SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

Klasa VII

Język polski

Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

b) samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,

c) czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej,

d) posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,

e) aktywnie uczestniczy w lekcjach (pełni funkcję asystenta nauczyciela) i zajęciach pozalekcyjnych,

f) z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,

g) tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,

h) odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów,

i) wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe,

j) współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera,

k) wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

b) samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności,

c) czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji,

d) posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie, e) aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,

f) bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,

g) tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, h) aktywnie uczestniczy w lekcjach,

i) wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

b) samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne,

c) czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje,

d) w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych,

e) bierze czynny udział w lekcji,

f) wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe.

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

b) samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,

c) odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,

d) w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne; wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo,

e) wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana,

f) niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację,

g) rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach,

h) wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy.

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,

b) większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela,

c) czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji,

d) ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru,

e) nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów,

f) w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,

g) nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela,

h) pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy,

i) często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby.

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej,

b) ma kłopoty z techniką czytania,

c) nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,

d) nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela,

e) wykazuje się niechęcią do nauki,

f) zaniedbuje wykonywanie prac domowych,

g) nie angażuje się w pracę grupy.Język angielski

Ocena niedostateczna

Otrzymuje uczeń, który:
-wykazuje braki z zakresu podstawy programowej uniemożliwiające opanowanie umiejętności w kolejnym etapie nauki,

-nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,

-nie prowadzi systematycznie zeszytu, nie wykonuje zadań domowych w ćwiczeniach,

-wykazuje brak zaangażowania w zajęcia lekcyjne w najmniejszym stopniu,

-często opuszcza zajęcia, nie uzupełnia podstawowych zaległości,

-nie chce korzystać z proponowanych form pomocy.

Ocena dopuszczająca

Uczeń przy znacznej pomocy nauczyciela:

-potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur gramatycznych,

-wykazuje ograniczoną znajomość słownictwa do danej sytuacji,

-potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i wypowiedzi,

-reaguje poprawnie na proste polecenia, pytania nauczyciela,

-posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele błędów,

-rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie,

-ma trudności z zapisaniem zadania zawierającego jasny przekaz informacji,

-odrabia pisemne prace domowe zazwyczaj popełniając błędy.

Ocena dostateczna

Uczeń:

-potrafi operować niektórymi prostymi strukturami gramatycznymi,

-wykazuje znajomość słownictwa do danej sytuacji,

-potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów,

-reaguje zazwyczaj poprawnie na proste polecenia, pytania nauczyciela,

-posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia błędy,

-czasami w naturalny sposób zabiera głos w rozmowie,

-potrafi napisać zadanie zawierające niepełny przekaz informacji,

-odrabia pisemne prace domowe popełniając błędy

Ocena dobra

Uczeń: -potrafi poprawnie operować większością struktur gramatycznych,

-na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa do danej sytuacji,

-potrafi zazwyczaj zrozumieć różnorodny sens tekstów i rozmów,

-reaguje poprawnie na wszystkie pytania, polecenia nauczyciela,

-posługuje się w miarę poprawnym językiem,

-zazwyczaj w naturalny sposób zabiera głos w rozmowie,

-potrafi na ogół zapisać treść zawierającą pełne zdania,

-odrabia pisemne prace domowe popełniając niewielkie błędy.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

-potrafi poprawnie operować prostymi strukturami gramatycznymi,

-wykazuje i stosuje szeroki zakres słownictwa do danej sytuacji,

-zawsze potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,

-z łatwością reaguje na wszystkie polecenia, pytania nauczyciela,

-posługuje się poprawnym językiem popełniając niewiele błędów,

-potrafi w naturalny sposób zabrać głos w rozmowie,

-potrafi napisać zadanie zawierające pełny przekaz informacji,

-odrabia pisemne prace domowe bezbłędnie.

Ocena celująca

Uczeń:

-w pełni opanował materiał przedstawiony na zajęciach,

-charakteryzuje się bogactwem języka i swobodą wypowiedzi w mowie i piśmie, jest w pełni komunikatywny

-inicjuje dialog i podtrzymuje rozmowę używając prawidłowych konstrukcji leksykalno-gramatycznych,

-wyszukuje informacje korzystając z różnych źródeł,

-prawidłowo rozumie wypowiedzi nauczyciela i dłuższe komunikaty,

-wykazuje pozytywną postawę do przedmiotu w sposób zauważalny i służący jako wzór.

-jest zawsze przygotowany do lekcji, na lekcjach jest zawsze aktywny, sumienny i obowiązkowy.


Język niemiecki

Ocena celująca

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO / CZYTANEGO:

uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje,

– rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo i struktury gramatyczne wykraczają poza program nauczania,

– na bazie wysłuchanego / przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, sprawnie wyszukuje szczegółowe informacje, określa intencje autora tekstu, kontekst wypowiedzi oraz rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA:

– uczeń tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i zróżnicowane struktury gramatyczne, wykraczające poza materiał nauczania,

– nie popełnia błędów, które zakłócają komunikację,

– swobodnie reaguje w określonych sytuacjach: dokładnie opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności, swobodnie opowiada o wydarzeniach życia codziennego, szczegółowo przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości, przedstawia intencje i plany na przyszłość, dokładnie opisuje swoje upodobania, wyraża swoje opinie i uczucia, przedstawia intencje i plany na przyszłość, stosując formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji,

– wypowiedzi są płynne,

– wypowiedzi są całkowicie poprawne fonetycznie, bez błędów w wymowie i intonacji.

SPRAWNOŚĆ PISANIA:

uczeń bez żadnych trudności redaguje dłuższe i krótsze teksty użytkowe, takie jak: wiadomość, opis, opis zdjęcia, kolażu, notatka, e-mail, sms, wpis na blogu, wpis na forum internetowym, wpis do pamiętnika, wiadomość Messenger, zaproszenie, życzenia, stosując środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy wypowiedzi oraz precyzyjnie dobierając słownictwo pozwalające na pełny przekaz informacji,

– swobodnie reaguje w formie pisemnej w określonych sytuacjach: opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności, opowiada o wydarzeniach życia codziennego, przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości, przedstawia intencje i plany na przyszłość, opisuje swoje upodobania, wyraża swoje opinie i uczucia, przedstawia intencje i plany na przyszłość, stosując formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji,

– wypowiedzi pisemne są zgodne z tematem, bogate pod względem treści, spójne i logiczne,

– wypowiedzi pisemne zawierają słownictwo

i struktury gramatyczne wykraczające poza program nauczania,

– wypowiedzi pisemne zawierają tylko sporadyczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu,

– wypowiedzi pisemne nie zawierają błędów interpunkcyjnych.

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO:

– uczeń bezbłędnie stosuje struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania oraz wykraczające poza program,

– stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych bogaty zasób słów wykraczający poza materiał nauczania.

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY, AKTYWNOŚCI:

– uczeń posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie,

– jest aktywny na zajęciach, systematyczny oraz odrabia wszystkie zadania domowe,

– z prac klasowych uzyskuje 96%–100% punktów i rozwiązuje dodatkowe zadania na ocenę celującą,

– uzyskał większość ocen cząstkowych celujących i bardzo dobrych,

– dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, notatki),

współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych,

– stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne (np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w wypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu,

– ma świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami),

– odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach,

– zna kulturę i obyczaje krajów niemieckojęzycznych z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego oraz posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

Ocena bardzo dobra

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO /CZYTANEGO

– uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje,

– rozumie teksty słuchane i pisane w mniej więcej 90%,

– na bazie wysłuchanego / przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, wyszukuje szczegółowe informacje, określa intencje autora tekstu, kontekst wypowiedzi oraz rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA

– uczeń wypowiada się swobodnie, stosując bogaty zasób słów i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,

– bardzo sporadycznie popełnia błędy, które nie zakłócają komunikacji,

– potrafi nawiązać i podtrzymać rozmowę,

– reaguje w określonych sytuacjach: opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności, opowiada o wydarzeniach życia codziennego, przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości, przedstawia intencje i plany na przyszłość, opisuje swoje upodobania, wyraża swoje opinie i uczucia, przedstawia intencje i plany na przyszłość, stosując formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji,

– wypowiedzi są płynne,wypowiedzi są poprawne fonetycznie, bez błędów w wymowie i intonacji.

SPRAWNOŚĆ PISANIA

uczeń bez trudności redaguje dłuższe i krótsze teksty użytkowe, takie jak: wiadomość, opis, opis zdjęcia, kolażu, notatka, pocztówka, e-mail, sms, wpis na blogu, wpis na forum internetowym, wpis do pamiętnika, wiadomość Messenger, zaproszenie, życzenia, stosując środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy wypowiedzi oraz precyzyjnie dobierając słownictwo pozwalające na pełny przekaz informacji,

– swobodnie reaguje w formie pisemnej w określonych sytuacjach,

– wypowiedzi pisemne są zgodne z tematem, bogate pod względem treści, spójne i logiczne,

– wypowiedzi pisemne zawierają słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, stosując formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji,

– wypowiedzi pisemne zawierają sporadyczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu,

wypowiedzi pisemne zawierają sporadyczne błędy interpunkcyjne.

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

– uczeń bezbłędnie stosuje struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,

– stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych bogaty zasób słów zawarty w programie nauczania,

– buduje spójne zdania.

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI

– uczeń opanował cały materiał objęty programem nauczania w danej klasie,

– jest aktywny na zajęciach, systematyczny oraz systematycznie odrabia zadania domowe,

– z prac klasowych uzyskuje 85%–95% punktów,

– uzyskał większość ocen cząstkowych bardzo dobrych,

– dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, notatki),

współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach

projektowych,

– stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne (np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w wypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu,

– ma świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami),

– bierze udział w konkursach i olimpiadach,

– zna kulturę i obyczaje krajów niemieckojęzycznych

z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego oraz posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

Ocena dobra

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO /CZYTANEGO

– uczeń rozumie wszystkie polecenia i większość wypowiedzi nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje,

– rozumie teksty słuchane i pisane w mniej więcej 75%,

– na bazie wysłuchanego / przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, wyszukuje większość informacji, określa intencje autora, kontekst większości wypowiedzi oraz ich styl.

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA

– uczeń wypowiada się, stosując zasób słów i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,

– popełnia nieliczne błędy, które nie zakłócają komunikacji,

reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach,

– wypowiedzi są płynne przy niewielkiej pomocy nauczyciela,

– wypowiedzi są zgodne z tematem,

– wypowiedzi są zasadniczo poprawne fonetycznie i intonacyjnie.

SPRAWNOŚĆ PISANIA

uczeń redaguje dłuższe i krótsze teksty użytkowe, takie jak: wiadomość, opis, notatka, pocztówka, e-mail, sms, wpis na blogu, wpis na forum internetowym, wpis do pamiętnika, wiadomość Messenger, zaproszenie, życzenia, stosując większość środków wyrazu charakterystycznych dla wymaganej formy wypowiedzi oraz z niewielkimi niedopatrzeniami dobierając słownictwo pozwalające na przekaz większości informacji,

reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach,

– wypowiedzi pisemne są zgodne z tematem, spójne i logiczne,

– wypowiedzi pisemne zawierają słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,

– wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne, które nie wpływają na zrozumienie tekstu.

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

– uczeń poprawnie stosuje większość struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania,

– stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych dość duży zasób słów zawarty w materiale nauczania,

– w większości sytuacji buduje spójne zdania.

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI

– uczeń opanował materiał objęty programem nauczania w danej klasie,

– jest aktywny na zajęciach, systematyczny oraz systematycznie odrabia zadania domowe,

– z prac klasowych uzyskuje 70%–84% punktów,

– uzyskał większość ocen cząstkowych dobrych,

– dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika),

współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych,

– stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu),

– zna podstawowe informacje na temat krajów z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego oraz posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

Ocena dostateczna

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO /CZYTANEGO

– uczeń rozumie dużą część poleceń i niektóre wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje,

– rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie wypowiedzi, artykułowane powoli i wyraźnie,

– rozumie teksty słuchane i pisane w mniej więcej 60%,

– na bazie wysłuchanego / przeczytanego tekstu określa jego główną myśl oraz wyszukuje dużą część informacji w prostych wypowiedziach

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA

– uczeń wypowiada się, stosując pojedyncze słowa i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,

reaguje ustnie w prosty sposób w niektórych sytuacjach,

– popełnia błędy świadczące o niepełnym opanowaniu struktur leksykalnych i gramatycznych, co czasami zakłóca komunikację,

– wypowiedzi są w większości zgodne z tematem,

– wypowiedzi są zrozumiałe pomimo błędów w wymowie niektórych wyrazów i w intonacji.

SPRAWNOŚĆ PISANIA

uczeń redaguje krótsze teksty użytkowe, takie jak: pocztówka, e-mail, sms, wpis na blogu, wpis na forum internetowym, wpis do pamiętnika, wiadomość Messenger, zaproszenie, życzenia, stosując tylko część środków wyrazu charakterystycznych dla wymaganej formy wypowiedzi oraz z większymi niedopatrzeniami dobierając słownictwo pozwalające na przekaz jedynie najważniejszych informacji,

– reaguje w prostej formie pisemnej w niektórych sytuacjach,

– wypowiedzi pisemne są w większości zgodne z tematem,

– wypowiedzi pisemne zawierają proste słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,

– wypowiedzi pisemne zawierają błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, które częściowo utrudniają zrozumienie tekstu,

– wypowiedzi pisemne zawierają liczne powtórzenia leksykalne i mało urozmaicone struktury gramatyczne oraz składniowe.

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

– uczeń poprawnie stosuje tylko niektóre proste struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,

– stosuje niewielki zasób słów zawarty w programie nauczania,

– buduje proste zdania,

– sporadycznie buduje spójne zdania.

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI

– uczeń opanował materiał objęty programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym,

– w miarę systematycznie uczestniczy w zajęciach, ale nie zawsze odrabia zadania domowe,

– z prac klasowych uzyskuje 50%–69% punktów,

– uzyskał większość ocen cząstkowych dostatecznych,

współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych,

– zna najważniejsze informacje na temat krajów niemieckojęzycznych z uwzględnieniem kontekstu lokalnego.

Ocena dopuszczająca

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO /CZYTANEGO

uczeń rozumie tylko nieliczne polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i nie zawsze poprawnie na nie reaguje,

– rozumie teksty słuchane i pisane w mniej więcej 40%,

– na bazie wysłuchanego / przeczytanego tekstu wyszukuje tylko niektóre informacje w prostych wypowiedziach,

– rozumie ogólny sens tylko niektórych tekstów słuchanych bądź pisanych

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA

– uczeń wypowiada się, stosując pojedyncze słowa i struktury gramatyczne zawarte w programie

nauczania,

– popełnia liczne błędy świadczące o nieznajomości struktur leksykalnych i gramatycznych, co zakłóca komunikację,

– wypowiedzi są niepoprawne fonetycznie.

SPRAWNOŚĆ PISANIA

uczeń w sposób bardzo uproszczony redaguje krótsze teksty użytkowe, nie stosując środków wyrazu charakterystycznych dla wymaganej formy wypowiedzi oraz niewłaściwie dobierając słownictwo pozwalające na przekaz jedynie niewielkiej ilości informacji,

– wypowiedzi pisemne są tylko częściowo zgodne z tematem,

– wypowiedzi pisemne zawierają ubogie słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,

– wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, które

w znacznej mierze zakłócają zrozumienie tekstu.

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

– uczeń nie stosuje poprawnie struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania,

– stosuje bardzo niewielki zasób słów zawarty w programie nauczania,

– buduje proste zdania, które nie są spójne,

– dobór słownictwa nie zawsze odpowiada tematowi.

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI

– uczeń nie opanował materiału objętego programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym,

– nie uczestniczy systematycznie ani aktywnie w zajęciach i tylko sporadycznie odrabia zadania domowe,

– z prac klasowych uzyskuje 36%–49% punktów,

– uzyskał większość ocen cząstkowych dopuszczających,

– zna tylko niektóre informacje na temat krajów niemieckojęzycznych i potrafi porównać je z tradycjami własnego kraju.

Ocena niedostateczna

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO /CZYTANEGO

– uczeń w większości nie rozumie poleceń i wypowiedzi nauczyciela formułowanych w języku niemieckim,

– nie rozumie tekstów słuchanych i pisanych nawet w 30%,

– na bazie wysłuchanego / przeczytanego tekstu nie potrafi wyszukać potrzebnych informacji,

– nie rozumie ogólnego sensu prostych tekstów słuchanych bądź pisanych.

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA

– uczeń nie potrafi wypowiedzieć się na określony temat ani odpowiedzieć na bardzo proste pytania nauczyciela,

– popełnia liczne błędy, które uniemożliwiają komunikację,

– wymowa i intonacja uniemożliwiają zrozumienie

SPRAWNOŚĆ PISANIA

uczeń nie opanował zasad redagowania tekstów użytkowych,

– wypowiedzi pisemne nie są zgodne z tematem,

– wypowiedzi pisemne nie zawierają podstawowego słownictwa ani struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania,

– wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne,

które uniemożliwiają zrozumienie tekstu,

– wypowiedzi są chaotyczne, niespójne,

– uczeń nie potrafi zbudować prostego zdania.

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

– uczeń nie stosuje poprawnie struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania, co świadczy o ich nieznajomości,

– stosuje pojedyncze słowa, co uniemożliwia komunikację,

– nie buduje spójnych zdań,

– zasób słownictwa jest bardzo ubogi i nie zawsze zgodny z tematem.

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI

– uczeń nie opanował materiału objętego programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym,

– nie uczestniczy systematycznie ani aktywnie w zajęciach i nie odrabia prac domowych,

– z prac klasowych nie uzyskuje nawet 36% punktów,

– uzyskał większość ocen cząstkowych niedostatecznych,

– nie opanował najbardziej podstawowych informacji na temat krajów niemieckojęzycznych.
HistoriaOcena celująca :

 • Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową,
 • otrzymuje celujące i bardzo dobre oceny ze sprawdzianów oraz celujące i bardzo dobre oceny bieżące,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, poprawnie posługuje się kategoriami historycznymi (myślenie przyczynowo – skutkowe),
  bardzo dobrze posługuje się mapą,
 • potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swoją wiedzę historyczną, a następnie zaprezentować ją na forum klasy np. w formie prezentacji,
 • wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją,
 • samodzielnie rozwiązuje sytuacje problemowe wymagające wiedzy z różnych działów, uczestniczy w konkursach historycznych szkolnych i pozaszkolnych,
  w sposób wzorowy prowadzi zeszyt przedmiotowy.


Ocena bardzo dobra
:

 • Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności określony podstawową programową w stopniu bardzo dobrym, otrzymuje bardzo dobre oceny ze sprawdzianów oraz bardzo dobre i dobre oceny bieżące,
 • dociera samodzielnie do źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, aktywnie uczestniczy w lekcji,
 • postawione problemy i zadania rozwiązuje w sposób samodzielny,
 • rozwiązuje zadania dodatkowe i potrafi zaprezentować ich wynik na forum klasy,
 • poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami, dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych,
 • potrafi pracować z mapą,
 • prowadzi zeszyt przedmiotowy i systematycznie odrabia prace domowe.


Ocena dobr
a :

 • Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową, ale w zakresie wiedzy ma niewielkie braki,
 • otrzymuje ze sprawdzianów w większości dobre oceny i ma przeważającą liczbę ocen bieżących dobrych,
 • umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,
 • poprawnie myśli w kategoriach przyczynowo – skutkowych i umie samodzielnie odróżnić przyczyny i skutki wydarzeń historycznych,
 • praca z mapą nie sprawia mu większych trudności,
 • prowadzi zeszyt przedmiotowy i systematycznie odrabia prace domowe,
 • na większości lekcji jest aktywny i wykazuje zainteresowanie omawianą problematyką


Ocena dostateczna:

 • Uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej na poziomie podstawowym,
 • nabyta przez niego wiedza jest wyrywkowa i fragmentaryczna,
 • ze sprawdzianów otrzymuje oceny dostateczne i ma przeważającą liczbę ocen bieżących dostatecznych,
 • nie umie łączyć wydarzeń w logiczną całość, ale dostrzega przy pomocy nauczyciela łatwiejsze wydarzenia przyczynowo – skutkowe,
 • zna podstawową terminologię historyczną i podstawowe daty,
 • prowadzi zeszyt przedmiotowy i systematycznie odrabia prace domowe, w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym.


Ocena dopuszczająca
:

 • Uczeń ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych podstawą programową na poziomie podstawowym, ale braki te nie przekreślają możliwości jego dalszego kształcenia,
 • ze sprawdzianów otrzymuje oceny dopuszczające i ma przeważającą liczbę ocen bieżących dopuszczających,
 • przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności,
 • nie dostrzega związków przyczynowo – skutkowych i nie łączy nabytej wiedzy w logiczną całość,
 • nie jest aktywny na lekcjach,
 • włącza się do pracy na wyraźną prośbę nauczyciela,
 • ma braki w zeszycie przedmiotowym i częste braki prac domowych.


Ocena niedostateczna :

 • Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej na poziomie koniecznym,
 • ze sprawdzianów otrzymuje oceny niedostateczne,
 • nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowej wiedzy i umiejętności,
 • nie współpracuje ani z nauczycielem ani z grupą,
 • wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu,
 • ma duże braki w zeszycie przedmiotowym,
 • bardzo często nie odrabia prac domowych
 • nie wyraża chęci poprawy negatywnych ocen.

Matematyka

Wymagania na ocenę dopuszczającą (2).

 • obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.

 • uczeń rozwiązuje zadania z poziomu koniecznego.

Wymagania na ocenę dostateczną (3)

 • obejmują wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki.

 • uczeń rozwiązuje zadania z poziomu podstawowego.

 • uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą.

Wymagania na ocenę dobrą (4)

 • obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.

 • uczeń rozwiązuje zadania z poziomu rozszerzającego.

 • uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną.

Wymagania na ocenę bardzo dobrą (5)

 • obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych.

 • uczeń rozwiązuje zadania z poziomu dopełniającego.

 • uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą.

Wymagania na ocenę celującą (6)

 • obejmują stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych.

 • uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych.

 • uczeń rozwiązuje zadania z poziomu wykraczającego ( zadania o podwyższonym stopniu trudności).

Główny wpływ na ocenę końcowa będą miały oceny uzyskane ze sprawdzianów ( prac klasowych ) i krótkich kartkówek. Pozostałe oceny, w przypadku oceny niepewnej, pozwolą podnieść ją lub obniżyć.

Fizyka

- Ocenę  celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk, osiąga sukcesy w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych

- Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach, korzysta z różnych źródeł wiedzy, potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne, rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe, posiada wiedzę i umiejętności ujęte w rozkładzie materiału do fizyki


 - Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów, potrafi wykonać zaplanowane doświadczenia z fizyki, posiada wiedzę i umiejętności ujęte w rozkładzie materiału do fizyki

- Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, potrafi wykonać proste doświadczenia fizyczne z pomocą nauczyciela, zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych, umie rozwiązać proste zadania z wykorzystaniem pojedynczych wzorów, posiada wiedzę i umiejętności ujęte w rozkładzie materiału do fizyki

- Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które są konieczne do dalszego kształcenia, zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne, potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenia fizyczne, posiada wiedzę i umiejętności ujęte w rozkładzie materiału do fizyki

- Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował tych wiadomości, które są konieczne do dalszego kształcenia, nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela  

Informatyka

Aby uzyskać ocenę celującą uczeń:

 • perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując opcje o wysokim stopniu trudności;

 • samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne;

 • wykonuje ćwiczenia, prace, projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej inwencji, złożonością i bogactwem użytych efektów i opcji, pomysłowością, oryginalnością a także wysokimi walorami estetycznymi;

 • jego wiedza i umiejętności z informatyki obejmują w pełnym zakresie program nauczania w danej klasie.

Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową, posiada dużą wiedzę merytoryczną;

 • sprawnie posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim stopniu trudności;

 • opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności informatycznych określonych programem nauczania;

 • jego prace spełniają wszystkie kryteria podane przez nauczyciela.

Aby uzyskać ocenę dobrą uczeń:

 • zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową;

 • z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą ilość opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności;

 • wykazuje postępy w swojej pracy, ale nie opanował wszystkich umiejętności określonych w programie nauczania;

 • zdarza mu się nie wykonać pracy przed końcem lekcji, czasem przekracza terminy;

 • poprawnie i samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, ale potrzebuje więcej czasu na ich realizację.

Aby uzyskać ocenę dostateczną uczeń:

 • opanował podstawowe umiejętności programowe z informatyki umożliwiające rozwiązywanie zadań o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela;

 • nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace stara się mimo trudności wykonać jak najlepiej;

 • z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym;

 • z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;

 • ćwiczenia, prace i projekty wykonuje z niedbałością, prostotą, brakiem zastosowania wielu opcji i efektów programu, z którego korzysta.

Aby uzyskać ocenę dopuszczającą uczeń:

 • nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;

 • posiada minimalny zasób wiedzy teoretycznej;

 • z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty;

 • ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami względem zaprezentowanego wzoru czy przykładu, z wykorzystaniem najprostszych opcji i narzędzi.

Aby uzyskać ocenę niedostateczną uczeń:

 • nie opanował umiejętności i wiadomości z zakresu materiału programowego;

 • nie zna terminologi informatycznej;

 • nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera;

 • nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;

Biologia

Uczeń otrzymuje ocenę:

NIEDOSTATECZNĄ jeżeli:

 • przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności ,

 • nie opanował minimum programowego .

DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli:

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska biologiczne,

 • opanował materiał programowy w stopniu elementarnym,

 • przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia, rozumie prosty tekst źródłowy.

DOSTATECZNĄ jeżeli:

 • opanował wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym ,

 • zna podstawowe pojęcia biologiczne,

 • rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego,

 • potrafi wykonać proste zadania pisemne oparte na podręczniku lub innych źródłach wiedzy

DOBRĄ jeżeli:

 • korzysta z różnych źródeł informacji,

 • dokonuje porównań zjawisk i elementów biologii, posługując się terminologią,

 • systematycznie i efektywnie pracuje na lekcjach, potrafi sformułować dłuższą wypowiedź.

BARDZO DOBRĄ jeżeli:

 • opanował w pełni materiał programowy ,

 • samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się zdobytymi umiejętnościami,

 • systematycznie pracuje na lekcjach,

CELUJĄCĄ jeżeli :

 • posiada wiadomości wykraczające poza materiał programowy,

 • odnosi sukcesy w konkursach , w których wymagana jest wiedza biologiczna wykraczająca poza program nauczania .

Chemia

Ocenę celującą otrzymuje uczeń , który:

- posiada wiedzę i umiejętności określone programem nauczania, ale o podwyższonym stopniu trudności

- potrafi stosować wiedzę w sytuacjach nietypowych i proponuje rozwiązania nietypowe,

- potrafi dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk chemicznych,

- osiąga sukcesy w konkursach chemicznych,

- wzorowo posługuje się językiem chemicznym,

- w pracach pisemnych osiąga 100% punktów możliwych do zdobycia.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który:

- posiada pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania,

- umie stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań,

- wykazuje dużą samodzielność korzystając z różnych źródeł wiedzy chemicznej np. układu okresowego pierwiastków chemicznych itp.,

- potrafi zaplanować prosty eksperyment chemiczny

- biegle pisze i samodzielnie uzgadnia równania reakcji chemicznych,

- zna symbole pierwiastków chemicznych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który:

-opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,

- potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej,

- posługuje się nomenklaturą związków chemicznych,

- pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności z zakresu materiału programowego ,

- stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,

-zna pierwiastki chemiczne, podstawowe prawa i wielkości chemiczne oraz stosuje je do rozwiązywania prostych problemów,

- potrafi korzystać , z pomocą nauczyciela z układu okresowego pierwiastków chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej,

-potrafi pisać z pomocą nauczyciela równania reakcji chemicznych,

- zna podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu materiału programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

- zna podstawowe prawa, wielkości chemiczne i jednostki, symbolikę i terminologię chemiczną,

- pisze proste wzory chemiczne związków i je nazywa( z pomocą nauczyciela),

- pisze proste równania reakcji z pomocą nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,

- nie zna podstawowych pojęć, praw i wielkości chemicznych,

- nie zna podstawowej symboliki i terminologii chemicznej,

- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z dużą pomocą nauczyciela,

- nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi,

- nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z dużą pomocą nauczyciela,

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,

- nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.


Geografia

Ocenę celującą otrzymuje uczeń , który:

- opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania , będące efektem jego samodzielnej pracy,

- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią geograficzną,

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

- stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych,

- bardzo aktywnie uczestniczy w lekcjach,

- wykonuje twórcze prace , pomoce naukowe i potrafi je prezentować,

- odnosi sukcesy w konkursach geograficznych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów,

- wykazuje się biegłą znajomością mapy fizycznej i gospodarczej Polski,

- porównuje cechy społeczno-gospodarcze regionów Polski na podstawie map i innych źródeł wiedzy,

- dostrzega związki własnego regionu z innymi regionami,

- samodzielnie przygotowuje prezentację o własnej miejscowości wykorzystując różne źródła wiedzy,

-aktywnie uczestniczy w lekcjach,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który:

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone, przydatne i użyteczne w szkole i poza nią ,

- dostrzega i nazywa oraz wyjaśnia związki przyczynowo- skutkowe na obszarze Polski,

- opisuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski,

-podaje przykłady współzależności środowiska przyrodniczego i sposobów gospodarowania na obszarze Polski,

- sprawnie posługuje się poznaną terminologią i mapami,

- jest aktywny na lekcji,

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który:

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu geografii,

- potrafi omówić położenie geograficzne Polski,

- w stopniu zadowalającym potrafi samodzielnie korzystać z mapy,

- charakteryzuje środowisko przyrodnicze krain geograficznych Polski,

- wykazuje zróżnicowanie przestrzenne gospodarki Polski,

- jest dość aktywny na lekcji,

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który:

- opanował minimum wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

- większość ćwiczeń i poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela,

- potrafi omówić położenie geograficzne Polski,

- w niewielkim stopniu korzysta z mapy,

-tylko z pomocą nauczyciela określa współrzędne geograficzne,

- na pytania dotyczące mapy, rozmieszczenia ludności, odpowiada jedynie z pomocą nauczyciela,

- jest mało aktywny,

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które są konieczne do dalszego kształcenia,

- jest niesystematyczny w przyswajaniu wiedzy ,

- nie podejmuje próby rozwiązania zadań bardzo łatwych nawet z pomocą nauczyciela,

- nie potrafi czytać map tematycznych Polski,

- nie posiada umiejętności opisania głównych cech społecznych i gospodarczych własnego regionu,

- wykazuje się bierną postawą na lekcji.

Muzyka

Wymagania edukacyjne z muzyki

Plastyka

Uczeń może otrzymać następujące oceny:

Ocena celująca

Uczeń:

 • jest laureatem konkursów plastycznych, wiedzy o sztuce
 • uczeń przejawia zdolności plastyczne,
 • wiedza wykracza poza program nauczania zaplanowany do opanowania w kl. IV, V, VI, VII
 • prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie rozwiązuje problemy plastyczne,
 • wykonuje dodatkowe zadania, prace, dekoracje,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska
 • Pomaga w realizacji wystaw szkolnych i pozaszkolnych, prezentuje swoją twórczość plastyczną

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • uczeń poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych,
 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastyczne określone programem nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI, VII
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując je w praktyce,
 • jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy,
 • rozwija talent plastyczny.

Ocena dobra

Uczeń:

 • uczeń dobrze opanował umiejętności plastyczne i teoretyczne określone programem nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI, VII
 • poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce,
 • przejawia aktywność na zajęciach i jest do nich przygotowany.

Ocena dostateczna

Uczeń:

 • uczeń wykazuje podstawową wiedzę w zakresie materiału przewidzianego programem nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI, VII
 • jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany,
 • nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało zainteresowany przedmiotem,
 • nie wykazuje chęci do poprawiania ocen.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • uczeń w minimalnym stopniu opanował wiedzę w zakresie programu nauczania plastyki i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI, VII treści,
 • jest nagminnie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje zalecane prace,
 • nie wykazuje chęci do poprawiania ocen.

Ocena niedostateczna

Uczeń:

 • Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem
 • Lekceważy obowiązki
 • Nie wykonuje ćwiczeń
 • Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania.Wychowanie fizyczne

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).

 • Jest aktywny na lekcji. Rozwija własne uzdolnienia sportowe.

 • Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

 • Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.

 • Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową, pomaga słabszym i mniej sprawnym uczniom.

 • Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i celującą. Posiada umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie.

 • Dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego.

 • Osiąga wysoki poziom postępu w osobistym usprawnianiu.

 • Wykazuje się dużym zakresem wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego.

 • Reprezentuje szkołę wielokrotnie w zawodach.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji(posiada wymagany strój sportowy).

 • Jest aktywny na lekcji.

 • Jest zdyscyplinowany w trakcie zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

 • Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć w stosunku do siebie i pozostałych ćwiczących.

 • Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym).

 • Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo dobrą.

 • Systematycznie doskonali sprawność motoryczną i robi widoczne postępy.

 • Posiada dużą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).

 • Jest aktywny na lekcji.

 • Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

 • Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową.

 • Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą.

 • Uczeń robi postępy na miarę swoich możliwości.

 • Mało angażuje się w życie sportowe klasy i szkoły.

 • Wykazuje się dobrym zakresem wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji (często nie posiada wymaganego stroju sportowego).

 • Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną, wymaga dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzącego zajęcia.

 • Nauczane elementy wykonuje poprawnie na ocenę dobrą lub dostateczną.

 • Nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych.

 • Nie uczęszcza na zajęcia sportowo – rekreacyjne.

 • Wykazuje się przeciętnym zakresem wiedzy przedmiotowej.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego.

 • Często nie jest przygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju sportowego).

 • Jest mało aktywny, niezdyscyplinowany, ma nieobecności nieusprawiedliwione oraz lekceważący stosunek do zajęć.

 • Słabo wykonuje nauczane elementy (na ocenę dopuszczającą lub dostateczną).

 • Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie współpracuje z nauczycielem, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.

 • Nie uzyskuje żadnego postępu w próbach sprawnościowych.

 • Posiada niewielką wiedzę w zakresie wychowania fizycznego.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego oraz nie jest przygotowany do lekcji.

 • Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji.

 • Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.

 • Nie potrafi wykonać ćwiczeń nawet o bardzo niskim stopniu trudności.

 • Posiada niedostateczną wiedzę w zakresie nauczanego przedmiotu.
Religia


W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
 • odmawia wszelkiej współpracy, (i)
 • ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

 • w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,

 • wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.


Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:
 • opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,
 • uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:
 • opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone
 • ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,
 • aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:
 • opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,
 • wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności
 • wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza