostateczną uczeń:

 • nie opanował umiejętności i wiadomości z zakresu materiału programowego;

 • nie zna terminologi informatycznej;

 • nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera;

 • nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;


Biologia


Uczeń otrzymuje ocenę:

NIEDOSTATECZNĄ jeżeli:

 • przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności ,

 • nie opanował minimum programowego .

DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli:

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska biologiczne,

 • opanował materiał programowy w stopniu elementarnym,

 • przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia, rozumie prosty tekst źródłowy.

DOSTATECZNĄ jeżeli:

 • opanował wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym ,

 • zna podstawowe pojęcia biologiczne,

 • rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego,

 • potrafi wykonać proste zadania pisemne oparte na podręczniku lub innych źródłach wiedzy

DOBRĄ jeżeli:

 • korzysta z różnych źródeł informacji,

 • dokonuje porównań zjawisk i elementów biologii, posługując się terminologią,

 • systematycznie i efektywnie pracuje na lekcjach, potrafi sformułować dłuższą wypowiedź.

BARDZO DOBRĄ jeżeli:

 • opanował w pełni materiał programowy ,

 • samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się zdobytymi umiejętnościami,

 • systematycznie pracuje na lekcjach,

CELUJĄCĄ jeżeli :

 • posiada wiadomości wykraczające poza materiał programowy,

 • odnosi sukcesy w konkursach , w których wymagana jest wiedza biologiczna wykraczająca poza program nauczania .


Geografia

Ocenę celującą otrzymuje uczeń , który:

- opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową , będące efektem jego samodzielnej pracy,

- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią geograficzną,

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

- bardzo aktywnie uczestniczy w lekcjach,

- wykonuje twórcze prace , pomoce naukowe i potrafi je prezentować,

- odnosi sukcesy w konkursach geograficznych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który:

- opanował w pełnym zakresie treści podstawy programowej,

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów,

- biegle posługuje się mapą,

- wykorzystuje zdobytą wiedzę w sytuacjach praktycznych,

- dostrzega związki własnego regionu z innymi regionami,

- wykorzystuje różne źródła wiedzy,

-aktywnie uczestniczy w lekcjach,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który:

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone, przydatne i użyteczne w szkole i poza nią ,

- w sposób jasny i precyzyjny formułuje swoje myśli

- opisuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski,

-podaje przykłady i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski i świata,

- sprawnie posługuje się poznaną terminologią geograficzną i mapami,

- jest aktywny na lekcji,

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który:

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu geografii,

- omawia charakterystyczne cechy wybranych krajobrazów świata ,

- w stopniu zadowalającym potrafi samodzielnie korzystać z mapy,

- charakteryzuje środowisko przyrodnicze wybranych krajobrazów Polski,

- potrafi wyciągać wnioski,

- jest dość aktywny na lekcji,

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który:

- opanował minimum wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową , ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

- większość ćwiczeń i poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela,

- potrafi wyjaśnić znaczenie ważniejszych zagadnień geograficznych,

- w niewielkim stopniu korzysta z mapy, - na pytania dotyczące mapy, krajobrazów Polski i świata odpowiada jedynie z pomocą nauczyciela,

- jest mało aktywny,

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które są konieczne do dalszego kształcenia,

- jest niesystematyczny w przyswajaniu wiedzy ,

- nie podejmuje próby rozwiązania zadań bardzo łatwych nawet z pomocą nauczyciela,

- nie potrafi czytać map tematycznych ,

- nie posiada umiejętności opisania dowolnego krajobrazu,

- wykazuje się bierną postawą na lekcji.


Muzyka

Wymagania edukacyjne z muzyki

Technika

Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen:

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy.

Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto odpowiednio organizuje swoje stanowisko pracy i zachowuje podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Stopień dobry uzyskuje uczeń, który na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.

Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Na sprawdzianach osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.

Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.


Plastyka

Uczeń może otrzymać następujące oceny:

Ocena celująca

Uczeń:

 • jest laureatem konkursów plastycznych, wiedzy o sztuce
 • uczeń przejawia zdolności plastyczne,
 • wiedza wykracza poza program nauczania zaplanowany do opanowania w kl. IV, V, VI, VII
 • prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie rozwiązuje problemy plastyczne,
 • wykonuje dodatkowe zadania, prace, dekoracje,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska
 • Pomaga w realizacji wystaw szkolnych i pozaszkolnych, prezentuje swoją twórczość plastyczną

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • uczeń poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych,
 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastyczne określone programem nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI, VII
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując je w praktyce,
 • jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy,
 • rozwija talent plastyczny.

Ocena dobra

Uczeń:

 • uczeń dobrze opanował umiejętności plastyczne i teoretyczne określone programem nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI, VII
 • poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce,
 • przejawia aktywność na zajęciach i jest do nich przygotowany.

Ocena dostateczna

Uczeń:

 • uczeń wykazuje podstawową wiedzę w zakresie materiału przewidzianego programem nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI, VII
 • jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany,
 • nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało zainteresowany przedmiotem,
 • nie wykazuje chęci do poprawiania ocen.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • uczeń w minimalnym stopniu opanował wiedzę w zakresie programu nauczania plastyki i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI, VII treści,
 • jest nagminnie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje zalecane prace,
 • nie wykazuje chęci do poprawiania ocen.

Ocena niedostateczna

Uczeń:

 • Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem
 • Lekceważy obowiązki
 • Nie wykonuje ćwiczeń
 • Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania.


Wychowanie fizyczne

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).

 • Jest aktywny na lekcji. Rozwija własne uzdolnienia sportowe.

 • Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

 • Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.

 • Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową, pomaga słabszym i mniej sprawnym uczniom.

 • Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i celującą. Posiada umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie.

 • Dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego.

 • Osiąga wysoki poziom postępu w osobistym usprawnianiu.

 • Wykazuje się dużym zakresem wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego.

 • Reprezentuje szkołę wielokrotnie w zawodach.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji(posiada wymagany strój sportowy).

 • Jest aktywny na lekcji.

 • Jest zdyscyplinowany w trakcie zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

 • Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć w stosunku do siebie i pozostałych ćwiczących.

 • Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym).

 • Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo dobrą.

 • Systematycznie doskonali sprawność motoryczną i robi widoczne postępy.

 • Posiada dużą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).

 • Jest aktywny na lekcji.

 • Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

 • Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową.

 • Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą.

 • Uczeń robi postępy na miarę swoich możliwości.

 • Mało angażuje się w życie sportowe klasy i szkoły.

 • Wykazuje się dobrym zakresem wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji (często nie posiada wymaganego stroju sportowego).

 • Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną, wymaga dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzącego zajęcia.

 • Nauczane elementy wykonuje poprawnie na ocenę dobrą lub dostateczną.

 • Nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych.

 • Nie uczęszcza na zajęcia sportowo – rekreacyjne.

 • Wykazuje się przeciętnym zakresem wiedzy przedmiotowej.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego.

 • Często nie jest przygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju sportowego).

 • Jest mało aktywny, niezdyscyplinowany, ma nieobecności nieusprawiedliwione oraz lekceważący stosunek do zajęć.

 • Słabo wykonuje nauczane elementy (na ocenę dopuszczającą lub dostateczną).

 • Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie współpracuje z nauczycielem, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.

 • Nie uzyskuje żadnego postępu w próbach sprawnościowych.

 • Posiada niewielką wiedzę w zakresie wychowania fizycznego.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego oraz nie jest przygotowany do lekcji.

 • Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji.

 • Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.

 • Nie potrafi wykonać ćwiczeń nawet o bardzo niskim stopniu trudności.

 • Posiada niedostateczną wiedzę w zakresie nauczanego przedmiotu.
Religia

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
 • odmawia wszelkiej współpracy, (i)
 • ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

 • w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,

 • wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.


Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

 • opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,
 • uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

 • opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone
 • ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,
 • aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

 • opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,
 • wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności
 • wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza